ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް އަޅައި ސަރަހައްދުގެ ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 3 weeks ago - 1 ނޮވެމްބަރ 2017ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެ އެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރަށުގެ ހުޅަނގު އުތުރު ފަރާތުން ކުޅި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި އެއްގަމު ވެހިކަލުތަށް ފަސޭހައިން ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބަންޑުވޯލް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތެވެ. ފަސް ހެކްޓަރު ހިމެނޭ މި ބަންޑުވޯލް ޖެހުމަށް ތިން ދުވަސް ވަނީ ހޭދަވި އެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ބަންޑުވޯލް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި އަދި އެ ސަރަހައްދުން އިތުރު ދޮޅު ހެކްޓަރު ބަންޑުވޯލް ޖެހުމަށްޓަކައި ބިން ހިއްކަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ. އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ މޫދާއި ކުޅި މިހާރު ގުޅުވާލާފައިވާއިރު ކުޅިން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ބަންޑުވޯލް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށްދާއިރު، އެއާޕޯޓު ހެދުމަށް އެމްޓީސީސީން ގެނެސްފައިވާ މަހާ ޖައްރާފުގެ ކެލިބްރޭޝަން ޓެސްޓުތައްވަނީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންގޮސްފަ އެވެ.

އެމްޓީސީސީ އިން 36 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކޮށްގެން ހަދާފައިވަ ޑްރެޖަރު ބަނދެފައި ވަނީ އައިއެޗްސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ޗައިނާގެ ނަންޓޮން ރެއިންބޯ މެރިން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޯޓު ޔާޑުގަ އެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި މޫދަށް ބާލާފައިވާ މި ކޮންނަ ބޯޓުގެ ދިނުމުގައި 92.95 މީޓަރު އަދި ފުޅާމީނުގައި 16.30 މީޓަރު ހުރެ އެވެ. އަދި 50 މީޓަރުގެ އަޑިން ވެލި ނެގުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާއިރު ބޯޓަށް އެއްފަހަރާ 3700 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ވެލި ބަރު ކުރެވެ އެވެ.

މިމަޝްރޫއު ޖުމްލަ 15 ހެކްޓަރުން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު 9 ހެކްޓަރު ހިއްކަނީ ކުޅިންނެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. Fathuma 3 weeks ago
  👏👏👏👏Dhen Ai Jahaa
 2. Hajja 3 weeks ago
  👏👏👏👏👏👏
 3. ޔާން 3 weeks ago
  ރީތި ލަނޑެއް މި ސަރުކާރުން ދޭނެ ޔަގީން.. ވަކި ހިސާބަކަށް ގެންގޮސްފަ ހުއްޓާލައިފިޔްޔާ.. އޭރުން ކުޅިވެސް ގެއްލުނީ.. އެއާރޕޯޓް ވެސް ނުލިބުނީ.. މަގު ހެދުން ހުއްޓުނު ގޮތަށް.
 4. Modu 3 weeks ago
  Tee hamaa heevaagoe dekiba Faivaan atahlagen divas New Huang has vane thihen
 5. hussain 3 weeks ago
  No .. hama hiykaalanee tha .. Airport ves beynun kulhi ves beynun .. Lolun karuna ahna varu vey .. Hithakah keh nuvey balan.. Ae baa hama last option akee .. Rah tharagee vaa iru ekahala gudhurathee maahauleh otheema kihaa hiy hama jeheyne .. E sarahadhuga park thakaa restaurant thakaa bageecha thakaa ehchehi hadhaalema .. Haadha dhera ey
 6. 7777 2 weeks ago
  ކުޅުދުއްފުށީ ޕީންކީސް ބުނީ ގުދުރަތުގެ ނިޢުމަތަކަށްވުރެ، ގުދުރަތުން ލިބޭ ރިޒްގަށްވުރެ ޔާމީނު "ދޭ" އެއަރޕޯޓް... އެމީހުން ކުފުރު ވިޔަސް އަހަރެމެން ކުފުރު ވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން. ވީމާ ކުރުކޮށްލީ! ކޮންމެވެސް ޝޭހަކު މިމީޙުންނަށް އެހީވެބަލަ..
 7. ހިއްކޭންޖުރެސް 2 weeks ago
  ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް އަޅަން ހިއްކުމުގެ ތައްޔާރީތަައް ފަށަން ވެސް ފަށާނަން އަދި ކުޅުދުއްފުށި ކުޅި ހިއްކަން ވެސް ހިއްކާނަން މީ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމޭ އަދި މީ މަމެންގެ ގައުމޭ މަެމެން ހުއްޓުވޭނެ ސިޔާސީ ފިގަރ އެއް މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކަނޑަކަށް ނާރާނެއޭ އަދި މަމެން ހުއްޓުވަން އުޅޭ ބަޔަކު ނަމަ އެމެން ކިހިލި ދަށަށް އަތް ގަންނުވާ ނަގާ އެއްލާލާނީ މާރސްގެ ގޮނޑަށޭ ތަމެން ތިބޭތި ދުރުގައި މަމެން މިއުޅެނީ ކުޅުދުއްފުށީ ބިއުޓީ ކްއީނޭ މެންނަށް ލާރޖް ކޮށް އެރަށް ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ހަދާ ތަން ދައްކަން އޭ އިނގޭ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް. ލެޓްސް ހިއްކާ ހިއްކާ ހިއްކާ ހިއްކޭންޖުރެސް ހިއްކޭންޖުރެސް ހިއްކޭންޖުރެސް.. އާއް އާއް ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހިއްކޭންޖުރެސް ހިއްކޭންޖުރެސް...
 8. ހިއްކާލާ 2 weeks ago
  ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް އަޅަން ހިއްކުމުގެ ތައްޔާރީތަައް ފަށަން ވެސް ފަށާނަން އަދި ކުޅި ވެސް ހިއްކާނަމޭ އެއްގޮތެއް ވެސް ރަންރީނދުލޭ މެންނަށް ނެހެދޭނެއޭ މީ މަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީ މަމެންގެ ގައުމު ދޯ. ޖެހޭ އެއްފަރާތަށް ހަމަ މިހާރު މަމެން މަގުމެދުން ހިނގާފައި ދާއިރު އިނގޭ. ތަމެން ރަންރީނދުލޭ މެން މަމެން ޕިންކީން މަގުގެ މެދުން ހިނގާފައި ދާއިރު މަގު ހުރަސް ކުރަން ނަހަދާތި މަމެން ކުރިމަތިން އިނގޭ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް. ހިއްކާ ކުޅި އަވަހަށް ހިއްކާލާ ހިއްކާލާ ހިއްކާލާ. އީއައިއޭ އޮޅާލާ..
 9. ޑާން 2 weeks ago
  ކުދިންނޭ ކުޅުދުއްފުށީ އެއާރޕޯރޓް ލާރޖް ކޮށް ކުޅި ވެސް ހިއްކައިގެން އަޅާލަނީއޭ މިކަމާއި ޖޭ ވާ ބަޔަކު ޖޭވޭވޭ ތިބެން އޭ ޖެހޭނީ އެމެންނަށް ކުރެވޭނެ އަދި ކުރާނެ އެއް ކަމެއްވެސް ނޯންނާނެއޭ ކުޅަދާނަ އެއް ނޫނޭ އެމެންނަށް ދެން އެއިޓީން މޫން ސީންގް ރޭހުގައި ވެސް ބައިވެރިވާން އަދި ލަންކާގައި ތެޅި ތެޅި ތިބެން ޖެހޭނީ 13 އަހަރު ދުވަސް ނިމެން ދެން. ކަން މިހެން ހުރުމުން ކުޅުދުއްފުށީ ހުރިހާ ކުދިން ވެސް މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި ހިފާށޭ އެއިރުން ހުރިހާ ކުދިންނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓެއް ވެސް ދޭނަމޭ ކުދިންނޭ. ހަމަ ޔަގީންތޭ ޕިންކޭ މެން ފްލެޓް ދޭނަންތޭ. ޕްރޮމިސް ދޭނަމޭ ކުދިންނޭ އަވަހަށް މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި ހިފާށޭ ކުޅުދުއްފުށީ ކުދިންނޭ. އައި ފީލް ލައިކް ޒޮންބި ގޯން. މަމެންނަށް ހީވަނީ މަމެން ދެކުނިން ހެން ތިކުއްޖާގެ ރީތި ލޯ ކުރިން ވެސް ދޯ. ބޭބީ ޓު ނައިޓް ޗޭންޖް ދަ ކަލަރސް އޮން ދަ ޑާންސް ފްލޯރ. ސޯ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ލައިކް އިޓްސް ދަ ބެސްޓް ޑާންސް އޮފް ޔުއަރ ލައިފް. އޯސަމް. ބަރަބިން ބަރަބިން ބަރަބިން ބަރަބިން ބަރަބުން ބަރަބުން ކުޅި ހިއްކާ. ޑާން.