ހޯރަފުށީގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

ޚަދީޖާ އާދަމް - 9 މަސް ކުރިން - 12 މާރޗް 2018މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ހޯރަފުށީ ޕޮލިސްޓޭޝަނުން އެރަށުގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަންގައި އަހަރީ ފީއާއި އިންޝުއަރެންސާއި ރޯޑްވާދިނަސް ބެލުމުގެ އިތުރުން ޓްރެފިކްގެ އެހެނިހެން ވައިލޭޝަންތައް ބަލާފައި ވެއެވެ.

މާރޗް 5ވަނަ ދުވަހުގެ 16:30ން 18:00 ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިއޮޕަރޭޝަން ގައި ޖުމްލަ 85 އުޅަނދު ބަލާފާސްކޮށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފްވެފައިވާ 4 ފަރާތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅުއަޅައި ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެއެވެ.

މޮ އޮޕަރޭޝަނަކީ ހޯރަފުށީގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކަކީ އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތަކެއްތޯ ބެލުމާއި، ހޯރަފުށީގެ މަގުތަކަކީ ރައްކާތެރި އަމާން މަގުތަކަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެކެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް