އިރުމަތި ފަރާތުން ޖާގަ ލިބޭ، ލިމިޑެޓް ރަންވޭއެއް ބޭނުންމެއް ނޫން: ފަރުހޫދު

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 24 އޮކްޓޯބަރ 2017


ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ރައީސް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގެ ތެރެއިން ފަރުހޫދުއާ ސަލާމްކުރައްވަނީ--

އެއްވެސް ގޯއްޗެއް ނުނަގައި އެއާޕޯޓެއް ހަދަން ބޭނުންވާ ޖާގަ ރަށުގެ އިރުމަތި ފަރާތުން ލިބޭ ކަމަށާއި ޝީޓް ޕައިލްކޮށްގެން އެކަން ކުރަން ސަރުކާރުން ބޭނުންނުވަނީ ހަރަދު ބޮޑުވީކަމަށް ކުރީގެ ބޮޑު ކަތީބު އަދި ސަރުކާރުގެ ގިނަ މަގާމުތަކެއް ފުރުއްވާފައިވާ އިބުރާހިމް ފަރުހޫދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ފަރުހޫދު ވިދާޅުވީ މުސްތަގުބަލުގައި ބޮޑު ނުކުރެވޭނެ ރަންވޭއެއް، ނުވަތަ ލިމިޑެޓް ރަންވޭއެއް ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. އަބަދު ދަތުރު ކުރާނީ ޑޯނިޔާ ކުދި ބޯޓެއްތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި އެެހެންކަމަށްވާ ނަމަ މުސްތަގުބަލުގައި ރަންވޭ ބޮޑުކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮންނަ ޖެހޭނެ ކަމަށް ފަރުހޫދު ވިދާޅުވި އެވެ.

”  1200 މީޓަރުގެ ރަންވޭއެއް އަޅައިގެން ދެން ނާންނާހޭ ބޯޓް ފަހަރަކަށް ބަދަލެއް. އެބަޖެހެޔޭނުންހޭ އޮޕްޝަނެއް އޮންނަ. ރަންވޭ އެކްސްޓެންޑް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް އޮންނަ ޖެހޭޔޭނުންހޭ. އަބަދަކު ޑޯނިޔާއެއް ނޫން ދުއްވާނިއްޔެ. އެެހެން އެއްޗެހިވެސް ދުއްވާނެ ނޫންހޭ. ” ފަރުހޫދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މުސްތަގުބަލުގައި ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި މާލޭ ދާނެ އެއާޕޯޓެއްނޫން ކަމަށާއި އެއަށް ވުރެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މިކަމުގައި ވިސްނަށް ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއާޕޯޓުގެ ސަބަބުން ބަލިމީހުން މާލެ ގެންދިއުމަށް ފަސޭހަ ވެގެންދާނެ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓާ އިންޑިޔާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރަމުންދާއިރު ކުރިއަށް އޮތްތާ ބަލި މީހުން މާލެ ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި ބޭރަށް ފޮނުވޭނެ ގޮތެއް ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށް ފަރުހޫދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކުޅި ހިއްކައި ނުލައި އެއާޕޯޓެއް އެޅޭނެ ޖާގަ ރަށުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުންވެސް އަދި އިރުމަތި ފަރާތުންވެސް ލިބޭ ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ހިދުމަތް ކަމަށާއި ސަރަހައްދީ ބަނދަރަށް ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓްކޮށްގެންވެސް ހިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

” ހަމަ ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީ ލެވެލްގައި ތިބި މީހުން މާލޭގެ މޭޒެއްގެ ހަތަރު ފަރާތުގައި ތިބެގެން ނުނިންމޭނޭ. ބަލާބަލަ މަޖިލީހުން ނިންމާފައި އޮތް އެއްވެސް ގާނޫނެއްވެސް ނޯނާނެ މާލެއަށް ފިޓްވާގޮތަށް ނޫނިއްޔަކާއެއް ތަންފީޒެއްވެސް ރާއްޖެތެރޭގައި ވަނީޔެއްނޫން. އެފާޑަށްކަށް އެއާޕޯޓެއް ނޭޅޭނެ.” ފަރުހޫދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ގުދުރަތީ ގޮތަކަށް އުފެދިފައިވާ އެހާ ބޮޑު ދިރުމެއް ނައްތާލާއިރު އޭގެ ސަބަބުން ރަށަށް ގެއްލުންތަކެއްވާނެ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ބޭނުންމަކަށް ބަގުނޑި ބައްދައިގެން އެއީ ކުރަން ހެޔޮވާވަރުކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. މިކަމުގައި ޒުވާން ޖީލު  އަޑުއުފުލުމަށް ފަރުހޫދުވަނީ ގޮވާލައްވާފަ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. fary 1 އަހަރު ކުރިން
  thibey fulhaa hanuhurey bala eh nugane ey thidhah kaa vahakaeh kulhi ovegen vaanekamaeh vees thibeyfulhaa rashuge verikamuga huri iru
 2. Kulhudhuffushi rahyyitheh 1 އަހަރު ކުރިން
  Faruhoodhakah neyngeyne misarukaarun kankuran v gotheh. Thoyaee baakeevefa huri meeheh.
  1. gabbe 1 އަހަރު ކުރިން
   dhen thihen nubunahchey. faruhoodh baaky eh nuvaane . mavex mihury farre ya eky ga. faruhoodh mikama gulhey gothun mashvaraakurumah cofee akah dhaa v .
 3. ހަސަން 1 އަހަރު ކުރިން
  ފަރުހޫދު ދެން ތިޔަ ފަހެ ކާކު
  1. ma 1 އަހަރު ކުރިން
   thee miidhshlss vaahakayakee
 4. ޒުހޭ 1 އަހަރު ކުރިން
  ފަރުހޫދު ބުންނި ކަމުގަ ވީނަމަ ވެސް އެބުނީ ދޮގު ވާހަކަ އެށް ނޫން
 5. އައިޝް 1 އަހަރު ކުރިން
  ތިޔަ ވާހަކަތައް ވަރަސްވެސް ސަޅި، އެކަމަކު ސަރުކާރުން ހިޔެއްނުވޭ ޕްލޭން ޗޭންޖް ކުރާނެހެނެއް. ދެން އޮތްގޮތަކީ ކުޅިހިއްކަން ގަބޫލެއް ނުވިޔޭ ކިޔާފަ އެއާޕޯޓް ނޭޅުން، އެއިރުން އަދި މާދެރަ އަހަރެމެނަށް. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްމ މިތާކައިރި އެހެން ރަށަކަށް ބަދުވާތަން ބަލާކަށް ކެތެއްނުކުރެވޭނެ. ތިޔަ ކުޅިއަށް މިރަށުމީހުން ވަށައިގެން އެއްވެ ބަލަން ތިއްބަކަސް ވާނެ ކަމެއް ނެތް، އެކަމަކު ބޯޓް ޖައްސަންޏާ ވާނެ ކަންތައް ބައިވަރު.
  1. aboobakuru 1 އަހަރު ކުރިން
   mashah fennany mirashuga airportakah vure seaplane tha aaraf kuran . vashaamagun eh bai medhu kandaalumah fahu moodhaa gulhu vaala bala kulhi ah raalhu vanna gothah.dhen ethan mahaa jarraafun chelaa gui gandu beyrah dhamaalaafa lonu vadhaa gothah hadhaa. kulhi fun koffa bodumagaa vee faraathuga rivetment jahaafa jetty eh tharahgee kuraanee.eyrun sea plane ga aas jassan vy hama. eyrun kulhi nuhikka kulhy ge beynun vx hifuny. balaalan vx reethi vy
 6. Hawwath 1 އަހަރު ކުރިން
  Thi hama e kan kohdhaanethin mpd meehun maa meykaranee .. Kon kulhi rh tha ..
 7. ގަމާރު 1 އަހަރު ކުރިން
  ކޮންމެމީޙަކު ބުންޏަސް ދެދެއްވާނީ ދެދަކައް! މާލެ އިރުމަތި ފަރާތުގަ ނެރެއް ކަނއިގެވެސް ގެއްލުންވީ އޮޑިވެރިންނައް މުއީޒަކަންނޫން! ތިވަރު ބޮޑުކަމެއް 100 އަރު ދުރައް ވިސްނައިގެން! ރަށުގެ ހުރަހައް އެއާޕޯޓެއް އަޅައިގެން ރަށުގެ ބިން ބޭކާރު ކުރީމައްވުރެ ދުރުމުސްތަގުބޮލައް ބަލާއިރު މިވަގުތު ތިއެއާޕޯޓު ނޭޅުއް ރަނގަޅު ކަމުގަ ދެކެން
 8. Saabas 1 އަހަރު ކުރިން
  Mdp meehakas ppm meehakas faryhoodbe ebuni ehchakaa maves ebbas.
 9. Saabas 1 އަހަރު ކުރިން
  Faruhood akee komme meehakas e ves dhogennoon
 10. umarube 1 އަހަރު ކުރިން
  kameh vaan nethiyaa hanimaadhoo international airport ge nan kulhudhuffushi international airport ge namah badhalu kobbala.
 11. ހަސަންދީ 1 އަހަރު ކުރިން
  ވާހިދު އަޅެ ބުނެދީބަލަ އިބްރާހިމް ފަރުހޫދު ކިޔާމީހަކު ކުޅުދުއްފުށީ ބޮޑުކަތީބު ކަންކުރީ ކޮންދުވަސްވަރެއްގައިކަން ފުރަތަމަ. ޖާގަ ނުލިބިގެންތޯ ހުޅަނގު ފަރާތުން ބޮޑުބައެއް ހިއްކާފައި މިއޮތީ؟ ކީއްވެތޯ އިރުމަތީ ފަރާތުނއ 38 ހެކްޓަރު ނުހިއްކީ؟ ތިޔަ ކުޅީގައި ބިސްއަޅާ ވިހާ ބޮޑުވަނީ ކޮންބާވަތެއްގެ ދޫންޏެއްތޯ؟ ކޮންބާވަތެއްގެ މަސްމަހާމެއްސެއްތޯ؟ މަގޭ ތަޖުރިބާ ބުނަން މިރަށު އުތުރު އަވަށުގައި ކަމެއްކުރުމަކީ އެކަމެއްކުރަން އެޅޭ މީހެއްގެ ބޯހަތްފަޅިވާނެ ކެމެއް. ދާދި އިހައްދުވަހު މަގެއްހަދާތީ ބީހުން ނިކުމެ މަގުމަތީ ގައި އޮށޭޥެ ތިބީވެސް... މިމީހުންގެ ބޯހަރުކަމާއި، ބަސްގަބޫލުނުކުރާތީ އުތުރުއަވަށުން ތަރައްޤީގެ ކުލަވަރު މިހަރަގެން ގެއްލެނީ... ވާހަކައެއް އޮވޭ އަހަރެމެން ކުޑާއިރުކިޔާ... ރަންގަޑެކޭ ހިލަގަޑެކޭ ވާނީ އެއްވާރޭ އެވަޅު ލައިފައި އޮތިއްޔާ... ތިޔައީ ހަމަ ހުސްވާހަކަ... ހަމަ ހުސް ބޭކާރު ވާހަކަ.... ތިތަން އަވަހަށް ހިއްކާލަންވީ އޭރުން ތިތަނުގެ ބޭނުން ހިފޭނީ.. އުމުރު ހުސްވާދެން އުޑަފައިތިބެ ބޯމަތީ މުގުރު އެބުރުންތޯބޭނުމީ
 12. sanfa 1 އަހަރު ކުރިން
  umarube bunyas thibuny hama thedheh seaplane jassa gothah hadhan v.kulhi moodhaa gulhu vaafa. fun koffa .bodumagu ga jetty laifa.eyrun mathin foto eh negiyas .ihaaru eonna chelaa gui fengandu ge badhal gai onaany reethi vilu fengandeh
 13. ލޯންޗް ފޭން 1 އަހަރު ކުރިން
  އަސްލު މަށައް ހީވަނީ ބޮޑަށް ކުޅިއޭ ކިއައިގެން މި ދެކޮޅު ހަދަނީ ލޯންޗްތަކުގެ ވެރިންހެން، އެމީހުން ބޭނުންވޭ ހަނިމާދޫ ދަތުރު މީހަކު ހިފިޔަސް އެހެން މީހުން އަރުވައިގެން ވެސް ލާރި ކާން. ހިފިމީހާއަށް އެތިކޮޅެއް ކަނޑާވެސް ނުލާ، ތިމާވެއްޓޭ ބޯކިބަލޭ ކިޔައިގެން އެމީހުން ކުރުވާ ކަމެކޭވެސް ހީވޭ.
 14. Hajja 1 އަހަރު ކުރިން
  Thibeyfulhun noonthoa thihurihaa sakaraatheh thi jassavanee
 15. Air port 1 އަހަރު ކުރިން
  Airport elhyma haadha bayakah vaxeefa libeyney... Mirashu gina bayak beynun vany hama air port... Raees nuhunnavane enaalhaeh mifaharu
 16. Adambe 1 އަހަރު ކުރިން
  Farhooduge profile ah balaairi mihaathah buni emme rayyithunah manfaakuruvanivi evvisnu thi bunevunee.
 17. Kulhudhuffushi rahyitheh 1 އަހަރު ކުރިން
  Hmm rangalhah vaahaka eh thi gothah airport alhaashey Yasmeen kaireega bunan vee. Yaameen Convince kuranvee