ޕޭވްމެންޓް ގާތަކެއް ކުޅުދުއްފުށިން ގެންދަން އުޅެނިކޮށް ހުއްޓުވައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 3 months ago - 3 މާރޗް 2018ކުޅުދުއްފުށީ ގޮނޑުދޮށުން ވެލިނަގައިގެން ހެދި ޕޭވްމަންޓް ގައު ތަކެއް ކުޅުދުއްފުށިން ބޭރުކުރަން އުޅެނިކޮށް ކައުންސިލަރުން ނިކުމެ އެކަން ހުއްޓުވައިފި އެވެ. އެނގިފައިވާގޮތުގައި ގާ ތައް ގެންދަން އުޅުނީ ކުޅުދުއްފުށީ މަގުތައް ހަދަން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސިއެރާއިން ނެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ މަގު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ވެލި ނަގަނީ އެރަށެއްގެ ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށް އެކަނި ބޭނުންކުރުމަށެވެ. އެކަމަށް މިނިސްޓްރީން އެކުންފުންޏަކަށް ހާއްސަ ހުއްދައެއްވެސް ދޫކޮށްފައި އޮވެ އެވެ.

ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި މިހާދިސާގައި ގާ ތައް ގެންދަން އުޅުނީ ހދ އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށަކަށެވެ. ނަމަވެސް އެރަށަކީ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގަމުންދާ ރަށެއް ނޫން ކަން ފާހަގަކުރެވެ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ހާޝިމް ވިދާޅުވީ، ކުޅުދުއްފުށީ ގޮނޑުދޮށުން ނަގައިފައި ހުރި ވެލީގައި އަޅާފައި ހުރި ޕޭވްމަންޓް ގާ ތަކެއް ބޭރުކުރަން އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ކައުންސިލަރުން ބަނދަރަށް ގޮސް އެކަން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަލީ ހާޝިމް ވިދާޅުވީ 30 ޖަމްބޯ ބޭގްގެ ޕޭވްމަންޓް ގާ ބޯޓަށް އަރުވަން ތައްޔާރުކޮށްފައިހުރި ކަމަށާއި އެތަނުން ބައެއް ޖަމްބޯތައް ދޯންޏަށް އަރުވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ކައުންސިލަރުން އެތަނުން އައީ ބޭގްތައް އަލުން ރަށަށް ބޭލުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިހާރު އެ ގާ ތައް ތާރު އަޅާފައިވާ ބައެއް މަގުތަކުގެ ޕޭވްމަންޓްގައި އަތުރަން މަގުތަކުގައު ބަހައްޓާފައިވާކަމަށެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. Ahmed 3 months ago
    Mihaaruragalhuveyeba kamekohnimuneemakaanuoon ekamehbalaanee goskonkamehdhaakamavaneenama kureebagabalaafa kauncillun alhangeheyfiyavalheh alhangeheyne
  2. ޜިސޯޓުހިއްސާ 3 months ago
    hahahaa mulhin vahkan kuran miulhenee rasuga velikolhu vagah alhaalun tiyaee