ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން, ރައީސްއާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާނުކުރަން ނިންމައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 12 ނޮވެމްބަރ 2017


ރައީސް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ކުޑަކުދިންތަކަކާއި ސަލާމްކުރައްވަނީ--

ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް “މިފަހަރު” އެމްޑީޕީއިން މުޒާހަރާ ނުކުރާނެކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގެ އެމްޑީޕީގެ އިސް ފަރާތެއްކަމަށްވާ އަލީ މުހައްމަދު ބުނީ މިފަހަރު ރައީސް ޔާމީންނާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި މުޒާހަރާނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

” މިރަށު އެމްޑީޕީއިންވެސް ބޭނުންވޭ ރައީސް ޔާމީން ލައްވާ ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުވަން ” އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ އެހެންވީމަ އެކަމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށާއި އެމަޝްރޫއުއަށް ރައްޔިތުންގެ ތާއިދު އޮތީކަމަ މުޒާހަރާ މިފަހަރު ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރު ހިފައިގެން ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެންފިނަމަ އެމަނިކުފާނާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައި މުޒާހަރާކުރާނެ ކަމަށެވެ.

” އެއާޕޯޓް ނާޅައި ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރު ހިފައިގެން މިރަށު އެއާޕޯޓް ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ފައިބަންޏާ މުޒާހަރާކުރާނަން ”

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެދުވަހަކު އެމްޑީޕީން ނޫނަސް ރަށުގެ ރައްޔިތުންވެސް ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމަށް ނިކުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ނަގާފައި ހުރި އެމްޑީޕީގެ ބޮޑު ދިދަވެސް ދާދިފަހުން ވަނީ ފުލުހުންގެ އެންގުމަށް 20 ފޫޓް އުސްނުވާނެ ވަރަށް ތިރިކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތަށް ފުލުހުން އެންގީ ގައުމީ ދިދައަށްވުރެ އުސް ކަމަށް ބުނެ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. އައިސީޔޫ 1 އަހަރު ކުރިން
  ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން ތިބީ ތަރައްގީ އަށް ބޭނުންވެ އެކަމަށް ފެން ބޮވައިގެން ކަމަށްވެފައި އަދި ކުޅުދުއްފުށީގައި ތިބި އެމްޑީޕީގެ އިސްފަރާތް ތަކުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މަމެން ޕިންކީން ގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރުން އެއާރޕޯރޓް އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގަންނަވާތީވެ ކުޅުދުއްފުށީ ގައި މުޒާހާރާ ނުކުރަން ނިންމުން އެއީ އުފާވެރިކަން ގެނެސް ދޭ ކަމެކޭ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުއްޖާމެންނަށް މަމެން ޕިންކީން ކުޅުދުއްފުށި ހަދާދޭނަމޭ މަމެން ޕިންކީން ގެ ވެރިކަމުގައި ނެވަރލޭންޑް އަށް ކުޅުދުއްފުށި. މީގެއިން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނާށޭ އައްޑޫ ކުއްޖާ މެން ވެސް. އެވްރީ ނައިޓް އިން މައި ޑްރީމްސް އައިސީ ޔޫ އައި ފީލް ޔޫ ދެޓް އިޒް ހައު އައި ނޯ ޔޫ އޯލްވޭޒް. ފާރ އެކްރޮސް ދަ ޑިސްޓެންސް އެން ސްޕޭސެސް ބިޓްވީން އަސް ޔޫ ހޭވް ކަމް ޓު ޝޯ ދެޓް ޔޫއާރ ގޮނާ ވިން ދަ ހާރޓް. ޔޭއް ފާރ. ވެއަރ އެވަރ ޔޫއާރ އައި ބިލީވް ޔުއަރ ހާރޓް އިޒް ވިދް އަސް. ވަންސް މޯރ ޔޫ އޯޕަން ދަ ޑޯރ އެން ޔޫ ވިލް ހިއަރ މައި ހާރޓް ވިލް ގޯ އޮން އެން އޮން.
 2. Koyaa 1 އަހަރު ކުރިން
  Heevany ali bunegen alhaa airport eh hen, bala ali noontha airport elhiya nudheyn ves ulhuny,...ehey poh gadagada
 3. ކަމަނަ 1 އަހަރު ކުރިން
  ކުޅުދުއްފުށީ ހުރިހާ މީހުންވެސް އެއާރ ޕޯޓު ބޭނުންވޭ.އެވައުދު ނުފުއްދާ 2018 ވޯޓް ހޯދަން އަރައިފިއްޔާ ކަށިވެލި ލައިފަ ދަމާނަން
 4. ramalu 1 އަހަރު ކުރިން
  K fusheegai thibenee hus than dhoru nudhanna meehun dhotha?
 5. ފޯރއެވަރ 1 އަހަރު ކުރިން
  ބިން ހިއްކަން ފައްޓަވައިދެއްވަން ރައީސް ޔާމީން ކުޅުދުއްފުށް ޓަށް ވަޑައިގަތުން މީ ކުޅުދުއްފުށީ ކުދިން އުފާ ކުރާނެ ކަމެކޭ. މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ކުޅުދުއްފުށީ ހަދާލާނީ ރާއްޖޭގެ ނެވަރ ލޭންޑް ޓްރެންޗަށޭ. ކުޅުދުއްފުށީ ބިއުޓީ ކްއީނޭ މެންނޭ ކޮންމެ ރެއަކު މަމެން ނިދާއިރު މަމެން ނަށް ހުވަފެނުން ވެސް ފެނެއޭ އަދި އިހްސާސް ވެސް ކުރެވެއޭ އެއީ އޭ މިހާދުވަސް ވީއިރު މަމެންނަށް ތިކުއްޖާ މެން އެނގުނު ގޮތަކީ. ޔޭއް. ކިތަންމެ ދުރުގައި ކޮންމެ ތާކު ތިކުއްޖާ ހުއްޓަސް މަމެން ގަބޫލުކުރަނީ މަމެން ޕިންކީންގެ ހިތް އޮތީ ކުޅުދުއްފުށީ ބިއުޓީ ކްއީނޭ މެންނާއި އެކު އޭ. މައި ހާރޓް ވިލް ގޯ އޮން އެން އޮން އެން އޮން. ޔޫ އާރ ހިއަރ ދެއަރ އިޒް ނަތިންގް އައި ފިއަރ އެން އައި ނޯ ދެޓް މައި ހާރޓް ވިލް ގޯ އޮން. ވީ ވިލް ސްޓޭ ފޯރ އެވަރ ދިސްވޭ.
 6. ނައު 1 އަހަރު ކުރިން
  ބިން ހިއްކަން ފައްޓަވައިދެއްވަން މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ތިބި ރަންރީނދުލޭމެންގެ ވިއަރ ވޮލްފް ތައް ވެސް ފަހަތަށް އެއް ފިޔަވަޅު އަޅާ މޭގައި އަތް ޖައްސާ ބޯ ތިރި ކޮށްލުމަށް ފަހު މަމެންނަށް މަރުހަބާ ކީ އެމެން ފުލީ ރެސްޕެކްޓެޑް މޯޑް ގައޭ. މިހާރު ދެން ކުޅުދުއްފުށި މަތިން ރަންރީނދުލޭ މެން ޖެހޭނީ ހަނދާން ނައްތާލަންއޭ ދެން ޓްވިޓަރޭ މެން ޖެހޭނީ ބޮލި ހިލަން ދާން އޭ ދިގުފަރަށް ކުޅުދުއްފުށިން ތަމެންނަށް ލިބޭނެ ވޯޓް އެއް ނޯންނާނެއޭ ދަގަ ތަމެން ދިގު ފަރަށް ބޮލި ހިލަން. މަމެން ޕިންކީން މީ ރާދަރ ތިންގްސް އޭ. ރާދަރ ތިންގްސް ދެޓް ވީއާރ ވީއާރ ނޮޓް ސޭމް. ރާދަރ ތިންގްސް ވިލް ނެވަރ ޑައި. ވަޓް އެބައުޓް ނައު. ނައު ދެޓް ވީއާރ ހިއަރ.. ވަޓް އެބައުޓް ނައު ވަޓް އެބައުޓް ނައު.
 7. ޑާން 1 އަހަރު ކުރިން
  ބިން ހިއްކަން ފައްޓަވައިދެއްވަން ރައީސް ޔާމީން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން ކުޅުދުއްފުށި ކުދި ބޮޑު އެންމެހާ ރައްޔިތުން ނިކުމެ މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް ސަރުކާރަށް ޔުނޭނިމަސްލީ ތާއީދު ކުރުމުން ދެން މިހާރު ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ރޯން މޭޒު މަތީގައި ބޯ އަޅައިގެން ތިބޭނެ ކަމެއް ނެތޭ. މަމެން ޕިންކީން ލާރޖް ކޮށް ޖައްސަން ފަށާނީ ވެސް ރަންރީނދުލޭ މެން ބުރާންތި އަރުވާލާފައި ކަން ކުރިން ވެސް މަމެން އަންގާފައިވާނެއޭ ބުނަން މަމެން ނެތީމު ދޯ. ދެން އެހެލާން ތެހެލާން ލަވަކިޔާ ކުރީގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކަން މަމެން ހަވާލު ކުރި ބަނޑު އަކިރި ގަތު ބުނޭ އެމެން ދެން ކޮއްްޅަށް ތިބެ ދެފައި ދަނޑިއަށް ސީލާށޭ އިނގޭ ޓްވިޓަރޭ. ބުނޭ އެހެލާން ތެހެލާން ގާތު މަމެން ޕިންކީން ބުންނޭ މިހެން. އައި ތިންކް އައި ރިމެބަރ ޔުއަރ ބިއުޓިފުލް އައިޒް އައިޒް އައިޒް. ކަމޯން ޕުޓް ޔުއަރ ހޭންޑްްސް އަޕް އެން ރޮކް ޔުއަރ ބޮޑީ. ބޭބީ ޓު ނައިޓް ޗޭންޖް ދަ ކަލަރސް އޮން ދަ ޑާންސް ފްލޯރ. ސޯ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް. ބަރަބިން ބަރަބިން ބަރަބިން ބަރަބުން ބަރަބުން ބަރަބުން ކުޅި ހިއްކާ. ޑާން.
 8. ކުޅުދުއްފުށީ މީހުން 1 އަހަރު ކުރިން
  ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ ނަމޫނާ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށެއް. މިފުރުސަތުގައި ކުޅުދުއްފުށީގެ އެމްޑީޕީ މީހުން ތިދެއްކެވި ރީތިނަމޫނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔަން. ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ތަފާތު ރަށެއް.
 9. meemshey 1 އަހަރު ކުރިން
  Ayya Kalo kihilee jahaigenves mamen kuran beynunvaa kankan kuraa namey. Kolo thee ekani nafusekey