ހދ. އޭއީސީ ޖަންބަލް ސޭލްއިން 1 ލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ !

ނަސްވާ ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 7 އޮކްޓޯބަރ 2017


ހދ. އޭއީސީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި މައުރަޒުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ޝަހީދާ އަލީ

ހދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ކާބޯތަކެތީގެ މަރުކަޒަކާއި އޭތިމީތި ސޭލް އިން 112،593.50 ރުފިޔާ ހޯދައިފި އެވެ.

އޭއީސީ ހޯލްގެ އިތުރުން ބައެއް ކުލާސްރޫމް ތަކުގައި 18 ސްޓޯލާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ސޭލްގައި މުޅި ޖުމްލަ އެންމެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދައިފައިވަނީ ގުރޭޑް 1 ގެ ބެލެނިވެރިންނެވެ. އެއީ 16،872 ރުފިޔާ އެވެ.

އަދި ކުލާސްރޫމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދާފައި ވަނީ 4586 ރުފިޔާއާއި އެކު 5އޭ ކުލާހެވެ. މި މައުރަޒުގައި ތަފާތު ވައްތަރުގެ ލުއި ކާބޯތަކެއްޗާއި ރާއްޖޭގައި ހައްދައި މޭވާ އާއި ތަރުކާރީގެ އިތުރުން އަންނައުނާއި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނާއި ގަސްފަދަ ތަކެތި ވަނީ ވިއްކާފަ އެވެ.

މި ފައިސާ ހަރަދު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސްކޫލުގެ ކުލާސްރޫމްތަކުގައި ހަލާކުވެފައި ހުރި ޓީވީ ބަދަލުކުރުމަށާއި ސްކޫލް ގޯތިތެރޭގައި ގާ އެޅުމުގެ އިތުރުން ކުލާސްރޫމްތަކުގައި ބޯޑެއް ހަރުކުރުމަށެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް