ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސް ދެ މަގާމަކަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 7 މަސް ކުރިން - 27 ޖޫން 2018ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އިސް ދެ މަގާމެއް އުފައްދާ، އެ ދެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

އެގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެކްޓިންގ މެޑިކަލް ޑައިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދެވެ. އަދި ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ނާސިންގ ގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ އައިޝަތު ހާމިދެވެ.

މި ދެ ބޭފުޅުން މި މަގާމުތަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ހެލްތް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްވަނީ އެ ދެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައި އެވެ.

މެޑިކަލް ޑައިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި ޑރ މުހައްމަދު ވަހީދާއި ހެލްތް މިނިސްޓަރ މުހަންމަދު ނާޒިމް–

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެ ދެ ބޭފުޅުން މަސައްކަތްކުރަންވަން ޖެހޭއިރު މާދަމާގެ ވަގުތެއްގައި އެ ބޭފުޅުން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. Sangube 7 މަސް ކުރިން
    Heyo badhale Anna ne kama unmmeedhukuran vaguthee voty badhalaka nuvun edhen adhi hospitalga thibi nurse and all staff mihaaravvure professional vegen dhaane kama unmmeedhu kuran