އޭލެވަލްގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް އެބައޮތް: ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ޑ.ޕްރިންސިޕަލް

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 17 ނޮވެމްބަރ 2017


ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ މަތީ އަދި ދަށް ސާނަވީ ނިންމި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: އެސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް އައިމިނަތު މުހައްމަދު--

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހަމައެކަނި މަތީ ސާނަވީއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކަށް ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލު ބަދަލުވެގެންދާއިރު އޯލެވެލް ނިންމާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް އަންނަ އަހަރު އަލުން އެސްކޫލުގެ އޭލެވެލްއާ ގުޅި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށް ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް އައިމިނަތު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ މަތީ ސަނާވީ އަދި ދަށް ސާނަވީ ދަސްވެނިވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އައިމިނަތު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީއަށް ހާއްސަ ސްކޫލަކަށް ބަދަލުވެގެންދާއިރު އޭލެވެލް ފުޅާކުރުމުގެ ވިސްނުން މިނިސްޓްރީން ގެންގުޅޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދަސްވާރު ޕްރޮގުރާމާއި ބީޓެކްގެ ތަފާތު ކޯސްތަށް އަންނަ އަހަރަށް ފަށަން ރާވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގުރޭޑް 10 އެއް ނިންމާ ފަސް މާއްދާއިން ފާސްނުވާ ދަރިވަރުންނަށްވެސް އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޭލެވެލްއާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށާއި މިއަހަރު އޭލެވެލް ނިންމާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް އަންނަ އަހަރު އޯލަވެލްއިން ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާކަމަށް އައިމިނަތު ވިދާޅުވި އެވެ.

“ތިކުދިންނަށްޓަކާ ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް އެބަހުރި ބައެއް ކުދިން ހިތަށް އަރާފާނެ ކިޔެވުން މިހާހިސާބުން މި ނިމުނީ އޭ. ސްކޫލާއި ވަކިވެގެން ދާނީ އޭ. އެހެން ނަމަވެސް ތިއަކުދިންނަށް އެބައޮތް އަދި މި ސްކުލަށް އައިސް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު. އުންމީދުކުރަން ތި ހުރިހާ ކުދިން އަނެއްކާވެސް މި ސްކޫލުން ފެންނާނެ ކަމަށް. ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުން ގްރޭޑް 11 އަށް އައިސް އޭލެވެލްއާ ގުޅޭނެ ކަމަށް.” ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، މަތީ ސާނަވީއަށް ދިއުމަށްޓަކާ ފަސް މާއްދާގެ ފާހެއް ބޭނުންވިޔަސް މި އަހަރު އަމަލު ކުރަން ފެށުނު މަތީ ސާނަވީ ޕޮލިސީއަށް ބަލާއިރުގައި މިހާރު ހަމައެކަނި މި އިންނަނީ 5 މާއްދާއިން ފާސްވެގެން އޭލެވެލްއަށް ދިއުން އެކަންޏެއް ނޫންކަމަށެވެ. އޭލެވެލްއަށް ދިއުމަށް އެއަށްވުރެންވެސް ފުރުސަތުތައް މިނިސްޓްރީން އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

” މަދުން މާކްސް ލިބުނު ކަމަށްވިއަސް ސްޓްރީމްތަކަށް ބިޒްނަސް ނޫނީ ސައިންސް ސްޓްރީމް ވަންނާނެ ވަރަށް ފާސްނުވި ކަމަށްވިއަސް އަދި އެބައޮތޭ އެހެން ފުރުސަތުތަށް އޭލެވެލްއަށް ކިޔެވުމުގައި.” އައިމިނަތު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެގޮތުން ބީޓެކް އޭލެވެލްއަކީ އެފަދަ ދަރިވަރުންނަށް އާދެވިދާނެ ސްޓްރީމެއްކަމަށް އައިމިނަތު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. މި އަންނަ އަހަރު އިތުރު ކޯސްތަކެއް ދަރިވަރުން ތަރުހީބު ދޭގޮތަކަށް ބަލާފައި އިތުރު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށާއި އެގޮތުން ބީޓެކް ޓްރެވެލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް، ބީޓެކް ބިޒްނަސް، ބީޓެކް އާރޓް އެންޑް ޑިޒައިން، ބީޓެކް އައިޓީ ފަދަ ކޯސްތަށް އެބަހުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މިހާރުވެސް އެސްކޫލުގައި ބީޓެކް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އާއި ބީޓެކް ސްޕޯޓްސް އެވެ.

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޖަލާލުއްދީން މަތީ ސާނަވީއަށް ހާއްސަ ސްކޫލަކަށް ބަދަލުވެގެންދާއިރު ހދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ގުރޭޑް 8 އުފައްދާ ކިޔަވާދޭން ފަށާނެ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. ފޯރއެވަރ 1 އަހަރު ކުރިން
    މަމެން ޕިންކީން ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާރޕޯރޓް އަޅާނަމޭ އަދި އައްޑޫ ހުޅުދޫގައި ވެސް އެއާރޕޯރޓް އަޅާނަމޭ ޝާޑް ބުނި ގޮތަށް. ދެން އައްޑޫ ހުޅުދޫ ކުއްޖާމެން ވެސް ކުޅުދުއްފުށީ ކުއްޖާ މެން ކަން ކުރި ގޮތަށް މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި ހިފާށޭ އެއިރަށް ތަމެންނަށް އައްޑޫ ހުޅުދޫ މީދޫ އަކީ އެއީ ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އަށް ހަދާދޭނަމޭ. ތަމެން އަބަދު ތިޔާ ގޮތަށް ރުޅި މޫނާއި ތިބެގެން ނުވާނެ އެއް ނޫންތޭ ތިޔާ ބައްޔަކަށް ވެސް ވެދާނެއޭ. އެވްރީ ނައިޓް އިން މައި ޑްރީމްސް އައި ސީ ޔޫ އައި ފީލް ޔޫ ދެޓް އިޒް ހައު އައި ނޯ ޔޫ އޯލް ވޭޒް. ފާރ އެކްރޮސް ދަ ޑިސްޓެންސް އެން ސްޕޭސެސް ބިޓްވީން އަސް ޔޫ ހޭވް ކަމް ޓު މީ އިން މައި ޑްރީމްސް. ޔޭއް. ފާރ އެވަރ ޔޫއާރ އައި ބިލީވް ދެޓް ދަ ހާރޓް ގޯސް އޮން. ވަންސް މޯރ ޔޫ އޯޕަން ދަ ޑޯރ އެން ޔޫ ހިއަރ މައި ހާރޓް އެން މައި ހާރޓް ވިލް ގޯ އޮން އެން އޮން އެން އޮން. ޔޫއާރ ހިއަރ ދެއަރ އިޒް ނަތިންގް އައި ފިއަރ އެން އައި ނޯ މައި ހާރޓް ވިލް ގޯ އޮން އެން އޮން. ވީ ވިލް ސްޓޭ ފޯރ އެވަރ ދިސް ވޭ ޔޫ އާރ ސްޓިލް އިން މައި ހާރޓް އެން މައި ހާރޓް ވިލް ގޯ އޮން އެން އޮން އެން އޮން..
  2. ފޯރއެވަރ 1 އަހަރު ކުރިން
    ކުންފުނިތަކާއި ޔުނިވާސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް އަޅަން ސޮއިކޮށްފި ނަމަ އެއީ އުފާވެރި ޚަބަރެކޭ ކުދިންނޭ. މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަން މި 5 އަހަރު ނިމޭއިރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ނޫޅޭނެއޭ އަމިއްލަ މީސް މީހުންގެ ގޭގައި ބޮޑު އަގުގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭނެ އެކަކު ވެސް. އަދި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގައި 10 ހާހުން ދަށް ހިމެނޭ އާބާދީ ގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭން މާލެ ސަރަހައްދަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރަން ބޭނުންވާ އެންމެން ނަށް މަމެން މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ދޭނަމޭ އެއިރަށް ހުރިހާ ކުދިންނަށް ބިއުޓިފުލް ދިރިއުޅުމެއް ލިބިގެން ދާނެއޭ. އެއިރުން ދެން މާލެ ސަރަހައްްދުގައި އުޅޭ ރާއްޖެތެރޭ ކުދިންނަށް ހަމަ ނޭވާ އެއް ލެވި ދިރިއުޅުމާއިގެން ކުރިއަށް ދެވޭނެ ނޫންތޭ. އަދި މީގެ ސަބަބުން މިހާރު ލަންކާ ގައި ދިިރިއުޅޭ 15 ހާހުގެ އާބާދީ ދަށްވެގެން އަންނާނެއޭ 100 އަށް. މީއޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގެ ރީތި ކަމަކީ. އެވްރީ ނައިޓް އިން މައި ޑްރީމްސް އައި ސީ ޔޫ އައި ފީލް ޔޫ ދެޓް އިޒް ހައު އައި ނޯ ޔޫ. ޔޭއް. ފާރ އެކްރޮސް ދަ ޑިސްޓެންސް އެން ސްޕޭސެސް ބިޓްވީން އަސް ޔޫ ހޭވް ކަމް ޓު ސީ އަސް އިން އަވަރ ޑްރީމްސް. ޔޭއް ފާރ ވެއަރ އެވަރ ޔޫއާރ ވީ ވިލް ޓޭކް ކެއަރ އޮފް ޔުއަރ ޓިއަރ ޑްރޮޕްސް....
  3. ނަމްބަރ 1 އަހަރު ކުރިން
    ކުންފުނިތަކާއި ޔުނިވާސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް އަޅަން ސޮއިކޮށްފި ނަމަ އެއީ މަމެން ޕިންކީން ނަށް އުފާވެރިކަން ލިބިގެން ދާނެ ކަމެކޭ. ދެން ރަންރީނދުލޭ މެންގެ ޕްރައިމަރީ އެއް ބާއްވައިގެން އެއް ކެންޑިޑޭޓެއް އިދިކޮޅުން ރަންރީނދުލޭ މެން ނެރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތޭ ކުދިންނޭ ތަމެން ދެން ރެޑް ޑްރެސް ލައިގެން ކެންޑިޑޭޓް ފީވަރ އޮން ދަ ޑާންސް ފްލޯރ ކިޔާ ނެށި ނަމަވެސް އެއިން ކެއްކޭނެ ޑޮންޑޮނެއް ނުހުންނާނެ ކަން ތަމެންނަށް އިނގެންވާނެ އެއް ނޫން ދޯ. ވީ ގޮޓް ދަ ނަމްބަރ ވީ ނޯ ޔުއަރ ގޭމް. ކޮރަޕްޓް މަނީ އޮން ދަ ޑާންސް ފްލޯރ. ޔޫ ގޮޓް ދަ ނަމްބަރ. ޔޫ ގޮޓް ދަ ނަމްބަރ. ޔޫ ކާންޓް ގެޓް ދަ ޓިކެޓް. ދޭ ސޭ އިޓްސް ރައިޓް.. ޓްވިޓަރޭ ގޮޓް ދަ ނަމްބަރ ކޮރަޕްޓް މަނީ އޮން ދަ ޑާންސް ފްލޯރ ކޮރަޕްޓް މަނީ އޮން ދަ ޑާންސް ފްލޯރ ކޮރަޕްޓް މަނީ އޮން ދަ ޑާންސް ފްލޯރ. ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް..