ކުޅުދުއްފުށީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް މިއަހަރު ކައުންސިލުން ދޭ ބަޖެޓް ކުޑަކޮށްފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 11 މަސް ކުރިން - 11 ފެބްރުއަރީ 2018


ޒޯން އެކެއް ޝީލްޑް ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމު އުފުލާލަނީ--

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކުޅުދުއްފުށިން ނެރޭ ޓީމަށް ކައުންސިލުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ ކުޑަކޮށްފި އެވެ. މިއަހަރު ނެރޭ ޓީމަށް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން ހަރަދުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 150،000ރ ބަޖެޓެކެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމަށާއި މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާއިން 6 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވެ އެވެ. ނިމި ދިޔަ އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީ ޓީމަށް ކުރެވުނު ހަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލްތައް އޮޅުންބޮޅުވެ ގިނަ ބަޔަކު ޝަކުވާވެސް ކޮށްފަވެ އެވެ. އަދި ފުޓްބޯޅައަށް އެކަނި ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔާއިން ބޮޑެތި ހަރަދުތައް ކުރާތީ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންވެސް ނިމިދިޔަ ކައުންސިލަށް ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބުދުލް ލަތީފް ހަސަން މިއަދު ކޭއޯއަށް ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު އިޖުތިމާއީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ކައުންސިލުން ގަސްތުކޮށްފައި އޮތުމުން ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް، ކައުންސިލް މާލިއްޔާއިން ކުރާ ހަރަދު ކުޑަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ކުޅުދުއްފުށިން ނެރޭ ޓީމަށް ހަރަދުކުރާނީ ކައުންސިލާއި ޓީމަށް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކައުންސިލް މާލިއްޔާއިން ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުރާ ހަރަދު ކުޑަކޮށްފައިވީނަމަވެސް ވިޔަފާރިވެރިންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުން އަދި ޓީމަށް ހެޔޮ ހެދޭ ފަރާތްތަކާއެކު އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެފަރާތްތަކާއެކު ވާހަކަދައްކަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ލަތީފް ވިދާޅުވީ ޓީމަށް ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކާއެކު ދެއްކި ވާހަކަތަކުން ވަރަށް އެދެވޭ ޖަވާބުތަކެއް މިހާރުވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ކައުންސިލުން ކުރާ ހަރަދު ކުޑަ ނަމަވެސް ޓީމަށް ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީއާއެކު މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ހޭދައެއްކުރަން ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށެވެ.

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ކުޅުދުއްފުށީގެ ޓީމްގެ ޕްރެކްޓިކްސްތައް މިހާރު ވަނީ ފަށާފަ އެވެެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. ސަރުމީލާ 11 މަސް ކުރިން
    ތިވަރުވެސް ބޮޑު މިތާ ފުޓުބޯޅައިން އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭއިރު ގާތުން ހަރަދު ކުރުމަކީ އިސްރާފެއް! ކުޅޭބަޔަކު އަމިއްލަ ޔައް ހަރަދު ކުރީމަނިބުނީ ކާކުތަބުނީ މުބާރާތުގަ ބައިވެރިވާށޭ!
  2. name 11 މަސް ކުރިން
    this varu ves maa bodu
  3. ފެއިލްޑް ކައުންސިލް 11 މަސް ކުރިން
    ތި ކައުންސިލް ތި ބޭކާރު ބަޔެއް، މިއަހަރުވެސ މި ކޮޅަށް އަންނަން އޮތް އެތްލެޓިކްސް މީޓް ނުބޭއްވުނީ ކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުނީމަ، މިރަށުން މި އެންމެ ގިނަ އެތްލީޓުން އުފެދޭ އެއް ރަށް، މިރަށުގެ ކުދިން މިދާން ޖެހެނީ ބޮޑު ހަރަދު ކޮއްފާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސ މާލެ،ނޫނޫ އެހެން ރަށަކަށް، ބަޖެޓް އެއް ނެތޭ ފޯކޭ ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް، ތި 150000 ރުފިޔާއިން މިލަންދޫގަ އޮތް އެތްލެޓިކްސް މީޓް ގެނެވުނީސް