ރޯނުވެށުމަށް، ބޮނބި ނަރު އުފައްދައިދޭ މެޝިނެއް ކައުންސިލަށް ހަދިޔާކޮށްފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 8 މަސް ކުރިން - 12 ޖަނަވަރީ 2018ބޮނބި ނަރު އުފައްދައިދޭ މެޝިނެއް ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލަށް މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.

މި ފަދަ މެޝިނެއް މެމްބަރު ނަޝީދު ކައުންސިލަށް ހަދިޔާކުރައްވާފައިމިވަނީ އެއާޕޯޓް ހެދުމަށް ކުޅިން ބައެއް ހިއްކުމުން ރަށު ރޯނުގެ ވިޔަފާރިއަށް ހީނަރުކަމެއް  އަތުވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. ރޯނު ވަށަން ބޭނުންކުރާ ބޮނބި ނަރުން އުފެއްދުމުގެ ކުރިން ބޮނބި ފާ ކުރަނީ ކުޅި އަދި އޮޅުފަދަ ތަންތަނުގަ އެވެ.

ޒަމާނީ ވަސީލަތް ބޭނުންކޮށްގެން ރޯނުވެށުންމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅެން: ކައުންސިލް

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަބުދުލް ލަތީފް ހަސަން ވިދާޅުވީ ނަޝީދު ހަދިޔާކުރެއްވި ބޮނބިން ނަރު އުފައްދައިދޭ މެޝިން ބަހައްޓާ ހިދުމަތްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ހިދުމަތް މިމަހު 18 ވަނަ ދުވަހު ފެށޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މެޝިން ބަހައްޓައިގެން ހިދުމަތް ދޭއިރު ބޮޑަށް ބަލާނީ ވިޔަފާރިއަކަށްވުރެ ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިދުމަތެއްވެސް ދެވޭނީ އަގެއް ނަގައިގެން ކަމަށްވާތީ ސާވިސް ހަރަދަށް، ކުޑަ އަގެއް ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ރޯނުވަށާ މެޝިން ހޯދައިދިނުމަށް އެދިއްޖެ

މިމެޝިންގެ މަސައްކަތްތައް ފަށާގަތުމުން ބޮނބި ފާ ކޮށް، ބޮނބި ތެޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ބުރަ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. ނޮޮނޮ 8 މަސް ކުރިން
    ageh dhineematha thi meehunnah vote dhinee meehun. rf aa hedhi moya vefa thibey baeh thives. kameh kuraneekee noon
    1. ali 8 މަސް ކުރިން
      bala eh vx jehey ne maraamaathu kuran ekamah haradhu daaney nun tha