ބޮނބި ފާކުރާނެ ތަނެއް ނުދެއްކުމުން އަންހެންވެރިން ރަތަށް!

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 11 މަސް ކުރިން - 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2017


ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާ--

ރޯނުވެށުމަށް ފާކުރަން ޖެހޭ ބޮނބި އަޅާނެ ސަރަހައްދެއް ކައުންސިލުން ނުދެއްކުމުން އަންހެންވެރިން ރުޅިގަދަވެ ކައުންސިލަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެެވެ.

އުމްރާނީ ތަރައްގީއާ ގުޅިގެން ބޮނބި އޮޅުތައް ނެނގުމަށް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އަންނަނީ މަޖުބޫރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން 2011 ވަނަ އަހަރުތެރޭގައިވެސް މަގު ހެދުމަށާއި އުމްރާނީ ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ ބޮނބި އޮޅުތައްވަނީ ނައްތާލާފަ އެވެ. އަނެއްކާވެސް މިމައްސަލަ ވަނީ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ. އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ޓެސްޓް ހެދުމަށް ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ތަނެއް ހެދުމަށާއި ޕީއެސްއެމްގެ އެންޓަނާއެއް ޖެހުމަށް ބިން ދޫކޮށްފައިވާއިރު އެތަނަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޮނބި އޮޅުތައް ހުރި ތަންތަނެވެ.

ބޮނބި އަޅާނެ ސަރަހައްދެއް ހޯދުމަށް ކައުންސިލުގައި އެމަސައްކަތުގައި އުޅޭ އަންހެންވެރިން ދަނީ އެދެމުންނެވެ. ބޮނބި އޮޅުހަދާނެ ސަރަހައްދެއް ހޯދުމަށް ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް މިއަދުވެސް އަންހެންވެރީންތަކެއް ވަނީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ގޮސްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުންނާ ބައްދަލުކުރީ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ހާޝިމް އެކަންޏެވެ. ރައީސް ހުންނެވީ ސަލާމުގަ އެވެ.

ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ކޭއޯއަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަމުން ރޯނުވެށުމުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުން އަންނަ ފަރާތެއް ކަމަށްވާ އައިމިނަތު މުހައްމަދު ބުނީ ބޮނބި އަޅާނެ ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ހޯދައިދޭނެކަމަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބުދުއް ލަތީފް ކުރިން ވިދާޅުވިނަމަވެސް މިއަދު ބައްދަލުކުރުމުން ނައިބް ރައީސް އަލީ ހާޝިމް ވިދާޅުވީ “އޮޅުކޮންނާނެ” ތަނެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

“ފުރަތަމަ ދުވަހު ބުނި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ތަންކޮޅެއް (އޮޅުކޮންނަށް) ދޭނަމޭ. ފުރަތަމަ ދުވަހު ރައީސް އެހެން ބުނީ އެހެންވެ ޖަވާބެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބެ ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން މިއަދު މިދިޔައީ ކައުންސިލަށް. ދިޔައީމަ އަލީ ހާޝިމް މިބުނީ އޮޅުކޮންނާނެތަނެއް ނުލިބޭނޭ. ދެން އަހަރެމެން ބުނީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ ބައެއް ނަމަ ކުޅޭ ތަންތަނާއި ކުޅޭނެ ބޯޅަވެސް ކައުންސިލަށް ދެވުނީހޭ ” އުދާސްތަކާއެކު އެމީހުން ކިޔައިދިނެވެ.

އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއެކު ކުޅުދުއްފުށީގެ ރޯނުވެށުމުގެ މަސައްކަތަށް ހިޔަނި އެޅެނީ

އެމީހުން ބުނީ ވޯޓް ހޯދަން ދެން އެމީހުން (ކައުންސިލަރުން) އަތުވެއްޖެނަމަ ވޯޓުވެސް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. މާފަލު ފެންގަނޑުވެސް ކޮނެދީގެންވާކަށް ނެތް ކަމަށާއި ހިކި ތަނަކަށް ބޮނބި އަޅައިގެން ފާކުރާނީ ކިހެނެތް ތޯ އެމީހުން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފަ އެވެ. މާފަލު ފެންގަނޑުގެ ބޮނބި އަޅަން އޮންނަ ސަރަހައްދު މިހާރުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިކިފައެވެ.

ބޮނބި އެޅޭނެ ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެމީހުން ބުންޏެވެ.

އަލީ ހާޝިމާ ހަވާލާދީ އަންހެންވެރިން ބުނީ “ކަންތައް” ވާނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަންގަވާގޮތަށް ކަމަށެވެ. ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ދިއުމުން އެންމެ ކައުންސިލަރަކު ބައްދަލުކުރުމުން އަންހެންވެރިން ތިބީ ހިތްހަމަނުޖެހިފަ އެވެ.

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބުދުލް ލަތީފް ހަސަން މީގެ ކުރިން ކޭއޯއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގެ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ރަމުޒުކޮށްދޭ ރޯނުވެށުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިދާނެތީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމަސައްކަތް ހުއްޓޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ނުކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

މިމައްސަލާގައި މީގެ ކުރިންވެސް އަންހެންވެރިންތަކެއް ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށް ޝަކުވާކޮށްފައިވާއިރު މިއަދު ވަނީ 11 އަންހެނަކު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ގޮސް މިކަމުގައި އެމީހުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަށް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ރޯނުވެށުމަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި އެންމެ ކުޅަދާނަ އަންހެނުން ތިބި ރަށެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. Issey 11 މަސް ކުރިން
  Emeehehge goatheega emeehaku bonbi alhaane thaneh hadhaa mirashu bin ithurah halaaku kuran noolhuniyaa dhen rangalhuvaanee olhu konna zamaan faaithuve gossi
 2. Mode 11 މަސް ކުރިން
  Bonbi faakuraane zamaanee gotheh visnan vehjeynun...olhu nukonunas..ekanvaane goiythah hunnaane...rangalhu dhiraasaaeh kohbala...kulhudhuffushi cooperative in mikan kuranveenu Iqbaalmen?
 3. name 11 މަސް ކުރިން
  kulhudhuffushi online beynun vanee kankan kuriya nudhee hutuvan tha
 4. name 11 މަސް ކުރިން
  Bobbi faakuraanee eh meheh ge gothi thereyga
 5. Visnaa 11 މަސް ކުރިން
  Bonbi elhi zamaan maazeeve gossi. Emme 11 varakah anhenun nukume bonbi alhaane thaneh dhakkaashey bunyas mizamaanuga ekan varakah neiy...musthagubalah visnaa iru mihaaruge zuvaan anhen kudhin thi massakaiy kuraane kamakah nubelevey. Ehen veema dhen bonbi olhu ithurah konun huttaalan feney. Dhen othee geygeygai bonbi olhu hadhaavaahaka. Aee aneh kanthah. Eyrun avahterrinnah v bodah ekamun undhagoovey. Madhiri aai eygen dhuvaa nubai vahun keiy nuvaane....
 6. ބިއްލޫރިއެއާޕޯޓުޓަވަރުންވިދާޅުވަނީ 11 މަސް ކުރިން
  haajeemagu nerutereyah alhaa rasu terreyga madiri ginakuran konegen nuvaane
 7. Ibrahim 11 މަސް ކުރިން
  No comment
 8. އަހަރެން 11 މަސް ކުރިން
  ބޮނބި ފާ ތަކަށްވުރެ ތަރަށްޤީ މުޙިންމު
 9. hassan 11 މަސް ކުރިން
  bobifaakurane gotheh council in dhakkan jeheyne mrashun roanuveshun huttigen dhiyadheegen nuvane ethah bayeh ge aamdhany aky roshu veshun counciler innah 15000rf libunakas anhenverin nah laari libenee makan kohgen