ދެ ޓީޗަރެއްގެ ބަދުއަހްލާގީ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، ބިދޭސީ ޓީޗަރު ފޮނުވާލައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 7 މަސް ކުރިން - 21 ޖޫން 2018ހދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދެ ޓީޗަރެއްގެ ބަދުއަހްލާގީ އަމަލު ފެންނަ ވީޑިއޯތަކެއް އާންމުވެ، އެތަނުން ބިދޭސީ ޓީޗަރު ރަށުން ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

ބިދޭސީ ޓީޗަރަކީ އެސްކޫލުގައި އަރަބި ކިޔަވައިދޭ މިސްރަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އަންހެން ޓީޗަރަކީ އެސްކޫލުގެ ފައުންޑޭޝަން ގްރޭޑްތަކަށް ކިޔަވައިދޭ ޒުވާން ޓީޗަރެކެވެ.

މީސް މީޑިއާގައި އާންމުވެފައިވާ އެވީޑިއޯތައް ބެލި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ބަދުއަހުލާގީ އެ އަމަލު ހިނގާފައިވާކަމަށް ބެލެވެނީ އެ ފިރިހެން މީހާގެ ގޭގަ ކަމަށެވެ. މިކަމެއް ހިންގިއިރު އަންހެން މީހާއަކީ ކައިވެންޏެއް ކޮށްގެން އުޅޭ މީހެކެވެ.

ބަޔަކު ސިއްރުން ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ އެ ވީޑިއޯތައް ބެލި މީހަކު ބުނީ ވީޑިއޯތަކުން އެމީހުން ބަރަހަނާވާ މަންޒަރު ނުފެންނަކަމަށާއި ނަމަވެސް ގައިގޯޅިވެ އުޅޭ މަންޒަރުން ފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އަންހެން މީހާގެ ޖީބަށް ފިރިހެން މީހާ ރުފިޔާތަކެއް ލާ މަންޒަރުވެސް ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަކަމަށް ކޭއޯއަށް މައުލޫމާތުދިން މީހާ ބުންޏެވެ.

ވީޑިއޯތައް ލީކުކޮށްލުމާއެކު އެމައްސަލަ ސްކޫލުން ބަލައި ދެ ޓީޗަރުންނަށްވެސް ފިޔަވަޅު އެޅީކަމަށްވެ އެވެ. ނަމަވެސް އަންހެން ޓީޗަރަށް އެޅީކޮން ފިޔަވަޅެއްކަން ސާފުވާގޮތްވަނީ ނުވެފަ އެވެ. އެމައްސަލަ ރައްދުވާ މިސްރުގެ ފިރިހެން މީހާ ކުޅުދުއްފުށިން ފޮނުވާލާފައިވާއިރު އޭނާ ފޮނުވާލީ ރާއްޖެއިން ތޯ ނުވަތަ ރަށުން ތޯ ވަނީ ސާފުވާގޮތްނުވެފައި  އެވެ.

މިސްރުގެ އެމީހާވަނީ މި ހުސްވި ރޯދަމަހު ކުޅުދުއްފުށީ ހުކުރު މިސްކިތުގައި އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދާއި ދަމު ނަމާދުވެސް ކޮށްފައިވެ އެވެ.

މިމައްސަލާގައި ސްކޫލުގެ ބަހެއް އަދި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް ކުރި މަސައްކަތްވަނީ އަދި ކާމިޔާބުނުވެފަ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. ކާޑޭ 7 މަސް ކުރިން
  އަދިވެސް ބޭރުމީހާތަ ފޮނުވާލީ؟ ތި އަންހެންމީހާއެއްނު ތިޔަކަމެއް އެކުރީ. އެވެސް އަދި މީހަކާ އިނދެގެންހުރެ.
 2. Hoehoe 7 މަސް ކުރިން
  Furihama anhenunnakee thiyey
 3. Kontey 7 މަސް ކުރިން
  Anhen kujaa vari kohfibaa mihaaru
 4. ބުނަން 7 މަސް ކުރިން
  މި ކަހަލަ ވާހަކައެއް ވީމަ ހާދަ އަވަހޭ ޚަބަރަށް އެރިލެއް. ވާހިދުއަށްވެސް ކަވާރ ކުރަން އެގެނީ މިކަހަލަ ވާހަކަ ދޯ. ރަށުގަ މުހިންމު ކަމެއް ވިޔަސް، ރަށް ސުންނާފަތި ވިޔަސް، ރަށަށް ބަޔަކު ކަމެއް ކޮށްދިނަސް، ރަށުގެ ނަން ކުރިއެރޔވިޔަސް، އެކަހަލަ މުހިއްމު ޚަބަރެއް ނާރާ. 
 5. މަރީ 7 މަސް ކުރިން
  ރާއްޖޭގައި ތިބޭ މިސްރު ފިރިހެން ޑަކްޓަރުންނާއި ޓީޗަރުން ދިވެހި އަންހެން ކުދިންނާއި ވަރަށް ...ތިކަހަލަ މަޖާކުރޭ
 6. ބުނަން 7 މަސް ކުރިން
  މިކަހަލަ ޚާބަރު ހާދަ އަވަހޭ ލިޔެވޭލެެއް ދޯ
 7. Visqnaa 7 މަސް ކުރިން
  Konme vaahakeh liyunas jumulathakuge nimumaa sukun thakah samaal kan dhinun ragalhu vaane ..kithanme avahah habareh fonuvan viyas chk kohlanama kiyan ulhey ehceh saaf vaaleh boduvaane..
 8. Adam 7 މަސް ކުރިން
  Meethyga huri mauloomaath sahha eh nun mulhieku...
 9. ޙދ 7 މަސް ކުރިން
  Bala thiy anhenmeha ge vanavaru kobaa
 10. ޙދ 7 މަސް ކުރިން
  Thiya manjjege nanvas liyaga