އެއާޕޯޓް އަޅަން ބިން ހިއްކާ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 7 ނޮވެމްބަރ 2017ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން ބިން ހިއްކާ ސަރަހައްދު އާއްމުކޮށް ނުވަދެވޭނޭހެން ބަންދުކޮށްފި އެވެ. ދުއްވާ ތަކެއްޗަށާއި އާއްމުންނަށް ނުވަދެވޭނެހެން އެސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު އެވެ.

ކޭއޯއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބުރާހިމް ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ ސަރަހައްދު ބަންދުކުރީ މަސައްކަތަށް ކުރިއަށްދާ ވަގުތު އުނދަގޫވާނެތީ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ބިން ހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވާނީ މިމަހު 12 ވަނަ ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ކުރިން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަށް މިހާރު ކުރަމުންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެގޮތުން ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ މޫދާއި ކުޅި ސަރަހައްދުގައި ބަންޑުވޯލް ޖެހުމުގެ ބޮޑު ބައި ނިންމިފައިވާ ކަމަށާއި ކުޅިން ޗަކަށް އެއްފަރާތަށް ޖެއްސުމާ އެފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. މަހާ ޖައްރާފުގެ ޓެސްޓް ކުރުންތަކެއްވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ޒިޔަތު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްތަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ވަސީލަތްތައްވެސް މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރަންވޭ ހެދުމަށް ޖުމްލަ 15 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާނެ ކަމަށާއި އެއީ ކުޅިން 9 ހެކްޓަރު ބިމާއި މޫދުން 6 ހެކްޓަރުގެ ބިން ކަމަށެވެ. ކުޅި ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެތަނުގެ ހުރި ޗަކަތަށް ނަގައި އެެހެން ތަނަކަށް އަަޅައިގެން ނެވެ. އެހެންކަމުން ކުޅީގެ 71 އިންސަތަ ޗަކަ ނަގާނެ ކަމަށް ޒިޔަތުވަނީ މީގެ ކުރިން ކޭއޯއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ކުޅީގައި އޮންނަ “ބޮޑު ކުޅި” ކިޔާ ސަރަހައްދު ނުހިއްކާނެ ކަމަށެވެ.

ކުޅި ހިއްކުމަށް ބޭނުންވާ ވެލި ނަގާނެ ރަނގަޅު ދެ ސަރަހައްދެއް އަތޮޅުން ފެނިފައިރު މިހާރު ކުރަމުންދަނީ އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ވެލި ޓެސްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. ޑާންސް 1 އަހަރު ކުރިން
  ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިއަށް ފަސްއަޅާ އަވަހަށް ހިއްކާލާ އަވަހަށް އެއާރޕޯރޓް ހަދާ ނިންމާލަންވީއޭ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކޭނެއޭ އެމްޓީސީސީ އަށް ބަރާބަރަށް. ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީ އެއާރޕޯރޓް އަޅަން އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލު ކޮށްލަންވީ މާލެ ސަރަހައްދުން ތިލަފުށި ކުރިމަތިން އޮތް ފަޅު އެމްޓީސީސީ އަށް 1000 އަހަރަށް ދޭ ގޮތަށް ހަދާލުމަށް ފަހު. އެއިރުން އެމްޓީސީސީ އަށް އެފަޅު ހިއްކާ އެފަޅުން ބިން ތައް ކުއްޔަށް ދިނީމާ އެމްޓީސީސީ އަށް މަލްޓި ބިލިއަން ޑޮލަރ ޕްރޮފިޓް ނެރޭ ކުންފުންނަކަށް ބަދަލު ވެގެން ދާނެއެވެ. މީއޭ މީގައި ހުރި އުފާވެރިކަމަކީ. ކުޅުދުއްފުށީ ހުރިހާ ބިއުޓީ ކްއީނޭ މެން މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި ހިފާށޭ މިކަމުގައި. ބެކް ޓު ލައިފް. ބެކް ޓު ލައިފް. އައި ތިންކް އައި ރިމެމްބަރ ދޯޒް އައިޒް އައިޒް އައިޒް. ބޭބީ ޓު ނައިޓް ޗޭންޖް ކަލަރސް އޮން ދަ ޑާންސް ފްލޯރ. ބޭބީ ޓު ނައިޓް ޗޭންޖް ދަ ކަލަރސް އޮން ދަ ޑާންސް ފްލޯރ. ކަމޯން ހޭންޑްސް އަޕް އެން ރޮކް ޔުއަރ ބޮޑީ. ސޯ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާްންސް.
 2. ބިގަން 1 އަހަރު ކުރިން
  ހިއްކާލާ ހިއްކާާލާ ހިއްކާލާ ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކާލާ. އެމެން ރަންރީނދުލޭ މެންގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ކިއްލި ތަޅާ އިން ތިމާވެށި ކިޔަވައިގެން އައިސް ފައި ތިބި ދަ ބަތާހަރާމީން ބުނާ ގޮތެއް ކޮންމެހެން މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ނުޖެހޭނެއޭ ބަލަން. ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާރޕޯރޓްސް ތައް ހެދުމާއި އަދި ހޮސްޕިޓާ ހެދުމުގައި މަމެން ޕިންކީން ނަކީ މީ ވަރަށް ބޮޑެތި މީހުންނޭ މަމެންނަށް ވަނީ މިރޮގުން ދުނިޔޭގެ އެވޯރޑް ވެސް ލިބިފައޭ ކުދިންނޭ ތަމެންނަށް އިނގޭތޭ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކާލާތީވެ ރަށުތެރޭގައި އުޅޭ ބޮލުގެ އިސްތަށި ގަނޑު ދިއްކޮށްގެން އުޅޭ ރޮނގާލި ގަނޑު މުޅި މޫނު ގައި އާއި އަދި ފޫޅުގެ ލޯވަޅުގައި މަށި އުނގުޅައިގެން ތިބެ ދާނެ އެއް ނޫން ދޯ. އެއަށް ބަލަން ނުޖެހޭނެއޭ އެއީ އިގްނޮރެންޓޭ މެންނޭ. އެމެން އޮބާބާއްވާފައި ނަމަވެސް މިފަހަރު ޖެހޭނެއޭ ކުޅުދުއްފުށީ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ކުރަން. ދޭއާރ ގޮއިންގް ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ ޓުނައިޓް. ދޭ އާރ ގޮއިންގް ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ. އިޓްސް ބިގަން ބިގަން..
 3. ޑާޑާޑާޑާ 1 އަހަރު ކުރިން
  ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި އަށް ފަސް އަޅަން ފަށައިފިއޭ ކުދިންނޭ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އޮތް މަދިރިން ނާއި އަދި ފެނު ހަރުފަ ވެރިކަން ކުރާ މުޑުދާރު ބެންޑޭ މެން ޑްރަގް ވަޅުލާ ކުޅި ހިއްކާލަނީއޭ ކުދިންނޭ މީ ކިހާ އުފާވެރި ކަމެއް ނޫންތޭ. ތޭންކިޔު ތޭންކިޔު ތޭންކިޔު. އެސްޕިޝަލީ އައި ލައިކް ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާރޕޯރޓް ހެދުން ދޯ. އޫއް ހޫއް އޫއް ހޫއް ހޫއް ހޫއް. ކުޅުދުއްފުށީ ކުދިންނޭ ޔޫ އާރ މޯރ ލައިކް ދަ ވަންސް ވީއާރ ލުކިންގް ފޯރ. އައިސޭ ޔޫއާރ ދަ ވަންސް ބީ އިން ދަ ވަންސް. އޯވަރ ދެއަަރ އޯވަރ ހިއަރ ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާރޕޯރޓް އަޅާތީވެ އެކަމުގެ އުފަލުގައި ނަށާލާ ލަވަ ކިޔާލަންވީއޭ އިނގޭތޭ ތަމެން ބިއުޓީ ކްއީނޭ މެން. ހޭހޭހޭ ހޭހޭހޭހޭ އެއާރޕޯރޓް އެޅެނީއޭ. ހޯއް ހޯއް ހޯއް އޯއް އޯއް ޕިންކީސް ޔޫއާރ ދަ ވަންސް ބީ އިން ދަ ވަންސް. ޖަސްޓް ރިމެމްބަރ ދިސް. ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ
 4. ބީޓްއިޓް 1 އަހަރު ކުރިން
  ހާއް ހާއް ހާއް އާއް އާއް އާއް ހޯއް ހޯއް ފެއްސޭ މިތަނުން ދުރަށް. ހަމަ މިހާރު ކަނޑާލާ ގެއަށް. ގެނޭ މަހާ ޖައްރާފުގެ ހޮޅި ކޮޅު. ގެނެސް ދިއްކުރޭ ކުޅިއަށް ދިއްކުރޭ ދިއްކުރޭ. ހިއްކާލާ ހިއްކާލާ ހިއްކާލާ ފަސް އަޅާ އަޅާ އަޅާ ސޯ އަޅާ އަޅާ އަޅާ. މިކަމާއި ދެކޮޅަށް ތިމާވެއްޓޭ ކިޔައިގެން ކަނޑުކޮސް ވާހަކަ ދައްކާ އެއްޗެހި ތައް ކަނޑުކޮސް ވާހަކަ ދައްކަން ދަގަ ދިގު ފަރަށް ބޮލި ހިލަން ދޯ. ޖަސްޓް ދަގަ ދިގު ފަރަށް ބޮލި ހިލަން ބޮލި ހިލާ ބޮލި ހިލާ ބޮލި ހިލާ. ހިލާ ހިލާ ހިލާ ޖަސްޓް ބޮލި ހިލާ.. މިކަމާއި ދެކޮޅު ހަދާ ކުޅުދުއްފުށީ ބެންޑޭ މެން ނަގާ ޖަލަށް ގަޅާލާށޭ ގަޅާލާ. ޖަަސްޓް ބީޓް އިޓް ބީޓޭއިޓް ބީޓް އިޓް ބީޓް އިޓް
 5. އަމާ 1 އަހަރު ކުރިން
  ސީޕްލޭންއިން މިކަން ކުރެވެން އޮއްވައި މިހާ ބޮޑު ލަނޑެއ މިދެނީ ކިއްވެބާ؟
 6. ޑާޑާޑާޑާ 1 އަހަރު ކުރިން
  ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި އަށް ފަސް އަޅަން ފަށައިފި ނަމަ އެއީ އުފާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާރޕޯރޓް ހެދުން އެއީ ތިމާވެއްޓަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިން މަށި ކާ ބެންޑޭ މެން މަށި ބޭނުން ނަމަ މަމެން ވަރަށް ލާރޖް ކޮށް މަށި ހަދާ މެޝިނެއް ޗައިނާ އިން ގެނެސް ބަހައްޓާނަމޭ ކުޅުދުއްފުށީގައި. އެއިރުން މަށި ކައި ހަދާ މަށި މޫނުގައި އާއި ފޫޅުގައި އުނގުޅައިގެން ބަބުރު ޑާންސް ޖައްސަ ޖައްސާ ބެންޑޭ މެންނަށް ތިބެވޭނެ އެއް ނޫންތޭ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކުމުން ތިމާވެއްޓަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެއޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ. ރާއްޖޭގައި ނުތިބޭނެއޭ އެންވަޔަރުމެންޓަލް އެޕްލިކޭޝަންސް އިންޖިނިއަރިންގް ކިޔަވައިގެން ތިބި ބަޔަކު ދެން އެހެން ވީއިރުން ޚުތުބާ ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ގޮތުން ލިޔާ މީހުން ދައްކާވާހަކަ އެއީ ދަ ހޯކްސް އޭ. އެފަދަ އީއައިއޭ ތައް ޖެހޭނީ އޮޅާލަންއޭ. އިޓް ޑަޒް ސީމް ޓު މެޓަރ އެން އިޓްސް ޑެޑް ސީރިއަސް ޓު މީ. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ސްޓަފް އެނީމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ..
 7. ގިވްއިން 1 އަހަރު ކުރިން
  އެއާރޕޯރޓް އަޅަން ބިން ހިއްކާ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް އަވަހަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުޅި ވެސް ހިއްކާލަންވީއޭ އެދެ ކުޅި މިހާ ދުވަސްވަންދެން އޮތް އިރު ވެސް އެއިން ކުރާ އެއްވެސް ފައިދާ އެއް ނެތޭ ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް. ކުޅުދުއްފުށި އެބަޖެހެއޭ ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ އިގްތިސާދު ކަމުގައި ހަދަން. މަމެން މުޅި އުމުރު ހުސްކޮޮށްލަނީ މިކަން ކުރަން އޭ މިއަށް މަމެން މިކިޔަނީ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ ސައިލެންޓް ޑްރީމް އޭ. އޯ ޓްރައި ޓު އަންޑަރސްޓޭންޑް މީ. ޖަސްޓް ސިމްޕްލީ ޑޫ ދަ ތިންގްސް އައި ސޭ. ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް. ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ. ގިވް އިޓް ވެން ވީ ވޯންޓް އިޓް. ގިވް އިން ޓު މީ. ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން އޯއޯއޯ އޯއޯއޯ އޯއޯއޯ ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..
 8. ޕްރޮޕޭސް 1 އަހަރު ކުރިން
  ތަމެން ތިމާވެއްޓޭ ކިޔައިގެން ދައްކާ ވާހަކަ ތަކަކީ އެއީ ސައެންޓިފިކަލީ ޕްރޫވެން ވާހަކަ ތަކެއް ނޫނޭ ދުނިޔޭގައި އޮންނާނެ އެއްޗެއް ނޫނޭ އެއީ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އަކީ. ކްލައިމެޓް ޗޭންްޖް ނުކުރެވޭނެއޭ އިރު އޭގެ ލޮކޭޝަންސް އިން ޝިފްޓް ނުވާނަމަ އަދި ދުނިޔެ އާއި ހަނދުވެސް އޭގެ ލޮކޭޝަންސް އިން އޯރބިޓް އިން ބަދަލު ނުވާނަމަ. އެކަން ކަމަކީ އެއީ އިންސާނުންނަށް ވެސް އަދި ޖިންނިންނަށް ވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. އޭލިއަނުންނަކީ އެއީ އުޅޭ ބަޔެއް ނޫނޭ އެއީ ވެސް ހޮލީވުޑް އިން ފަތުރާ ޕްރޮޕެގެންޑާ އެކޭ.
 9. ހިއްކޭންޖުރެސް 1 އަހަރު ކުރިން
  ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި އަށް ފަސް އަޅަން ފަށައިފި ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ އުފާކުރުން ހައްގު ކަމެކޭ ކުދިންނޭ މިއުޅެނީ ލާރޖް ކޮށް ޖައްސާ ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކާ ލާރޖް އެއާރޕޯރޓެއް އަޅާލަން އިނގޭތޭ ކުދިންނޭ. އެެމެން ރަންރީނދުލޭ މެންނަކީ އެއީ ހާދަހާ ވާ ދުއްޕާން ބޮޑު ބަޔެކޭ ދޯ މިކަމުގައި އެމެން ކުރާ ޖެއްސުމުން މަމެން ބޮލަށް ހާދަ އުނދަގޫވެއޭ އައި ކާންޓް ބްރީދް އޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. އެމެން ކިޔާ އެއްޗަކަށް ބަލަން ނުޖެހޭނެއޭ ހަމަ މިހާރު މަހާ ޖައްރާފްގެ ހޮޅި ކޮޅު ދިއްކުރާށޭ ކުޅިއަށް. ހިއްކާ ހިއްކާ ހިއްކާ ހިއްކޭންޖުރެސް ހިއްކޭންޖުުރެސް ހިއްކޭންޖުރެސް. ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޭއް. ޔޫނޯ ޔޫ ވޯންޓް ކުޅި ހިއްކާ ދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ލެޓްސް ޑާންސް. ހިއްކޭންޖުރެސް ހިއްކޭންޖުރެސް ހިއްކޭންޖުރެސް..