ޔޫރީ ޒޫންއާއެކު 35 ކައިޓް ސާރފަރުންގެ ހުނަރު ދައްކާލައިފި

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް - 7 މަސް ކުރިން - 30 ޖޫން 2018މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަސް ވެގެން ދިޔައީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އައި މޫދު ކުޅިވަރުގެ ކުޑައީދެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

“ކައިޓް ބޯޑިންގ ކުޅުދުއްފުށި” އިންތިޒާމްކޮށްގެން ދެ ފަހަރު ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ކައިޓް އެރުވުންތެރިޔާ ޔޫރީ ޒޫން ބައިވެރިވެގެން ގެނެސްދިން ކަނޑު ތެލަނގަ އިވެންޓަކީ 35 ވަރަކަށް ސާރފަރުންނާއެކު ބޭއްވުނު ވަރަށް ކާމިޔާބު އިވެންޓެއްކެވެ.

ޔޫރީ ޒޫންއާއެކު ކުޅުދުއްފުށީ ކައިޓް ސާރފަރުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން–

މިއީ މިފަދަ މޫދު ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތެއް މިރަށުގައި ބޭއްވިގެން ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ. މި ކަން އިންތިޒާމު ކުރި ފަރާތުން ކޭއޯއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ މި އިވެންޓް ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމަށާއި އެކަން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބި، ބޮޑު ތަރުހީބެއް ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުންވެސް ލިބިގެންދިޔަ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެ އެވެ.

20 ބައިވެރިންނާއެކު ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ހޮނޑާފުށީގައިވެސް ކަނޑު ތެލަނގަ އެރުވުމުގެ އިވެންޓެއް މި ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެ އެވެ.

އެފަރާތުން ބުނީ އަންނަ އަހަރުގެ ހުޅަނގު މޫސުމާ ދިމާކޮށްވެސް މި ކަހަލަ މަޝްހޫރު ފަރާތަކާއެކު މި ފަދަ ކާމިޔާބު އިވެންޓެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވިސްނާކަމަށެވެ.

ކައިޓް ސާފިން ކުރާއިރު އެސަރަހައްދުގައި ވަރަށް ގާތުގައި މީހުން ބަލަން ތިބޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެހާ ކައިރީގައި ބަލަން ތިބުމަކީ ރައްކާތެރިކަމެއް ނޫންކަމަށް އެފަރާތުން ފާހަގަކުރެ އެވެ. ކައިޓް ސާފިން ކުރާ ތަން ބަލަން ތިބޭއިރު ހަމަ ސައިކަލް އިވެންޓްތައް ކަހަލަ ނުރައްކާތެރި އިވެންޓެއްކަމަށް ދެކިގެން، ކައިޓެއް ކަނޑައިގެން ނުވަތަ އެހެން ކަހަލަ ކަމެއް ވެގެން ވެއްޓުނަސް ކައިރިއަށް ނުދިއުމަށް ސާރފަރުން އެދެ އެވެ.  1. Moosa 7 މަސް ކުރިން
    V fahkkaa eventeh. Mee adhi mihaathanah kulhudhuffushi ge no.1
  2. ތެދު 7 މަސް ކުރިން
    މި ވަރައް ސަޅި ހިތް ގައިމުު އިވެންޓެއް ހިތް ޖެހިއްޖެ
  3. ethanah dhiya meehaa 7 މަސް ކުރިން
    ehaa orgainzeh noon thi event eh..kamaku nudhey.furathama kamakah yoorizoon aee kaakukan ethaa balan thini meehunakah neygey anekaa eyna aee kaakun bune dheyn meehaku neh..miyo zamaanuga eba jehey maakeh hifaagen meehaku hunnan..eyna beyhey mauloomaathu foaru kodheyn...photo ves emeehakaa emeehai.nagan v...dhen faharakun mikan rangalhu vaaneh kamah unmeedhu kuran...