ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ކުޅުދުއްފުށިން ހޫނު މަރުހަބާއެއް !

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 17 ޖަނަވަރީ 2018ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ފާތުމަތު އިބްރާހިމް މިއަދު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން އެކަމަނާއަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ.

އެކަމަނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވަނީ ރަށު ކައުންސިލް ސަރަހައްދެވެ. މެޑަމް ފާތުމަތު އިބުރާހިމް އެސަރަހައްދަށް ވަޑައިގަތުން ސަގާފީ ހެދުމުގައި ތިބި އަންހެންވެރިން ވަނީ ރާނީއަކަށް ކިޔާފަދަ ހޫނު މަރުހަބާ ކިޔާފަ އެވެ.

އެސަރަހައްދަށް އެއްވެފައި ތިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންނާ އެކަމަނާ ވަނީ ސަލާމްކުރައްވާފަ އެވެ.

މެޑަމް ފާތުން މިއަދު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން ވަނީ ހޫން މަރުހަބާއެއް ކިޔާފަ–

މި ދަތުރުފުޅުގައި ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާ މެޑަމް ފާތުން ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ކުޅުދުއްފުށީގެ އިތުރުން ނޮޅިވަރަންފަރާއި ނޮޅިވަރަމްއަށްވެސް ވަނީ އެކަމަނާ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

މެޑަމް ފާތުން މިއަދު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން ވަނީ ހޫން މަރުހަބާއެއް ކިޔާފަ–

މާދަމާ ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް އެކަމަނާ ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އިސް ރަށްވެހިންނާއި ޒުވާނުންނާވެސް މާދަމާ ބައްދަލުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. މިއީ އެކަމަނާ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަތް ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. Hassan 1 އަހަރު ކުރިން
    Kihaa nala. Kulhudhuffushi mi fenuni hama vote ah dho. Kulhudhuffuhtah dhey ahanmiyyath mi fennani.
  2. Ma 1 އަހަރު ކުރިން
    Maruhabaa madam. Dheraee school kudhin kairiyah madam vadai gen nevi iru laifaivaa hedhun kolhah. Fookolhu foruvey varu ethi kolheh laifa vaanama v salhi vys. Ekudhin nah namoonaa akah vys. Dhen faharakun school kudhin kaariyah vadai ganna vaa iru ekan rangalhu kohlaane kamah ummydhu kuran