8 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ފަނޑިޔާރުމަގުގައި ތާރުއަޅާ ނިންމާލައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2017


ކުޅުދުއްފުށީ ފަނޑިޔާރުމަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލާފައި -- ފޮޓޯ: އެމްއާރްޑީސީ

ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު އަލުން ފެށިގެން ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށްދާއިރު މިއަދު މިވަނީ އެއްދުވަހުން މަގެއްގައި ތާރުއަޅާ ނިންމާލާފަ އެވެ.

ފަނޑިޔާރުމަގުގައި ތާރުއަޅާ ނިންމާލާފައިމިވަނީ އެންމެ 8 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެވެ. ފަނޑިޔާރުމަގަކީ ވިއްސާރަވުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވާ މަގެކެވެ. މިއަދު މިމަގުގައި ތާރުއަޅާ ނިންމާލުމުން އެކަން ފާހަގަކޮށް އެމަގުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ޝުކުރުއަދާކޮށް ސޯޝަލް މީޑީއާގައި ޝުއުރޫފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

256 މީޓަރުގެ މިމަގުގައި ތާރު އަޅަން މިއަދު ފެށީ ހެނދުނު އެވެ. މެންދުރުފަހު ތިން ޖަހާއެހާއިރަށް މަގުގައި ވަނީ ތާރުއަޅާ ނިންމާލާފަ އެވެ.

އޯގަސްޓްމަހުގެ ފަހުކޮޅު ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިގެން ކުރިއަށްދާއިރު ފުރަތަމަ ތާރުއަޅަން ފެށީ މަގާންމަގުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މޫސުމް ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިވަގުތު އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ނުދާކަން އެމްއާރުޑީސީން ފާހަގަކުރެ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ފަނޑިޔާރުމަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލާފައި — ފޮޓޯ: އެމްއާރްޑީސީ

އަދި މޫސުމް ރަނގަޅުވިހާ އަވަހަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާއެގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދާނެކަމަށް އެކުންފުނިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ. އަދި އަންގާރަދުވަހާ ހަމައަށް މަގާންމަގުގެ ތާރުއަޅާ ނިންމާލެވޭނެކަމަށް އެމްއާރުޑީސީން ލަފާކުރެ އެވެ.

މިރަށުގެ 19 މަގެއް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުއަށް 60 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުވާއިރު 5.8 ކިލޯމީޓަރުގެ ތާރުއެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

އެމްއާރުޑީސީން ދަނީ މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމާލެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. ފަނޑިޔާރު މޫސަ 1 އަހަރު ކުރިން
    މިވެސް ޚަބަރެއްތަ. ދިހަވަރަކަށް ފޫޓުފުޅާ މަގެއް ތިޔަށްވުރެވެސް އަވަހަށް މިޒަމާނުގައި ނިންމެންވާނެ. އަނެއްކާ ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަދަންފަށާފައިވާ ބައެއްމަގުތަކަށްވުރެ ގިނަބަޔަކު ބޭނުންކުރާ ފުޅާ މަގުތައް ނުހަދައިދޫކޮށް ލުމަކީ ސަރުކާރާއި ކައުންސިލުގެ ނާގާބިލުކަން. ބައެއް މަގުތައް ހަދަމުން ދަނިކޮށް ދެތިންމީހަކު ހަލޭލަވައިގަންނައިރަށް އެމަގެއްގެ ޑިޒައިން ބަދަލުކުރަން ކައުންސިލުން މަސައްކަތްހުއްޓުވާ އެބަ. ބަނދަރުކައިރީގެ މަގުގެ ރޯޑްޑިވައިޑާސްގެ މައްސަލަ ޖައްސަނީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން. ހަގީގަތުގައި އެމަގުގައި ޑިވައިޑާސްހުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް.
  2. Ahjahaa 1 އަހަރު ކުރިން
    Thee aslubraees naseedhuge masahkaye fuluhigeyth yaamin kuraakameh noontheekee lalala