ކަރަންޓް ކަނޑަނީ ހެނދުނު 10 ން ހަވީރު 5 އަކަށް

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 11 މަސް ކުރިން - 12 ފެބްރުއަރީ 2018


ކުޅުދުއްފުށީ ފެނަކަ އޮފީސް--

ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ އެއް މެގަވޯޓްގެ ޖަނަރޭޓަރަކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ރަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުންދަނީ ކަރަންޓް ކަނޑަމުންނެވެ. ކަރަންޓް ކަނޑާތާ ދެ ހަފްތާއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވަނިކޮށް ފެނަކައިން މިއަދު މިވަނީ ކަރަންޓް ކަނޑާ ވަގުތު ހާމަކޮށްފަ އެވެ.

ކަރަންޓް ކަނޑާ ވަގުތުތައް އެނގޭނެ ފަދަގޮތެއް ހަދައިދިނުމަށް ގިނަ ބަޔަކު އެދުމުންދަނިކޮށް ފެނަކަ ކުޅުދުއްފުށީ ބުރާންޗުން މިއަދު ހާމަކުރި އިއުލާނެއް ބުނެފައިވަނީ އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރަށުގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑަމުންދަނީ ހެނދުނު 10 ން ހަވީރު 5 އަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކަރަންޓް ކޮންމެ ސަރަހައްދަކުންވެސް ކަރަންޓް ކަނޑާލާފައިހުންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ގަޑިއެއްހާއިރަށް ކަމަށް އެއިއުލާނުގައިވެ އެެވެ.

ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓް ކެނޑޭތާ 2 ހަފްތާ، ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރާފަ، ރައްޔިތުން ރަތަށް !

ކަރަންޓް ކެނޑޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކަރަންޓް އައުމުގެ ކުރިން ބޭނުންކުރައްވާ އިލެކްޓްރޯނިކް އަދި އިލެކްޓްރިކް ހުރިހާ އެއްޗަކުން ސްވިޗް އޮފް ކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ފެނަކައިން އެދެ އެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ އަރިހުން މާފަށް އެދޭކަމަށާއި އަދި ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުމަށް އެފަރާތުން ވަނީ ޝުކުރުއަދާކޮށްފަ އެެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. Dhivesseh 11 މަސް ކުރިން
  ދެހަފްތާ ވަންދެން މައްސަލަ ޙައްލުނުވެ ހުރުމަކީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް. މިޔަށްވުރެ އަވަހަށް މިރަށުގަ މައްސަލަ ޙައްލުވާން ޖެހޭނެ. މިއީ އާދައިގެ ކުޑަ ރަށެއްނޫން.
 2. އަންވަރު 11 މަސް ކުރިން
  މިކަން ދިގު ދެމިގެން މިދަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭސަންގެ ހެޑް އޮފީީހުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ.
 3. ރިލެކުސް އިއްބެ 11 މަސް ކުރިން
  ބެރު އާދަނުމެން، ފޯ އަދުރޭމެން ޕާރޓީ ރޫހުގަ ކަންކަން ކުރަން މުއައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރު ކުރުވާާފަ، މިވެރިންގެ ޒިންމާާ މިވެރިންނަށް އަދާާ ނުކުރެވޭ.
 4. އައިސް 11 މަސް ކުރިން
  މިއީ ޤަމާރުފުށި