ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލަކަށް އައިމިނަތު މުހައްމަދު !

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 7 މަސް ކުރިން - 16 އެޕްރީލް 2018


ރޭ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން އައިމިނަތު މުހައްމަދު--

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމަށް އައިމިނަތު މުހައްމަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އެމަގާމަށް އޭނާ ހަމަޖެއްސިއިރު ހުންނެވީ އެ ސްކޫލުގެ އެންމެ އިސްވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމުގަ އެވެ.

މާސްޓާސް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާފައިވަނީ ހދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ދިވެހި ޓީޗަރެއްގެ މަގާމެވެ. އެއަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެން ޓީޗިންގ ހެއްދެއްވުމަށްފަހު އެބުރި ރަށަށް ވަޑައިގެން ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލާއި ގުޅުނީ 2002 ވަނަ އަހަރު ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާއާ އެވެ.

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ އެކި މަގާމުތައް އޭނާ ފުރުއްވާފައިވާއިރު ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމު ލިބިލެއްވީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމަށް އައިމިނަތު މުހައްމަދު ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު މީގެ ކުރިންވެސް އެކި ދުވަސްވަރު އެސްކޫލް ހިންގެވުމާ އޭނާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. Abloa 7 މަސް ކުރިން
    Aminath ah thikanvaane inshaa allah .ainth aeee aharenge furatama acount teacher varah hiyh heyo varah ragalu .keep it up gud work .god bless uu
  2. ލާލް ލާލް ޓޮމާޓޯ 6 މަސް ކުރިން
    އުޅުންތަކާއި، ގުޅުންތައް ރަގަޅުކުރުމަށާއި، އަޚޫލާޤީ ރީތި ނަމޫނާ ދެއްކެވުން އެދެން. ތަރުބިއްޔަތުގެ އެންމެ މުހިންމު އަސާސަކީ ރިވެތި ނަމޫނާ ދެއްކެވުން. އަމިއްލަ ފުޅަށާއި، އާއިލާއިންވެސް. މަރުހަބާ