ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓާ ތަރައްގީ ކުރަނީ ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދޭ ފެންވަރަށް: ހެލްތް މިނިސްޓަރ

ޚަދީޖާ އާދަމް - 1 އަހަރު ކުރިން - 19 އޮކްޓޯބަރ 2017ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުވެގެންދާއިރު ބޯންމެރޯ ގެ ހިދުމަތް ދެވޭނެ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓާރ އަބްދުﷲ ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކުޅުުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ސްޕެޝަލައިޒް ކުރެވޭނީ ތެލެސީމިއާ ރިސާޗުހަދައި ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ހާއްސަ ބޭސްފަރުވާ ކޮށްދޭ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަަށާއި އެގޮތުން ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދޭ ފެންވަރުގެ ހިދުމަތް ދެވޭ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ލެސީމިއާގެ ފަރުވާގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ސައިޕްރަސް އަށް ފޮނުވާ 5 ބޭފުޅުންނަށް ލިޔުން ހަވާލު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިތުރަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކުޅުުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޕްރީނޭޓަލް ޑައިގްނޮސިސްގެ ހިދުމަތް ދެވޭނެ ކަމަށާއި މިއީ ރާއްޖޭގައި މި ހިދުމަތް ދެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަރު ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހު 24 ކުއްޖަކު ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދުމަށް ބޭރަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި މި އަހަރުވެސް 30 ކުދިން ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީއާއެކު ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. Fai kiheneh 1 އަހަރު ކުރިން
  Hama ehenthoa eve?? Ehenveema dhehtho dhathuge x ray eh nagaalaane fenvaruves nethee.. dhathah futunikolhehves neylhenee...
 2. Zaraanaa 1 އަހަރު ކުރިން
  Unmeed kuran male Taliban huri hidumateh vurevess rangalhu kurumah sarukaarun eheevaan kamah
 3. އަލީ އިދުރީސް 1 އަހަރު ކުރިން
  ތިހެން ކިއާލަ ކިއާލަ ތިބެ 5 ހަރުގެ ދައުރެއް ނިމެގެން މި ދަނީ! ކޮބައިތަ އައިހެވަން؟؟ ކޮބައިތަ ތެއޮވަޅު؟؟؟ ކޮބައިތަ މިސަރުކާރުގެ ވެރިންދަތުގެ ހަސާޒާއިން ވަގައްނެގި ލާރިގަނޑު ކޮންމެ އެއްޗެއް ކިއަސް ކައުންސިލު އިތިހާބުގަ ޕީޕީއެމްއަށް ލިބުންހާވޯތުވެސް ޔާމީނައް 2018 ކުދުއްފުށިން ނުލިބޭނެ
 4. ރަށުމީހެއް 1 އަހަރު ކުރިން
  މޮޅެތި ވާހަކަތައް ހަމަކިތަންމެ ވަރަކަށްވެސް ދެއްކިދާނެ. ތިކަނޑާ ފޮނި އަޑުއަހާ މިރަށުމީހުން ފޫހިވެއްޖެ! ސަރުކާރުން ތިހޮސްޕިޓާ ނުހިންގިގެން 50 އަހަރަށް ވިއްކާލިއިރު ތަން ހިންގޭވަރު ބަޔަކަށް ވިއްކާލިނަމަދޯ. އަޅުވަނީ ރައްޔިތުން ލޮލުގަ ހުސް އަނދުން. އެންމެ ފަހުން ކެނޑި ފޮންޏަށް ބަލާލަމާ ހިނގާ. 2 އޮކްޓޯބަރުގަ ޝާޢިއު ކޮއްފައި އޮތް ނޫހަށް ތިޔަ އަލީ އުސައިދަކު މައުލޫމާތު ދީފައި އޮތީ 4 އޮކްޓޯބަރުގައި ރޭޑިއޮލޮޖިސްޓެއް، 5 އޮކްޓޯބަރުގައި އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރަކާއި ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓެއް، 7 އަދި 14 އޮކްޓޯބަރުގައި އާންމުބަލިތަކުގެ އާ ދެޑޮކްޓަރުން ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅޭނޭކަމަށް. އަޅުގަނޑަކީ ރަޙުމަތްތެރިން އަދި އާއިލާ މީހުން ދައްކަން ނުހަނުގިނައިން ތިޔަ ހޮސްޕިޓަލަށް ގޮސްހަދާ މީހަކީމު. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އަދި އެތަނުން އެންމެ ޑޮކްޓަރެއްވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ނުގެނޭ، އެތެރެހަށީގެ އާޑޮކްޓަރެއްވެސް ނުގެނޭ، ހަމަކުރިންވެސް އުޅުނު ޑޮކްޓަރު ބަލަނީ، ނޫނީ ކައުންޓަރުގަ ތިބޭކުދިން ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގުހަދަނީ! ނޫނީ ވެދާނެ އެބޭފުޅުން އެދައްކަނީ އޮކްޓޯބަރު 2018 ގެ ވާހަކަ ކަމަށްވެސް. 90 ދުވަސް ވެގެން ދިޔައީ ސީޓީ ސްކޭން އަދިއެއް ގައިމުން ނުހެދޭ. ކުރިން ލިބޭ ފަރުވާތައްވެސް ނުލިބެނީ މިހާރު. އިހަށްދުވަހަކު ދިޔައިން ހަމަ އާންމުކޮށް ހަދަންދޭ ލޭގެ ޓެސްޓް ކޮޅެއް ހަދާލަން، އޭގެންވެސް ގިނަޓެސްޓް ނުހެދުން. ކުރިން އޮތް ހާލަތަށްވުރެވެސް ދަށަށް ހޮސްޕިޓާ އެދަނީ. ތިބޭފުޅުންވެސް ތިބޭ ތިކަހަލަ ޙަބަރު ލިޔެލަލިޔެލަ! ނިކަން ކެއުން ކެއުމަށް ނުގޮވާނަމަ ވަރަށް ލިޔުނީސް ކޮބައިހޭ ސީޓީ ސްކޭން! ކޮބައިހޭ ގެންނަން ތިބުނާ ޑޮކްޓަރުން! ވަރަށް ސަލާން ދެން.