ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާޕޯޓް އަޅާތީ ކަންބޮޑުވެ، އެކަމާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕެއިން ފަށައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 6 months ago - 22 އޮކްޓޯބަރ 2017ގުދުރަތީ އެތަކެއް ރީތިކަމެއް ލިބިފައިވާ ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާޕޯޓް އަޅާތީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ރުޅިގަދަވެ ކުޅި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ގޮވާލައި، ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކެމްޕެއިން ފަށައިފި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ހަމައެކަނި މަށިކުޅި ހިއްކާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ބިލީފުގެ ފައުންޑަރ އަފާ ހުސެއިން ވަނީ އޭނާގެ ކަންބޮޑުވުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

ކުރިންވެސް ކުޅި ހިއްކާ ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް ކުޑަވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އަފާ ލިޔެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ކުޅިތަކާއި ބަލާއިރު ގަސްގަހާގެހީގެ ގޮތުންނާއި ކުޅީގެ ބޮޑު މިންނަށް ބެލިޔަސް ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅިއަކީ އާދައިގެ ކުޅިއެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ކުޅި ހިމާޔާތްކުރަން ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި ހިތްހަމަ ޖައްސާލަން ނޫން ކަމަށާއި އެތަނުން އެތަކެއް މާއްދީ ފައިދާތަކެއްވެސް ލިބިދޭ ކަމަށެވެ.

” ކުޅި ހިމާޔާތް ކުރަން ބޭނުންވަނީ ކަޕަލް ޝޫޓަކަށް ދާން ރީތި ތަނަކަށް ވީމައެއް ނޫން. ކުޅިން ލިބޭ އެތަކެއް މާއްދީ ފައިދާތަކެއް ނޫނީ ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކެއް ވާތީ ” އަފާ ލިޔެފައި ވެއެވެ.

އެގޮތުން ކުޅިއަކީ ގުދުރަތީ ގޮތުން ރަށްގިރުމުން ސަލާމަތްކޮށްދީ، ސާފު ފެންފަށަލަ ތަޤައްޔަރުވެޔަ ނުދީ ބެލެހެއްޓުމާއި ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް ސާފުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން ރަށް ސަލާމަތްކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމު ރޯލު ކުޅި އަދާކުރާކަމަށް އަފާ ލިޔުއްވާފައިވެ އެވެ.

ޓްވިޓާގައި ވަރަށް ގަދައަށް ކުޅިހިއްކުމާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕެއިންނަށް ފަށާފައިވާއިރު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ނައްތާލުމަކީ ބައިނަލު އަގުވާމީ މުޖުތަމައުއަށް ދެވޭ ހުތުރު ނަމޫނެއް ކަމަށެވެ. އެމީހުންގެ ޓްވިޓުތަކުގައި ސަރުކާރުގައި ވަޒީރުންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންދަނީ ޓެގްކުރަމުންނެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ކުޅި ހިއްކުމާ ދެކޮޅަށް ސޯޝަލް މީޑީއާގައި ތިމާވެއްޓަށް ލޯބި ކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އަޑުއުފުލަމުންނެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. kulhi 6 months ago
  ކުޅި ހިއްކުމަށް ތާއީދު ކުރަން އަދި އެއާރ ޕޯޓް އަޅަން ތާއީދު މިކަން ކުރުން ނުހުއްުުޓުވާ....
 2. minavn 6 months ago
  theega neh thaakun thaakujehey meehaku neh twitte kohfa eh
 3. maa dhen thimaaveshi vegen 6 months ago
  Mihaaru ekani tha kulhi himaayaiy kuran jeheny. Ethanah kuni alhaa gondu kuri iru nujehun dho himaayaiy kurakah.
 4. kulhi kulhi 6 months ago
  Miadhu dhe meegaku tweet kohgen dhen vy ethah bayeh airport in.mahuroom vaan tha
 5. އަޙްމަދު ޝ 6 months ago
  ކުޅުދުއްފުށީގައި އަޅާ އެއަރޕޯރޓަކީ ކުޅުދުއްފުށީ މީހުންގެ ދުރު މުސްތަގްބަލް އަދި ތަރައްޤީ
 6. ޢަލީ 6 months ago
  މި ކުޅިއޮވެގެންވާނެ ފައިދާ އެއްނެތް ބޮނބި އެޅުން ފިޔަވައި އެކަންވެސް ކުރަންތިބީ އުމުރުން ދޮށީ ތިރީހަކަށް މީހުން... ދިރިއުޅޭނެ ބޯހިޔާކަމެއްވެސް މިތަން އޮވެއޭކިޔާފަ ލިބޭނީއެއްނޫން ރަށަށް މަންފާ ލިބޭ އާމްދަނީ ލިބޭނެ ތަނެއް ނޫން ހަމަ ކުނި ވަސް ދުވާ ތަނެއް މި.. އެ ހެންވީމަ މިތަންހިކުމާ ދެކޮޅަށް ބަޔަކު މީހުން ނިކުންނާކަށް ނުޖެހޭ
 7. Kulhudhuffushi milk 6 months ago
  Thi buna kulhie ovegen mihaathana vee iqthisodhi bodu manffa e thi buna be leaf ge veriyaa Afaa bunebala .....hisaaba vvure gamaaru nuvebala ....kulhudhuffushi kureege uthuru bandharu hikkan ulhun iruves hama thivaththaru jessi bayaku ulhunu . Fahun mihaaru ulheni ethanun flat nulhibigen hama emeehun ....afaahussain hama lhaeee thibunaa chaka ganduge baegga JALAALUDHEEN SCHOOL alhaafa e otheeves .....afaa kiyevi konthaakuntho kulhintho .....MWSE ge imaarai alhaafa otheeves ....kulhiyattaka ethanun hadhaa fen beynun nukurantho ....row house elheeves ...mihaaru ethanun row house libunas gos vannnane ....konmme kame siyaasi nukure .....thi Kulhudhuffuttaki hama ekani BELEAF AAA HUSSAINGE milke noon .....vara salaaam
  1. Nan nukiyaa 6 months ago
   Bala airport elhyma thibunaa jalaluddin school ah vaane udhaguleh hama neh dhohtho? Anehkolhun airport aa kairi gethalah vx nuvaane dhw udhaguleh. Boa mahchah boay jehseema.
 8. Ali 6 months ago
  Madiri kulhi nahtaalaa bodu balaayeh madhiriyaa hedhi
 9. ikuram 6 months ago
  ehchege faidha neygi thibe vaahaka dhehkeni eya dhekolhah. ehche othakas eyga beynun heyo gothuga nukuranama eyakun faidha eh nulibeyne. gudhurathi maahaulaki beykaaru ehche noon. eh beynun heyo gothuga hifan neygumaki eygai ageh nethumeh noon.
 10. Hussain 6 months ago
  E thanah kuni ohsaa hadhaa iru be leaf kobaa .. Afaa adhi lhaee .. Airport in job eh libunas thi meehun thibeyne ethaa .. Roanu vashanee 50 aharun matheege madhu anhenun kolhe ekan ves uveyne kuri ah oi 20 varakah aharu . rasah ahna tharage huhtuvan nu ulhebala dhera kameh noon .. E chakas gandun vaa faidhaa eh bunebala ethanah gos foto negun fiyavaa .. I support kulhi hiykaafa airport alhan ..
 11. މަހާ ޖައްރާފް 6 months ago
  އަޅުގަނޑު ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވަނީ، ކުޅި ހަތަރު ކަނުގަ ހަތަރު ތަނބު ޖަހާފަ އެތަން ދެބުރިއަށް ނަގާފަ. އޭރުން ކުޅިވެސް އޮންނާނެ. 2 ވަނަ ބުރީގަ އޮންނާނީ އެއަރޕޯޓް
 12. ހާމަ 6 months ago
  އެނގޭ ދޯ މި ވާއެއްޗެއް. ރާއްޖެތެރޭގައި ރީތި ބީޗެއް އޮތިއްޔާ ބަދަރު ހަދާލާފައި ކުޅިއެއް އޮތިއްޔާ ހިއްކާލާފައި، އާރޓިފިޝަލް ހުޅުމާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗް ވަށާ މަހުޖަނުން ބިން ގަނެގެން ހުސް ގެސްޓްހައުސްް!
 13. ޔޔޔ 6 months ago
  އުތުރާ ދެކުނުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ބަނދަރުތައް (ވަޔާ ކަނޑުގެ) ތަރައްގީކޮށް އަގުހެޔޮ ފެރީ އެޅިއްޖެނަމަ ކޮޅަކަށް 1 މިލިއަން ޓުއަރިސްޓުން ޖުމްލަ 2މިލިއަން ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް. އެކަމަކު އެކަން ކުރީމާ ކުލިދައްކަން މާލެ ދާނީ ކާކު؟ ހަނީމާދޫ ނުކިޔާ މާލެދާން ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓޭ ކިޔަން ފޯރިހުންނާނެތާ! އަދި ރީތި ކުޅިއެއް ހަލާކުކޮށްލާ!
 14. ސައިމާ 6 months ago
  ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ މާފުށީގެ 9 މާފުށީ. މާފުއްޓަށް އަހަރަކު 10 މިލިއަން ޑޮލަރު. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް 90 މިލިއަން ޑޮލަރު ވެއްދެއް އެބައޮތް ހަނިމާދޫ ރަގަޅަށް ހިންގާފައި އެސީ ފެރީ ނޫނީ ސީޕްލޭން ބޭސް ހަދައިގެން. މާލޭ ސަރުކާރުްނ ރަށްރަށުގައި މިހެން އޮތް ރީތި ކަމަށް ވަރަށް ފަސްއަޅާ ހިއްވާނީ. ދެން ކުޅި ހަދާނީ ހުޅުމާލޭގައި. ވަރަށް ވެދުން.
 15. Choko 6 months ago
  Paris agreementakaa faadu faaduge agreement thakuga alhugandumenge thimaavetaa beheyy minister soikureyy. Eyyga ves Rita as at huge levered thorigola. Dhen mihaa bodu kameh kofa amila gaumuge thimasveshi halaaku kuran. Saabas torigooo. Ho Ho Hoo. Hehehee. Den balaa kulhi hikaigen mathindaa bote jeseyy tho. Bye.