ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ރޯނުވަށާ މެޝިން ހޯދައިދިނުމަށް އެދިއްޖެ

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 16 ނޮވެމްބަރ 2017ރޯ ބޮނބި، ނަރަށް ހަދައިދޭ މެޝިން ބަޖެޓް ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި ހިމަނައި އޭގެ މެޝިން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިދެއްވުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަލްއުސްތާޒް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

2018 ވަނައަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ބަހުސްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރޯނުވެށުމުން ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަށް އެވިޔަފާރިން އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ރޯނުވެށުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޮނބި ފާކުރުމަށް ކުޅި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުޅި ހިއްކުމާ ގުޅޭގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއެއް އައީ ރޯނުވެށުމަށް ބޮނބި ފާކުރުމަށް ކުޅިއަށް ބޮނބި އަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފަރާތުންކަމަށާއި ފާ ކުރަން ބަހައްޓާފައި ހުރި ބޮނބި ނަގައިގެން ގެންދެވެން ނެތުމުންނާއި ބޮނބި ފާކުރުމަށް އެހެން ތަނެއް ނުދެކުމުން ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިހާރު ބޮނބި ފާކުރަން ބަހައްޓަން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ރޯ ބޮނބި މެޝިނަށް އަޅަލުމުން އެ ނަރަށް ބަދަލުވެގެން ނިކުންނަށް މެޝިނު އެބަހުރި ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ މެޝިންތަށް އަވައްޓަރި އިންޑިޔާގައި ބޭނުންކުރަމުންދާކަން ނަޝީދު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

“ނަމަވެސް ރަށުތެރެއިން މިހާރު އުފެދިފައިވާ ހިޔާލަކީ ރަށުތެރެއިން ކޮންމެ ޖެހޭ ހޭ 6-8 މަސް ވަންދެންކަ ގުދުރަތީގޮތުން ބޮނބި ފާކުރަން ކުޅި އަޅައިގެން ބަހައްޓަން. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މެޝިނުން އެބަހުއްޓޭ. ރޯ ބޮނބި މެޝިނަކަށް އަޅާލީމަ ނަރަވެގެން ނިކުންނަށް.” ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެފަދަ މެޝިން ހޯދައިފިނަމަ ކުޅި އާއި ބޮނބި ފަލާއެކު ދައްކާ ހުރިހާ ވާހަކައަށް ޖަވާބު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި މިފުރުސަތުގައި ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ސްކީމެއްގެ ދަށުން ނަމަވެސް މިކަހަލަ ތިން ހަތަރު މެޝިނެއް ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންކުރޭވެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށެވެ.

“ކައުންސިލްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރަށުގައި އެބަހުރި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަށްވެސް އުފެދިފަ ، އެހެންވީމަ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ސްކީމެއްގެ ދަށުން ނަމަވެސް މިކަހަލަ ތިން ހަތަރު މެޝިނެއް ނަމަވެސް ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދީފިކަމަށް ވަނީވިއްޏާ، ކުޅި އާއި ބޮނބި ފަލާއެކު ދައްކާ ހުރިހާ ވާހަކައަކަށް ޖަވާބުލިބި އެކަން އެއްގަޑިއިރު ތެރޭގައި ހައްލުވިއްޔޭ.” ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޒަމާނީ ވަސީލަތް ބޭނުންކޮށްގެން ރޯނުވެށުންމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅެން: ކައުންސިލް

ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްވެސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޒަމާނީ ވަސީލަތް ބޭނުންކޮށްގެން ރޯނުވެށުމުގެ ވިޔަފާރި ތަރައްގީކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭކަމަށެވެ.  ީ ޒަމާނުންސުރެ ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ރޯނުވެށުމުގެ ވިޔަފާރިކުރަމުން އަންނަ ރަށެއްކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް  އަބުދުލް ލަތީފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުޅި ހިއްކާތީ އޭ ކިޔާފައި އެމަސައްކަތް ހުއްޓެއް ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތަށް މިހާރު އެބަހުރި ކަމަށާއި އިންޑިޔާގެ އަވަށްތަކުގެވެސް މެޝިނަރީން ބަހައްޓައިގެން ރޯނާއި އެކަމާ ގުޅުން ތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް އެކަށީގެންވާ ނަފާ ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. އައިއޭމް 1 އަހަރު ކުރިން
  އާ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް އަންނަ އަހަރު 447 މިލިއަން ރުފިޔާ އެއް ނޫން އަދި 500 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ވެސް ނިންމަންވީއޭ. އަދި ދިރާގުގެ މައި އޮފީސް އިރުން މިހާރު އޮތް ހުސް ބިން ނަގާ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް ވެސް އެތަނުން ނަގަ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް އަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ފަހު އެތަނުގައި އަނެއްކާ އަނެއް 25 ބުރީގެ އިމާރާތެއް ނަގަންވީ އައިޖީއެމްއެެޗަށް އަންނަ ބަލި މީހުން ބައިތިއްބާނެ މޮޓެލް އެއްގެ ގޮތުގައި. އެއިރުން އާސަންދައިގެ ދަށުން ތިބޭނީ އެތަނުގައި ބަލި މީހުންނާއި އަދި ބަލި މީހުންގެ އެހީތެރިން. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އިން ސަރަހައްދު ޖެހޭނެ އެއްކޮށް މެޑިކަލް ޕާރކް އަކަށް ބަދަލު ވާން. އޯއް ޔޭއް. ދީސް އާރ ދަ ތިންގްސް ދެޓް އައި ކާންޓް އިގްނޯރ. އައި ކުޑް ލައިކް އިޓް ޓިލް ދަ ޑޭ ދެޓް އައި ޑައި ޑައި ޑައި ޑާއި ޑާއި ޑާއި. ނާނާނާ ނާނާނާ ނާނާނާ އައި އޭމް ލުކިންގް ފޯރ ދަ ލަވް އޮފް ޔުއަރ ލައި ލައި ލައި ލައިފް ލައިފް ލައިފް.
 2. ހަހަހާހާހާ 1 އަހަރު ކުރިން
  ކާބޯ ތަކެއްޗާއި ކަރަންޓްގެ އަގު މަމެން ޕިންކީންގެ ސަރުކާރުން އަގު ހެޔޮ ކޮށް ހަދާ އަދި މާލެ ސަރަހައްދުން 80 ހާސް ހައުސިންގް ޔުނިޓްސް ކުޑަ އަގުގައި އެކަމަށް އެދޭ އެންމެންނަށް ކުޑަ ކުއްޔަކަށް ދިނުމުން ދެން އެމެން ރަންރީނދުލޭ މެން ގޯތީގައި ތިބި ބިއުޓީ ކްއީނޭ މެން ވެސް އުފުރިގެން އަންނާނެއޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ގޯއްޗަށް. ކަމޯން ބޭބީ ނޯ ނީޑް ޓު ވޮރީ. ކްރިޓިކްސް އެމެން ދަނީ ދަށަށޭ ދަށަށޭ ދަށަށޭ ދާށަށް ދާށަށް ދާށަށް ދާށަށް. ދޭ އާރ ގޮއިންގް ޑައުން ޑައުން ޑައުން ޑާއުން ޑާއުން ޑާއުން ލައިކް ދޭ އާރ ސަޕޯސްޑް ޓު ބީ. ހަހަހާހާހާހާ ހަހާހާހާހާ ހަހާހާހާހާ..
 3. ށަފްލިންގް 1 އަހަރު ކުރިން
  ކާޑާއި ކާބޯތަކެއްޗާއި ކަރަންޓުގެ އަގު އަންނަ އަހަރު ހެޔޮ ކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ގައި ވެސް އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ ސަރުކާރުން އެކަނި އެވެ. ޔޭޭއް. ކުދިންނޭ މިކަމުގެ އުފަލުގައި ހިނގާށޭ ޕާރޓީ ރޮކް ޖައްސަމާ. ޕާރޓީ ރޮކް އިން ދަ ހައުސް ޓު ނައިޓް އެވްރީ ބޮޑީ ޖަސްޓް ހޭވް އަ ގުޑް ޓައިމް. އަައި ކޭން ފީލް އިޓް. ޔޭއް. ޕުޓް ޔުއަރ ހޭންޑްސް އަޕް އެން ޝޭކް ޔުއަރ ބޮޑީ. ކީޕް ޔުއަރ ބޮޑީ ޝަފްލިންގް ޝަފްލިންގް ޝަފްލިންގް ޝަފްލިންގް ހުރިހާ ކުދިންނޭ ކާރޑާއި ކަރަންޓްގެ އަގު ހެޔޮ ވާތީވެ އެކަމުގެ އުފަލުގައި ޕާރޓީ ރޮކް ޑާންސް ޖައްސަންވީއޭ އިނގޭތޭ. ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ކީޕް ޔުއަރ ބޮޑީ ޝަފްލިންގް ޝަފްލިންގް ޝަފްލިންގް..
 4. ނަށާލާ 1 އަހަރު ކުރިން
  ކާޑާއި އަދި ކަރަންޓް އިން އަގު ހެޔޮ ކޮށް އަދި މާލެ ސަރަަހައްދުގައި ކުއްޔަށް ދޭ ތަންތަނުގެ ކުލި ކުޑަ ކުރުުމަށް ޓަކައި މާލެ ސަރަހައްދުން 80 ހާސް ފްލެޓްސް 2 ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމެންޓް އެއްގެ މަހު ކުއްޔަކީ އެއީ 2000 ރުފިޔާ އަށް ވުރެން ބޮޑު ނުވާނެ އުސޫލުން އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި އެކަން ވެސް ކޮށް ހަދާ އަވަހަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ 80 ހާސް މީހުންގެ ހިތް ތަކުން ވިން ވެއްޖެނަމަ އޮޓޮމެޓިކް އިން ރާއްޖެތެރޭގެ 1 ލައްކަ މީހުންގެ ހިތް ތަކުން ވިން ވާނެއެވެ. އެހެން ވެއްޖެނަމަ މަމެން ޕިންކީން ނަށް އެއިޓީން މޫން ސީންގް ރޭސް ސިމްޕެލް އެން އީޒީ އުސޫލުން ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ އެވެ. ކަމޯން ބޭބީ ގޮނޑިން ތެދުވެ ދެ އަތް މައްޗަށް ނަގާ ނަށަން ފަށާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ.. ޔޭއް.
 5. މަހަށްދޭބަލަ 1 އަހަރު ކުރިން
  ކާބޯތަކެއްޗާއި ކަރަންޓްގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމުން ދެން މިހާރު ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ އަމިއްލަ އަށް އޭނާ އޭނާ ގެ މައުލޫދު ޕާރޓީގެ ޕްރައިމަރީ ގައި ވާދަ ކުރާނަމޭ ބުންޏަސް އެއިން ދެން ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެއެވެ. މަހަށް ދޭބަލަ ދެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން. ތަމެން ހީކުރަނީ ދަ ހޯކްސް ފަތުރައިގެން ދިވެހިންނަށް އޮޅުވާލެވޭނެ ކަމަށްތޭ. ނުވާނެ އެކަމެއް އެކޮއި. މަހަށް ދޭބަލަ ދެން. މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ ދެން.
 6. އޮޅާލާ 1 އަހަރު ކުރިން
  ސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ ދަރަނި އަދާ ކުރަން ބޭނުން ނަމަ އަދިވެސް ހައްދަވަންވީ ގޮތަކީ މާލެ ސަރަހައްދުން ވީ ގިނަ އަދަދަކަށް ފަޅު ތައް ހިއްކާ ކުއްޔަށް ދޭންވީއޭ ކޮމާރޝަލް މަސައްކަތް ތަކާއި އިންޑިަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތް ތައް ކުރުމަށް ޓަކައި. އެގޮތުން އެބަޖެހޭ ގުޅި ފަޅު އެއްކޮށް ހިއްކާލާ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ކުއްޔެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ގޮތަށް މާލޭގައި އަމިއްލަ ކުންފުނި ތައް ހަދައިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނި ތަކަށް ދޫކޮށްލަން ކޮންމެ ކުންފުންނަަކަށް 10 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް 100 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. މި އުސޫލުްނ އެބަޖެހޭ 1 ބިލިއަން އަކަފޫޓް ކުއްުޔަށް ދެވެން ދެން ތިލަފުށި ފަޅު ހިއްކާ ކުއްޔަށް ދޭން އަދި ތިލަފުށީ ކުރިމަތީ އޮތް ބޮޑު ފަޅު ހިއްކާ މިއުސޫލުން ކުއްޔަށް ދޭން. މިހާރު ތިލަފުށި ބޮޑޭ މެން ވަން ސެންސް މިސިންގް ކަންޓްރީ ސައިޑް ވިސްނުން ގެންގުޅެގެން ކޮޕީ ޕޭސްޓް ޔާރާ ދިލް ދާރާ އުސޫލުން އަޅާ މަލްޓި ޕާރޕޯސް ބިލްޑިންގް އަޅައިގެން ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެއޭ. ތިލަފުށީ މަލްޓި ޕާރޕޯސް ބިލްޑިންގް އޮޅާލާ ޖަހާބަލަ އެތަނުގެ އެމްޑީ އާއި ބޯރޑް މެމްބަރުން.
 7. ގޮނާރޮކް 1 އަހަރު ކުރިން
  ކާޑާއި ކާބޯތަކެއްޗާއި ކަރަންޓުގެ އަގު އަންނަ އަހަރު ހެޔޮ ކުރާ ވާހަކަ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނަށް އަޑު އިވުމުން އެމެން އެބަތިއްބޭ މިހާރު މޭޒުމަތީގައި ބޯ އަޅައިގެން ރޯން ކުދިންނޭ. ހުންނާނެ ދޯ މިހާރު އެމެން ދަ ހޯކްސް ވާހަކަ ފަތުރަން ހަދައިގެން އެމެންނަށް އަލާ ފިލާފައި. އައި އޭމް ގޮނާ ޑޫ ވަޓް އައި ގޮޓާ ޑޫ. އައި އޭމް ގޮނާ ރޮކް ޔޫ.
 8. ގާދިރު 1 އަހަރު ކުރިން
  އަނެއްކާއިތުރު 4 މިލިޔަންޑޮލަރު ޖަމަކޮއްލާފަ އަތްޖަހާ
 9. ގާދިރު 1 އަހަރު ކުރިން
  މިތާކޮމެންޓްކުރާ މަމެންޕިންކިންނޭކިޔާފަ ހޭބަލިވެދާނެދައުލަތްކައިހުސްކުރީމަވެސްހެވިދިލިފަ ކާކުތަނޫޅޭ2018ގަވޯޓެއްދޭކައްމީހަކުވަގަކައް
 10. ދަވޭ 1 އަހަރު ކުރިން
  ގައުމީ ފުޓް ބޯޅަ ޓީމް ގަދަ ކަނޑުގައި ސަލާމަތް ކުރަން މަމެން ޓެކްސް ޕޭޔަރ މަނީން އެމެންނަށް ޚަރަދު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ހަމަ މިހާރުން މިހާރަށް ގައުމީ ފުޓް ބޯޅަ ޓީމަށް ކުރާ ބޭކާރު ޚަރަދު ހުއްޓާލާ ގައުމީ ފުޓް ބޯޅަ ޓީމް ޝަޓް ޑައުން ކުރަންވީއެވެ. ދެން ގައުމީ ފުޓް ބޯޅަ ޓީމް އަށް ނަގަންވީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލް ތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނެވެ. އެމެންގެ ޕޫލް އެއް ނަގައިގެން އެމެން ސިންގަޕޯރ ގައި ތަމްރީން ކުރަން ފޮނުވާލަންވީ 10 އަހަރު ދުވަހަށް ސްޕޯރޓްސް ސައެންސް ސްކޫލަށް ކިޔަވަން. މިހާރު ގައުމީ ފުޓް ބޯޅަ ޓީމް ގައި ތިޔާ ތިބި ކަންޓްރީ ސައިޑް ކުޅުން ތެރިން ގޮވައިގެން ދެން މިކަމެއް ނުވާނެއެވެ. އެކަން ޖެހޭނީ ހަނދާން ނައްތާލަން. ގައުމީ ފުޓް ބޯޅަ ޓީމް އަށް ވާނެ ގޮތް ބަލާ އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ ޗެއަރމަން ދަނީ ދޮގާއި މަކަރާއި ހީލަތް ހަދަމުން އޭ އެފްސީ އަށް އަދި އޭއެފްސީ އަށް ވޯޓް ދޭނަމޭ ކިޔާ ކަޓް ނަގަމުން. އިނަފް އިޒް އިނަފް ފޯރ ދިސް ގާރބޭޖް. ރާއްޖޭގެ ސްޕޯރޓްސް މެނޭޖްމެންޓް ތެރެ ވަނީ ކޮރަޕްޓްވެ ހަލާކުވެފައި.
 11. ނިންމާދީ 1 އަހަރު ކުރިން
  ކާބޯ ތަކެއްޗާއި ކަރަންޓްގެ އަގު ހެޔޮ ކުރާއިރު އެބައި ފޫ ބެއްދުމަށް ޓަކައި އަނެއްކާ އެފައިސާ ދައްކަން މިޖެހެނީ މަމެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބުރަ ކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކުގެ މީހުންނެވެ. ސިވިލް ސާރވެންޓުން އަދި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ނުޖެހޭނެ މިފައިސާ ދައްކަން. މީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަ އެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ނިކަމެތި ވެގެން ނިކަމެތިން ކަމަށް ހެދިގެން އުޅެނީ ގަދަފަ އަތުން ފައިން މަސައްކަތް ކުރެވޭ ކުޅެދޭ މީހުންނެވެ. ތިއޮތް ހުޅުދޫ މީދޫ އަށް އެންމެ ފަހުން މަމެން ދިޔައިރު އެރަށުގައި ގިނަ ޒުވާނުން ތިބެނީ އަތް އުރާލައިގެން އެެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް އެވެ. ދެން އެމެން އެއީ ނިކަމެތިން ކަމަށް ބަލާ އެމެންނަށް ސަބްސިޑީ ދޭނަމަ ދެން މަމެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ އަމިއްލަ ކުންފުނި ތައް ހަލާކު ވެދާނެއެވެ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ކަރަންޓް ކާރޑުގެ ސަބްސިޑީ ދޭން ޖެހޭނީ ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް އެކަނި އެވެ. އެނިމުނީއެވެ.
 12. ރީބަލަ 1 އަހަރު ކުރިން
  ރާއްޖޭގެ ދަރަނި ވެސް ދެއްކޭނީ މަމެންނަށެވެ. އެއީ އެމްޑީޕީ އަށް ވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެމެންނަށް އިނގޭނީ އޮޅުވާލުމާއި މަކަރާއި ހީލަތުން އިންޑިއާގެ ކޮރަޕްޓް ކުންފުނި ތަކަށް ދައުލަތުގެ ކުންފުނި ތައް ވިއްކާލައިގެން ކަޓް ކާން އެވެ. އެނޫން ކަމެއް އެމެންނަށް ނުވާނެ ނުވެސް އިނގޭނެ އެވެ. އެމެންނާއި މޭސްތިރި ކިޔާ ތަނެއް ހަވާލު ކުރުމުން އެތަން ވެސް ވީ ބޭންކް ރަޕްޓް. ދެން އެމެންގެ ފޮރިނޭ މެން ރަޝިޔާ މީހަކަށް އޮޅުވާލައިގެން ހދ. ނާގޯށި ރިސޯރޓަކަށް ހަދަން އުޅެން ހަދައިގެން އެކަމުގައި ވެސް ކުރި ކަމަކީ ރަޝިޔާ މީހާގެ ފައިސާ ގަނޑު ވެސް ކައްވާލީއެވެ. އެމެން ރަންރީނދުލޭ މެންނަށް އިނގޭނީ ވައްކަން ކުރަން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާ އިން އެނޫން ކަމެއް ނުވާނެ އެމެންނަށް. ދެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން މަހަށް ދޭބަލަ. ަމަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ. ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ރަނގަޅު ވާނީ ކޮއްޅަށް ތިބެ ދެފައި ދަނޑި އަށް ރެވުނިއްޔާ އޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ރީބަލަ ދެން.
 13. ޗޭންޖް 1 އަހަރު ކުރިން
  ދެ މިސްކިތެއް ތަޅާ އެ ބިމުގައި 25 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކޮށް އިމާރާތުގެ ވަކި ބަޔެއް މިސްކިތަކަށް އަނެއް ބައި ކޮމާރޝަލް އޮފީސް ސްޕޭސް ހަދާ ކުއްޔަށް ދިނުމަކީ އެއީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ހިންގަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ފޯރމިއުލާ އަކީ. ކަން މިހެން ހުރުމުން މާލޭގައި ހުރިއްޔާ ހުރި ހުރިހާ މިސްކިތް ތަކެއް 25 ބުރިއަށް ނަގަންވީއެވެ. އެއިރުން މިސްކިތަށް 5 ބުރި ނަގާ ދެން ހުރި 20 ބުރި ކުއްޔަށް ދީގެން މިސްކިތުގެ ޚަރަދު ހޯދާ އަދި ފައިދާ އިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ހިންގޭނެ ނޫންތޭ. މީ ކުރަން ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ޔޫ ކޭން ޗޭންޖް ދަ ވޯލްޑް.
 14. ގުޑްގުޑް 1 އަހަރު ކުރިން
  ގައުމީ ފުޓް ބޯޅަ ޓީމް ގަދަ ކަނޑުގައި ފަތަން ޖެހެނީ އެމެން ނުފޯރާ ފޮތިން ފޫ ގަޅާތީއެވެ. ގައުމީ ފުޓް ބޯޅަ ޓީމް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވައިގެން ބޮޑެތި ޚަރަދު ކޮށްގެން އެކަން ކުރުން އެއީ މާނަ އެއް ނެތް ކަމެކެވެ. އެކަން ހުއްޓާލަންވީއޭ. ގައުމީ ފުޓް ބޯޅަ ޓީމް ވެސް ޖެހޭނީ ކްލަބެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާން ގައުމީ ފުޓް ބޯޅަ މުބާރާތުގައި. ވިދި ވިދިގެން 10 އަހަރު ދުވަހު ތަށި ގެނެސްފިނަމަ ދެން އެމެން ޖެހޭނީ ރާއްޖޭން ބޭރު މުބާރާތެއް ގައި ބައިވެރި ވާން. މިހާރު އެމެން އެކުޅޭ އަކުން ބަކުން ކުޅެން ޓެކްސް ޕޭޔަރ މަނީން ބޮޑެތި ޚަރަދު ކޮށްގެން އެކަން ކޮށްގެން ނުވާނެއޭ ކޮށްގެން ނުވާނެއޭ. މަމެން މާލެ ސަރަަހައްދުގައި އުޅޭ ހެވީ ޓެކްސް ޕޭޔަރ އިން ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ޕޭކުރަނީ އެނަރޖީ ޑްރިކް ވެންޑިންގް މެޝިނަކަށް އަޅާ ގޮތަށް އެ ބޯ އެއްޗެހި ތައް ނަގައިގެން ގައުމީ ފުޓް ބޯޅަ ޓީމް ކަމަށް ހަދައިގެން އެމެންނަށް ބޮޑު ޚަރަދު ކުރާކަށް ނޫނެވެ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް..
 15. ވޯރޑްސް 1 އަހަރު ކުރިން
  ރާއްޖޭގެ ޒުވާން އަންހެން ކުދިންގެ ތެރޭން ޕޮޓެންޝަލް ކުދިން ސްޕެޝަލީ ބުރަ ކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ކުދިން ވަރަށް މަދޭ އަދި އޭގެ ތެރެއިން ވެސް ތެދުވެރި ކަމާއި އެކު ޖެނުއިންލީ ގައުމަށް ހެޔޮ އެދިގެން މަސައްކަތް ކުރާ ޒުވާން އަންހެން ކުދިން ވަރަށް މަދޭ. މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާގައި އުޅޭ ޒުވާން އަންހެން ކުދިން ތަކުގެ ތެރޭން ޕޮޓެންޝަލް ހުންނަ އަަަންހެން ކުދިން އެބަޖެހެއޭ އީގޯ ސިންޑްރޯމް އިން ބޭރުވާން ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދައިގެން ނަމަވެސް. މިގޮތުން ބަލާއިރު އިދިކޮޅު ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ފަދަ ޕޮޓެންޝަލް ކުދިން ގައުމު ބިނާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ގައުމު ފަނާ ކުރާ ޚިޔާލު ތައް ކުރިއަށް ނެރެގެން ކެނެރީގެ ނަޝީދު ފަދަ ގުންޑާ ސްޓައިލަށް ވެރިކަން ކުރާ ބޮޑެތި ވަގުން ކަމަށްވާ ސަރަނގޭ އާއި މިހެން ވެއްޖެ އާލާތް ގަނޑެއް ކައިރި ކޮށްގެން ސަރުކާރުގެ މާލިއްޔާ ދަވާލާ އާލާތުން ވެރިކަމަށް ގެންނަން އެމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން އެކުުރާ މަސައްކަތް ޖެހޭނީ ހުއްޓާލަންއޭ ތަމެން ތިޔާ ނަގާލަނީ ތަމެންގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދުވަސް ތަކޭ. ތަމެން ވެސް ވިސްނާލާ ތިޔާ އެމްޑީޕީ ދޫކޮށްލަން އުޅޭށޭ ތިމެންނަށް ވެރިކަން ދެން ލިބިއްޖެނަމަ އެމެން ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ ދަވާލާ ތިޔާ ކެނެރީގެ ނަޝީދު މިގައުމު އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލާނެއޭ. އެއީ ބޮޑު ބަތާހަރާމީ އެކޭ. އެކަން ތަމެން ހުއްޓާލާށޭ. ޔޭއް، ފާރ ވެއަރ އެވަރ ޔޫއާރ އައި ބިލީވް ޔޫ އާރ ގޮނާ މޭކް އަ ބިއުޓިފުލް ޑިސިޝަން. ވަންސް މޯރ ޔޫ އޯޕަން ދަ ޑޯރ އެން ޔޫ ހިއަރ ބިއުޓިފުލް ވޯރޑްސް އޮން އެން އޮން އެން އޮން..
 16. ދަވޭ 1 އަހަރު ކުރިން
  ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނި މަމެން ދެއްކިއިރު އެ ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ އެއީ ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އޭނާ ދަ ހަރާމް ކޯރު ސްޓައިލަށް ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރިއިރު އޭނާގެ ބަފާ ދަރާފައި އޮތް ދަރަނިން އޭނާގެ ބަފާ ސަލާމަތް ކުރަން ވެގެން ހުޅުލެ އެއާރޕޯރޓް އިންޑިއާގެ ކޮރަޕްޓް ފަޑުއްކަ ފަގީރު ކިބަޅި ޖީއެމްއާރަށް ވިއްކާލައިގެން ކަޓް ކާލައިގެން އެކަން ކުރުމުން ނިކުތް ނުބައި ނަތީޖާ އެވެ. ދެން މިގައުމަށް ގައްދާރުވެފައިވާ ޑީބީ މެންނަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރު ހަވާލު ކޮށްގެން ކުރި ކަމަކީ އެތަނުގެ ތިޖޫރީ ޑީބީ ލައްވާ ދަވާލީއޭ. އެހުރިހާ ދަވާލުން ތަކުން ލިބުނު ގެއްލުން ތައް މިޖެހުނީ މަމެން ޕިންކީން ނަށޭ ދަރަނީގެ ގޮތުން ދައްކަން. ކެނެރީގެ ނަޝީދު މިގަައުގެ ވެރިކަމަށް ފާވުން އެެއީ މިގައުމަށް ދިމާވި ބަލާ އެއް ފަދަ ބޮޑު މުސީ ބާތެކެވެ. އެއީ މިގައުމަށް ދިމާވި ބްރަބާ ކަރަން އޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.
 17. ޔޭއް 1 އަހަރު ކުރިން
  އަދަކީ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމަށް 4 އަހަރު ފުރޭ އުފާވެރި ދުވަހޭ. މިއަދުގެ ރޭގަނޑު މަމެން ޕިންކީން ނަށް ރާއްޖޭގައި ވޯޓް ލީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގެ %85 މީހުން ތާއީދު ކޮށް ވޯޓް ދީގެން މަމެން ވެރިކަމަށް ހޮވުމުން މަމެން ނޫހުގެ ކޮމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު ބްރިޖް އަޅާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން މަލާމާތް ކޮށްފައި ކޮމެންޓް ކުރުމުން އެމެން ނަށް މިއަދު ބްރިޖް އެޅޭ ކަން އެނގުމުން އެމެންނަށް ހީވަނީ މަމެން ޕިންކީން އެއްޗެއް ބޯން ދިނީ ހެންނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. މަމެން ޕިންކީން ނަކީ އެއީ ކަން ކަން ކުރަން ދަންނަ ބްރިޖް އިންޖިނިއަރިންގް ދަންނަ އެއާރޕޯރޓް އިންޖިނިއަރިންގް ދަންނަ މީހުން ކަން ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް އިނގޭނެ ނޫންތޭ. ޔޭއް ދެން ތަމެން ޔޫކޭ ގައި ތިބެގެން މަހަށް ދާންވީއެއް ނޫން ދޯ. މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ. ޔޭއް. ފާރ ވެއަރ އެވަރ ޔޫއާރ އައި ބިލީވް ތަމެންނަށް ކެތް ނުކުރެވޭނެ ކަން މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ބްރިޖް. ކެތް ނުކުރެވޭ ނަމަ ދެން އެއްޗެއް ގިރައިގެން ބޯން އުޅޭ ތަމެން. ވަންސް މޯރ ޔޫ އޯޕަން ދަ ޑޯރ އެން ޔޫ ހިއަރ ދަ ބްރިޖް ބްރިޖް ސޮންގް އޮން އެން އޮން އެން އޮން..
 18. ޔޭއް 1 އަހަރު ކުރިން
  ސަރުކާރަށް ހަތަރެއް ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމޭ އިދިކޮޅު ރަންރީނދުލޭ މެން ބުނާއިރު އެމެންނަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ އާއި އެކު ނުދެއްކެއޭ މަމެން ކޮރަޕްޝަންގެ މަގުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް. ބްރޯ އެމެން ރަންރީނދުލޭ މެންނާއި ގުޅިގެން ހައުސް އޮފް ކާރޑްސް އޭނާ ޕްލޭ ކޮށް ގެން އެބަދަވި އިދިކޮޅު ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ފާވާން ވެގެން އޭނާ ކައްވާލި ފައިސާ ގަނޑު އޭނާ ކައްވާލީ އެއީ އިދިކޮޅު ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ ގެ އެމްޕީން ތަކާއި މަމެން ޕިންކީން ގެ ތެރޭގައި ތިބި ނަހަލާލު ޕެޓިޝަން ގައި ސޮއި ކުރި މީހުން ގަންނާންްއޭ އެއީ މަމެން ޕިންކީން ނާއި ބެހޭ ކަމެއް ނޫނޭ. އެކޮރަޕްޓް ފައިސާ ތަކަކީ ބްރޯ އާއި ރަންރީނދުލޭ މެން ގުޅިގެން އެނބުރި ގޭސް ގަނޑެކޭ. މަމެންނަށް މިހާރު ކޮންމެ ރެއަކު ހުވަފެނުން ވެސް ފެންނަނީ ރަންރީނދޫ ބިއުޓީ ކްއީނޭ މެން ރެޑް ޑްރެސް ގައި މަމެން ޕިންކީން ނާއި އެކު ޑާންސް ސްޓޭޖް ގައި ނަށާ ތަނޭ. ޔޭއް. ފާރ. ވެއަރ އެވަރ ޔޫ އާރ އައި ބިލީވް ޕިންކީންގެ ވެރިކަން އިޒް ދަ ބެސްޓް އޮފް ދަ ބެސްޓް.
 19. ޔޭއް 1 އަހަރު ކުރިން
  މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގެ 4 އަހަރު ދުވަސް ތެރޭގައި އެމެން ރަންރީނދުލޭ މެން ނޭޅޭނެއޭ ބުނި ބްރިޖް ވެސް މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު އަޅަނީ އޭ. އަދި އެމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ތަސްބީހަ ކިޔާ ގޮތަށް މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި އެޅުނު ފްލެޓެއް ނެތޭ ބުނާއިރު މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި 80 ހާސް ހައުސިންގް ޔުނިޓްސް ހިމެނޭ ފްލެޓްސް ތައް އަޅަން މިފަށަނީ މި ހިނގާ ނޮވެމްބަރު މަހު އޭ. މިހާރު ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ދެކުނަށް މަޝްރިގުން މައްރިބަށް ތިބި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރެއޭ މަމެން ޕިންކީން ގެ ވެރިކަމަކީ އެއީ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ވެރިކަމެއް ކަން. ހުރިހާ ކުދިން ވެސް މިއަދު އެކިޔާ ލަވަ އަކީ ޔޭއް. ފާރ ވެއަރ އެވަރ ޔޫއާރ އައި ބިލީވް އަވަރ ހާރޓްސް އާރ ވިދް ޔޫ. އެވްރީ ނައިޓް އިން މައި ޑްރީމްސް އައި ސީޔޫ އައި ފީލް ޔޫ ދެޓް އިޒް ހައު އައި ނޯ ޔޫ. ފާރ އެކްރޮސް ދަ ޑިސްޓެންސް އެން ސްޕޭސެސް ބިޓް ވީން އަސް ޔޫ ހޭވް ޕްރޫވްޑް ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ ސައިލެންޓް ޑްރީމް.
 20. ޑާޑާޑާޑާ 1 އަހަރު ކުރިން
  މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގެ 4 އަހަރު ފުރޭ ދުވަހަކީ އެއީ މިއަދޭ. މަމެން މިވަނީ ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމީ އިންޑިއާގެ އިކޮނޮމީ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާނެ ފޯރމިއުލާ ޑިސްކަވަރ ކޮށްގެން އެމަގުން ކަންކަން ކޮށް އިންޑިއާ ގެ ބާރު މިގައުމުގައި ދަށް ކޮށް ޗައިނާ އާއި ސައުދީ އާއި އަދި ޖަޕާންގެ ބާރު ގަދަ ކޮށް ރާއްޖެ ބެޓަރ ކަންޓްރީ އަކަށް ބަދަލު ކޮށްފައޭ. މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި 20 ފަޅެއް ހިއްކަން ބަޖެޓް ކޮށްފައިވާ އިރު މި 20 ފަޅު ހިއްކަން އެއް ކޮށް ދޭނީ އެމްޓީސީސީ އަށޭ އެހުރިހާ ފަޅު ތަކަކީ އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ފަޅު ތަކޭ އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްްދުން ގުޅި ފަޅު ހިއްކާ އަދި ތިލަފުށި ފަޅު ހިއްކާ އަދި ތިލަފުށި ކުރިމަތިން އޮތް ބިޔަ ފަޅު ހިއްކާ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ކުންފުނި ތަކަށް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮަތަށް ކޮންމެ ކުންފުންނަކަށް 10 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިން ދޭނަމޭ. ޑާޑާޑާޑާ މަމެން ޕިންކީން ނޭ މީ ގައުމު ތަރައްގީ ކުރަން ހަމަ އެކަނި ދަންނަ ބަޔެކޭ. ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ޑާޑާޑާޑާ..
 21. އޮޅާލާ 1 އަހަރު ކުރިން
  މަމެން ޕިންކީންގެ ކާމިނީ ބަހާރު މޫސުމް އަންނަނީއޭ. ކުޅި ދައްކާލާނަމޭ ރަންރީނދުލޭ މެންނަށް ދެން ތަމެން ބަލަން ތިބެއްޗޭ. އަލާ ފިލުވާލާނަން އިނގޭތޭ ތަމެންނަށް. މަމެން ޕިންކީން ނަކީ އެއީ މިހާރު ސާރކް ސަރަހައްދުގައި އޮތް އެންމެ ބާރު ގަދަ ގައުމޭ އީޔޫ އާއި އަދި އިންޑިއާ އާއި އެމެރިކާ އިން ޖެހޭނީ މަމެން ގާތު މަހަށް ދާން އޭ އެމެން ނަށް މަމެންނަށް ކިޔަވާދޭނެ ޑިމޮކްރަސީ އެއް މިދުނިޔެ އަކު ނުހުންނާނެއޭ ބިކޮޒް މަމެން ނަކީ މީ ޑިމޮކްރަސީ ގިރައިގެން ބޮއި ގެން ތިބި ބަޔެކޭ. އެމެން މަމެންނަށް ޑިމޮކްރަަސީ ކިޔާދޭން ލަންކާ ގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ދަރިކޮޅު އެމެރިކަން އެމްބަސޭ އުޅުމުން މަމެން ހޭނެތެނީއޭ ކުދިންނޭ. ލަންކާގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސޭ ޑިމޮކްރަަސީ ލައިގެން އޮޅާލާ އިނގޭ. އޮޅާލާ ޖަހާބަލަ ޑިމޮކްރަސީ އެމްބަސޭ އިނގޭ. އޮޅާލާ.
 22. ދަވަންސް 1 އަހަރު ކުރިން
  މަމެން ޕިންކީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރެއް ރަންރީނދުލޭ އަށް ތޭރަ އަދި ބޮޑު ސޭޓް އަށް ތިނެއް ދެން ތާލިބާނުންގެ ޝޭޚް އަށް 11 އޭ. މަމެން ޕިންކީން މީ ގައުމު ތައް ރޮޓެން ކަންޓްރީސް ތަކަށް ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ ފަދަ ކޮރަޕްޓް އެއްޗެހި ތައް މަކަރާއި ހީލަތުން ވެރިކަމަށް ފާވުމުން އެމެން ގޮނޑީގައި އިށީނދެގެން ތިއްބާ ފުރަގަހަތުން އައިސް ގޮނޑީގައި ކޮޅު ފައިން ޖަހާ ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ މެން ގޮނޑިން އަނގަވަތަށް ވައްޓާލާ އޭނާ އަތުން ގޮނޑި ފޭރިގަނެގެން ގައުމު ރޮޓެން ކަންޓްރީ އަކަށް އޭނާ ބަދަލު ކޮށްފައި ވަނި ކޮށް މި ގައުމު ރޮޓެން ކަންޓްރީ އަކުން ބިއުޓިފުްލް ކަންޓްރީ އަކަށް ހެދުމުގައި ވަރަށް ކުރީގައި އުޅޭ މީހުންނޭ ބިކޮޒް މަމެން ޕިންކީން ނަށް ވަނީ މިރޮގުން ދުނިޔޭގެ އެވޯރޑްސް ލިބިފައޭ. ދެން އެމެން ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ އެކޮޅު ކޮޅުން ޖެހުނަސް ކުޅަދާނަ އެއް ނޫނޭ އޭނާގެ ނަން 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބާއްވަން އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ އެކަން ކުރަން ބޭނުން ނަމަ ޖެހޭނީ ދުނިޔޭގައި ތިން ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ފަށަންއޭ. ވީއާރ ދަ ވަންސް. ބީ އިން ދަ ވަންސް. ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް.
 23. ޑާޑާޑާޑާ 1 އަހަރު ކުރިން
  މަމެން ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ވީއިރު ޑިމޮކްރަސީ ފުނޑު ފުނޑު ވީކަމަށް އިދިކޮޅު ރަންރީނދުލޭ މެން ބުނާ ނަމަ އެމެން އެއުޅެނީ އަބަހައްދަވެގެން ނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ޕޮޮލިޓިކަލް ސައެންސް ގައި އޮންނަ އެއްޗެއް ނޫނޭ ޑިމޮކްރަސީ އަކީ ބިކޮޒް ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ގައި އޮންނަނީ ހަމަ އެކަނި ޓޯޓަލިޓޭރިއެން ޓައިޕް ސަރުކާރު ހިންގާ ގައުމު ތަކަކީ އެއީ ކާމިޔާބު ގައުމު ތަކަށް ވާނެ ކަމަށް އެކަނި ބުނެފައޭ. އެހެން ކަމުން ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގަމުން މިދާ ސަރުކާރަކީ ވެސް އެއީ ޓޯޓަލިޓޭރިއެން ޓައިޕް ގެ ސަރުކާރެކޭ އެހެންވެގެން ނޭ މަމެން ޑިމޮކްރަސީ އާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ނުކޮށް ގާނޫނު ތަކަށް އެކަނި ތަބާވަނީ. އެއީ އޭ ދުނިޔޭގައި ގައުމު ތައް ކާމިޔާބު ކޮށް ފައިވާ ގޮތަކީ. ހެހޭހޭ ހެހޭހޭހޭ ވީއާރ ދަ ވަންސް ބީ އިން ދަ ވަންސް. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑިމޮކްރަސީ އޮޅާލާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ..
 24. ދަވޭ 1 އަހަރު ކުރިން
  މަމެން ޕިންކީންގެ 4 އަހަރުގެ ވެރިކަމުގައި މަމެން އޯޓަމް ބްރީޒް މިގެންނަނީ މަމެން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުންނޭ. މަމެންގެ ކުޅަދާނަ ކަމުން އަދި މަމެންގެ ގަޓް ހުރުމުން މަމެން ވަނީ އެމެން ރަންރީނދޫ ބޮޑޭ ނަގާ މާރސްގެ ގޮނޑަށް އެއްލާލާފައި ތޭރައިގެ ޕެކޭޖެއް ދީފައި އޭނާއަށް. އޭނާ ވަނީ މިހާރު ލަންކާ އާއި ޔޫކޭ އާއި ދެމެދު ތޮވާފް ކުރަނީ 13 އަހަރު އަހަރަކު 13 ފަހަރު ދޯ. ދެން ރެޑޭ މެންގެ ބޮޑޭ މާ ބޮޑަށް ފުއްޕަން ފެށުމުން މަމެން ކުރި ކަމަކީ އޭނާ ރޭގަނޑު ދަންވަރު ހޮސްޕިޓަލް ގައި ޑޮކްޓަރާއި ގުޅިގެން މޭޒު ދަށުން ދަމާ ކުޅެން އޮތްވާ އެކަލޭގެ އަށް ވެސް ދިނީ 3 ގެ ޕެކޭޖް އެއް. މިހާރު އެކަލޭގެ ވަނީ ސިންގަޕޯރގެ ރަފްލްސް ހޮސްޕިޓަލާއި އޭނާގެ ކޮންޑޯ އާއި ދެމެދު ދުވާލަކު 3 ފަހަރު ތޮވާފް ކޮށްލަ ކޮށްލާ 3 އަހަރު ވަން ދެން ދޯ. އެމެން އެ ވަނީ މިހާރު ގުރުޑު ވެފައި ދޯ. ދެން ގުރުޑު ވެފައި ތިބި އެއްޗެހި ތަކެއް ގާތު ތަމެން ރަންރީނދޫ ބިއުޓީ ކްއީނޭ މެން ރެޑް ޑްރެސް ގައި ތިޔާ ކުރަނީ ބޭކާރު ކަމެއް. އެމެން ނާންނާނެ ދެން ރާއްޖެއަށް
 25. ކުރާތި 1 އަހަރު ކުރިން
  ކޮން ޑިމޮކްރަސީ އެއްތޭ. ޑިމޮކްރަސީ އަކީ އެއީ ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ގައި އޮންނަ އެއްޗެއް ނޫނޭ އެއީ ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސާއި ޚިލާފު އެއްޗަކަށް ވީމައޭ އެމެރިކާގެ ޕާރޓޭން ޗާޗް ތަކަށާއި ސްކޫލް ތަަކަށް ވަދެ ބަޑިން ހަމަލާ ދީ ކުށެއް ނެތް އެތައް ބަޔަކު މަރާލަނީ. ކަން މިހެން ހުރުމުން މަމެން ޕިންކީން ޑިމޮކްރަސީ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ޕޮލިޓިކަލް ސައެންސް ގައި ހިމެނޭ ޓޯޓަލިޓޭރިއެން ޓައިޕް ސަރުކާރެއް ގާއިމް ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތް އެއީ އެކަން ކުރަން އޮންނަ ގޮތަކީ. މަމެން ޕިންކީން އެމެން އެމްޑީޕީ އެއްޗެހި ތައް އޮބާބާއްވާފައި ނަމަވެސް މަމެން ބޭނުންވާ ޓޯޓަލިޓޭރިއެން ޓައިޕްގެ ގަވަރނިންގް ސިސްޓަމް އެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމް ކުރާނަމެވެ. އޭއި މިތިބަ ރަންރީނދޫ ބިއުޓީ ކްއީނޭ މެންނޭ ތަމެން ރެޑް ޑްރެސް ގައި ތިބެގެން ނަމަވެސް މި ޕިންކް ފޯރމް ފުރާނެ ގޮތް ދަސް ކުރަން އުޅެގަ އިނގޭ. ނުކުރާނަމޭ. އެހެންތޭ ކޯއްޗެކޭ ތިޔާ ބުނީ. ގެންނަގަ ފޯރމް ސޮއި ކުރަން. ގުޑް. ތަމެންގެ ލޯ ހާދަ ރީއްޗޭ ދޯ. ޔޫ ގޮޓް ބިއުޓިފުލް އައިޒް..
 26. ލައިފް 1 އަހަރު ކުރިން
  ސަރުކާރަށް ހަތަރެއް: "ބަހާރު މޫސުމެއް" މަމެން ޕިންކީން ނަށް އައި ކަން މިހާރު މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވެސް މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވެސް އެނގިގެން އެކަން އިއުލާން ކުރެވިގެން ދާ ދުވަހޭ މިއަދަކީ. ލައިފް ލައިފް ލައިފް އިޒް ލައިފް. ހުރިހާ ކުދިންނަށް ބިއުޓިފުލް ލައިފެއް ލިބުނީއޭ އިނގޭތޭ ތަމެންނަށް. އެން އެވްރީ ބޮޑީ ސިންގް. ލައިފް އިޒް ލައިފް. ލައިފް އިޒް. މަމެން ޕިންކީން ބާރު ގަދަ ކުރާއިރު ކުރާނަމޭ އޭގެ މެކްސިމަމް ކެޕޭސިޓީގައި އެކަން ފެނިގެން މިދަނީއޭ މިހާރު. އިޓްސް ދަ ފީލިންގް އޮފް އަވަރސް. ޔޭއް. އެވްރީ ބޮޑީ ސިންގް. ލައިފް އިޒް ލައިފް. ލައިފް އިޒް ލައިފް..
 27. ގިވްއިން 1 އަހަރު ކުރިން
  މަމެން ޕިންކީންގެ ސަރުކާރަށް 4 އަހަރު ދުވަސް ވީއިރު މިވަނީ ރާއްޖޭގެ ބަޖެޓް ސާރޕްލަސް ވުމާއި ވަރަށް ގާތުގައޭ ދެން މަމެން އެއިޓީން މޫން ސީންގް ރޭސް ކާމިޔާބު ކުރާނީ އެމެން ކިހިލީގައި ޖަހާލައިގެން ނޭ އެމެންނަށް ކުޅަދާނަ އެއް ނޫނޭ އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ވެސް ނެރެން އަދި އެމެންގެ ކޮންގްރެސް ވެސް މާލޭގައި ވެސް އަދި މީހުން ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ބާއްވަން މަމެން ޕިންކީންގެ ވެެރިކަމުގައި މަމެންނަށް ގޮން ޖަހާފައި. ނުވާނެ އެކަމެއް. ތަމެން އެކަން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ރަށު ތެރޭން އެހެން ކަމަކާއި ގެން އުޅުނިއްޔާ މާ ތާހިރުވާނެ އެއް ނޫންތޭ. މަމެން އުމުރު މިހުސްކޮށްލަނީ އެއީ ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ހެދުމަށޭ މަމެން މިކަން ކުރަން ބޭނުންވުމުން މަމެން ޕިންކީންގެ ސަރުކާރުން މިކަން ކުރާނެއޭ ކުރާށޭ މިކަން މަމެން ޕިންކީން ބޭނުން ވުމުން. ގިވް އިޓް ވެން ވީ ވޯންޓް އިޓް. ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މީ.
 28. ގިވްއިން 1 އަހަރު ކުރިން
  ފޭދޫގެ %25 ދިރިއުޅެނީ ރަށުން ބޭރުގައި، މާލެ ތަރައްޤީކުރަނީ އެމީހުންނަށްޓަކައި ކަމަށް އައިބީ ބުނުމުން އައި ބީ ހަގީގަތާއި ކުރިމަތިލާން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަން މަމެން މާލެ ސަރަހައްްދުގައި ތިބި މީހުން ހިތުން ރުހުމުން ގަބޫލުކުރަމޭ. މީ ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރެކޭ އައްޑޫ ކުއްޖާ މެންނޭ. ދެން އޮތީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފަހު ލާރޖް ކޮށް އައްޑޫ ހުޅުދޫ މީދޫ ކުއްޖާ މެންނަށް މަމެން ދޭ ހަދިޔާ އެއްގެ ގޮތުން އައްޑޫ ހުޅުދޫ މީދޫ ގެ އިރުން އޮތް ބޮޑު ފަޅު ހިއްކައިގެން އެތަނުގައި އެއާރޕޯރޓް އަކާއި އަދި މަލްޓި ޑިސިޕްލިނަރީ ބިޒްނެސް އެކުލެވޭނެ އުސޫލުން ލައިޓް އިންޑަސްޓްރިއަލް އަދި ހެވީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕާރކާއި އަދި އެޑިއުކޭޝަން ޕާރކް ހިމެނޭނެ އުސޫލުން ލާރޖް ކޮށް އައްޑޫ ހުޅުދޫ ގައި އެއާރޕޯރޓް އެޅުމޭ. ދެން އައްޑޫ ފޭދޫ ކުއްޖާ މެންނާއި ހުޅުދޫ ކުއްޖާ މެން މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި ހިފަންވީއޭ ހިފަންވީއޭ. ޔޫ އޯލްވޭޒް ނިއު ޖަސްޓް ހައު ޓު މޭކް މީ ކްރައި. އިޓް ސީމްސް ޔުއަރ ކިކްސް އާރ ހާރޓިންގް މީ. އޯ ޓްރައި ޓު އަންޑަރސްޓޭންޑް އަސް ބިކޮޒް ޔުއަރ ވޯރޑްސް ޖަސްޓް އާރންޓް އިނަފް. ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ ގިވް އިޓް ވެން ވީ ވޯންޓް އިޓް. ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މީ. ގޮޓާ ސަމް ޕީސް އޮފް މައިންޑް އޯއޯއޯ އޯއޯއޯ އޯއޯއޯ ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..
 29. އައިކުޑް 1 އަހަރު ކުރިން
  ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަން ނޯންނާނެއޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް ސަރުކާރުގައި. މަމެން ޕިންކީން މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވީ އެއީ ރާއްޖެ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ބަދަލު ކުރަން އޭ އެކަން މަމެން ކުރާނަމޭ އިދިކޮޅު ރަންރީނދުލޭ މެން އޮބާ ބާއްވައިގެން ނަމަވެސް. އެކަން އެގޮތަށް ކުރާއިރު ކުޑާ ކޮށް ތަދުވާނެއޭ ދެން އައްދޮއޭ ނުކިޔަބަލަ ތަމެން ރަންރީނދުލޭ މެން އިނގޭތޭ. ދެން ތަދު ވަންނާ ކިޔޭނެ އެއް ނޫންތޭ ޕިންކީ މެންނޭ. އަން ބާނބު ކޮޅެއް އުނގުޅާލާ ދޯ. ތަމެން ވެސް ދެން މަމެންނަށް 4 އަހަރުވީމާ މަމެންގެ ބާރތްޑޭ ގައި ބައިވެރިވާންވީއެއް ނޫން ތޭ ރަންރީނދޫ ބިއުޓީ ކްއީނޭ. އާން ދެން ހިނގާ ދާން ދޯ ޕާރޓީ އަށް. އަރަންވީތޭ ސައިކް ފަހަތަށް. އާން އަރާ އަވަހަށް އިނގޭ. އައި ކުޑް ލައިކް އިޓް ޓިލް ދަ ޑޭ ދެޓް އައި ޑައި ޑައި ޑާއި ޑާއި ޑާއި..
 30. ފްލާވަރސް 1 އަހަރު ކުރިން
  ޝަންގްރިއްލާގެ އާ ޖީއެމް އައްޑޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރި ކަން އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުރެެއްވި ކަމެކޭ މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ އައްޑޫ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު މިހާރު އެހެރީ އެމެން ރަންރީނދުލޭ މެންގެ ގުއި ރީނދޫ ފެންގަނޑުން ފެން ނުވަރާ މިހާރު މަމެން ޕިންކީންގެ ކްރިސްޓަލް ކްލިއަރ ސްވިމިންގް ޕޫލް ފެނުން ފެންވަރާ ގޮތަށް ރިބާރތް ވެފައި ކަން. ކަން މިހެން ހުރުމުން ދެން މޭޔަރު މަމެން ޕިންކީންގެ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯރޓް ގައި ހުރި މެދު ފަންތި އާއި އަދި މަތީ ފަންތީގެ ވަޒީފާ ތައް އައްޑޫ މީހުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހަދާދީ އަދި ވިލިގިލީގައި ދިވެހިންނަށް ވެސް އަދި އައްޑޫ މީހުންނަށް ވެސް ނިދޭނެ ގޮތަށް ސްޓާފް އެކޮމެޑޭޝަން ބްލޮކްސް ތައް އަޅާ ވިލިގިލި އަކީ އެހެން ރިސޯރޓްސް ތައް އޮޕަރޭޓް ކުރާ އުސޫލުން އޮޕަރޭޓް ކުރާނެ ތަނަކަށް ހަދާނެ ކަމަށް. ކޮރަޕްޓް ޖަނާ އާއި އެކޮމެޑޭޝަން ބްލޮކްސް ތައް އަޅަން ހަވާލު ކުރީމާ އެބަދަވި ފައިސާ ގަނޑު ކައްވާލާ އެކޮމެޑޭޝަންސް ބްލޮކްސް ތައް ނޭޅިއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. އެ ޒާތުގެ ކޮރަޕްޓް އާލާތުންނާއި ނުލާ އެބަޖެހެއޭ އައްޑޫ ތަރައްގީ ކުރަން މޭޔަރު ސޯބެ މެން ވިސްނަން. ތަމެންނަށް ކޮން ޖަނާ އެއްތޭ ޖަނާ އޮޅާލާ ޖަހާ އޭނާ ފުރަގަހަތަށް. އައްޑޫ ޖެހޭނެ އަޕަރސްްޓްރީމް އަށް ހިއްލާލަން މިފަހަރު. އޯއް ޔޭއް. މޭޔަރޭ. ޔޫ ގޮޓް ދަ ޓަޗް ޔޫ ގޮޓް ދަ މެޖިކް. ދީސް އާރ ދަ ތިންގްސް ދެޓް އައި ކާންޓް އިގްނޯރ. އައި ކުޑް ލައިކް އިޓް ޓިލް ދަ ޑޭ ދެޓް އައި ޑައި ޑައި ޑައި ޑާއި ޑާއި ޑާއި. ބަޓް އައި އޭމް ލުކިންގް ފޯރ ދަ ލަވް އޮފް ޔުއަރ ލައި ލައި ލައި ލައިފް ލައިފް. ޑޯންޓް ބައި މީ ފްލާވަރސް..
 31. ޑާންސް 1 އަހަރު ކުރިން
  އައްޑޫން މާލެ އަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ހިޖްރަ ކޮށްފައިވަނީ އެއީ އައްޑޫ ހުޅުދޫ ކުއްޖާ މެންނޭ އެހުރިހާ ކުއްޖާ މެންނަށް މާލޭން މަމެން ޕިންކީން ލާރޖް ކޮށް ފްލެޓްސް ދޭނަމޭ. އަދި ވެސް އައްޑޫ ކުއްޖާ މެންގެ ތެރޭން މާލެ ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ކުއްޖާ މެން އަވަހަށް މާލެ އަށް އައިސް ދަފްތަރުގައި ޖައްސަންވީއޭ އަވަހިއްޔާ އަވަހޭ އެއިރުން ޔަގީނޭ ފްލެޓްސް ތައް މާލެ ސަރަަހައްދުން ވެސް ލިބޭނެއޭ އަދި އައްޑޫން ވެސް ލިބޭނެއޭ. ދެން ސެކެންޑް ހޯމް އަކަށް އައްޑޫ ހަދާ މާލެ އެއީ ފަސްޓް ހޯމް އަކަށް ހެދީމާ ހުންނާނީ ރަނގަޅަށޭ އައްޑޫ ކުއްޖާ މެންނޭ. ކަމޯން ހޭންޑްސް އަޕް އެން ރޮކް ޔުއަރ ބޮޑީ. އައި ތިންކް އައި ރިމެމްބަރ ދޯޒް އައިޒް އައިޒް އައިޒް. ބޭބީ ޓު ނައިޓް ޗޭންޖް ދަ ކަލަރސް އޮން ދަ ޑާންސް ފްލޯރ. ބޭބީ ޓު ނައިޓް ޗޭންޖް ދަ ކަލަރސް އޮން ދަ ޑާންސް ފްލޯރ. ސޯ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް..
 32. އަހަރެމެން 1 އަހަރު ކުރިން
  ނަސީދު ނުބުންޏަސް އަހަރެމެން ދަންނަން ތިކަން. ދެން މިއަދު ކޮން އަނގައެއް ފަޅައިގެން ތިޔަ އުޅެނީ. ރީކޯމެން އުނިޔަ ބޭނިވާހަކަ ކިޔައިދީގެން ބޮނބިފާކުރުން އެއީ ބޯދާ ވިސްނުމެއްކަން ބުނިއިރު މިމީހުންނަށް ނުވިސްނުން އެއީ އުފެއްދުން ތެރިކަންވެސް. މިއަދުވެސް ދިވެހިން އެކިކަންކަމަށް ވާވެލާވެލީގެ ބޭނުންތަކަށް ތިޔަ ރޯނު ބޮޑު ހިއްސާއެއް ކުރާނެ. ބޮނބިފާ ކުރަން ތިބެވެން ނެތޭ ބުނީ އެކަމަށް މަލާމާތް ރައްދުވާގިތަށް. އެއާޕޯޓު އެޅިޔަސް ކުޅުދުއްފުށިގައި ބޮނބިފާކުރާނެ އަދިވެސް. މެސެނު ބަހައްޓާ ނަސީދު ގޭގައި.
 33. އައިމިނަދައިތަ 1 އަހަރު ކުރިން
  ނަޝީދޫ! މިއޮތް ހުރިހާ މަހަކު ތިލިބޭ 82000 ރުފިޔާއާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކުގެގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ އެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާއަކާއި ޑޮލަރތައް އަދި އައި ނީޑް ސަމް ކޭސުތަކުން ތިބުނާ ވައްތަރެއްގެ 4 މެޝިން ކުލުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަކަށް ނުގަނެދޭނަންތަ؟ ގައިމު އޭގެ މެޝިނަކަށް 800 ޑޮލަރުވެސް ނުޖެހޭ ވިއްޔާ. ހާދަ ދަހި ބޭކަލެކޭދޯ