18 ގޯއްޗަށް ދިނީ އަދުލުވެރި ބަދަލެއް ނޫން، ކޯލިޝަން ވެރިކަމެއްގައި އެ ބަދަލު ރިވިއުކޮށް އިތުރަށް ފައިސާ ދޭން ޖެހޭނަމަ ދޭންނަން: އާތިފް

 • އެއާޕޯޓަކީ 2013 ވީ ވައުދެއް، އެއީ 2018 ގެ ވައުދެއް ނޫން. އެހެންވީމަ އެއާޕޯޓަށް ވޯޓް ދޭކަށް ނުޖެހޭ

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 4 މަސް ކުރިން - 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2018ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް އަރާ 18 ގޯއްޗަށް ސަރުކާރުން ދީފައިވަނީ އަދުލުވެރި ބަދަލެއް ނޫން ކަމަށާއި ކޯލިޝަން ވެރިކަމެއްގައި އެ ގޯތީގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ރިވިއުކޮށް އިތުރަށް ފައިސާ ދޭން ޖެހޭނެ ނަމަ އެފައިސާ ދެވިގެންދާނެކަމަށް ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އާތިފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ރޭ ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އާތިފް ވިދާޅުވީ 18 ގޯއްޗަށް ދައުލަތުން ދިނީ އަދުލުވެރި ބަދަލެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެ ބަދަލާމެދު އެމީހުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެއީ އަދުލްވެރި ބަދަލަކަށް ނުވާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބިމާ ބޭހޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގައި މަތިން ބަނޑާރަގޯއްޗަކުން މީހުން ނެރެވޭނީ އަދުލުވެރި ބަދަލެއްދީފައި ކަމަށާއި އެކަންކޮށް އެމީހުން ގެތަކުން ނެރެފައިވަނީ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނާ ހިލާފަށްކަމަށް އާތިފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އާތިފް ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް އެއާޕޯޓެއްގެ ދަޅަ ދައްކާތާ ފަސް އަހަރުވެގެންދިޔައީ ކަމަށާއި އެ އެއާޕޯޓްގެ  ވައުދަކީ 2013 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ޔާމީން ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދެއްކަމުން މިއަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެއާޕޯޓަށް ދޭން ޖެހޭ ވޯޓެއް ނޯނާނެކަމަށެވެ.

” އެއްވެސް އެއްޗަށްކަށް ދެ ފަހަރަށް ލާރި ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ. ފިހާރައަކުން ގަންނަ އެއްޗަކަށްވެސް ދެ ފަހަރަކު ރުފިޔާ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭ. އެހެންވީމަ ވޯޓެއްވެސް ދެ ފަހަރަކު އެއްކައްޗަށްކަށް ދޭކަން ނުޖެހޭނެ.” އާތިފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ދޭން ޖެހޭ ވޯޓެއް ނޯނާނެކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން އާތިފް ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށީގެ ރައްޔިތުންނަކީ މިއަދު ހޭލުންތެރި ރައްޔިތުންތަކެއް ކަމަށާއި ވޯޓްލާންދާއިރު ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ބުއްދީގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އާތިފް އެދިލެއްވި އެވެ. އިންތިހާބު ކައިރީވީމަ ރަށަށް އަރާ ބަޔަކު ދައްކާ ވާހަކަ ހެއްލި ބޯކާލައިގެން ހައްދައެއް ނުލެވޭނެކަމަށެވެ.

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި މުސާރަ ބޮޑުވެގެންދާނެކަމަށާއި ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުން މަޖުބޫރުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޕީޕީއެމުން ދިދަ ދަނޑި ޖަހަން މީހުން ނެރެނީ ފައިސާ ދީގެން ކަމަށާއި އެގޮތުން ހޮޅިދަނޑިއެއް ޖަހާދެނީ 75 ރުފިޔާ ދޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މިސަރުކަރުން އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވަމުން އާތިފް ވަނީ މިޖަލްސާގައި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފަ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. ވާފިރު 4 މަސް ކުރިން
  ދެން ތިބުނާ ހެޔޮވެރިކަމުގާ މުސާރަކޮޅުވީ ކުޑަ . ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީމާވެސް ދޭންނުކެރުނު. ވަހީދު ވެރިކަމުގާ އެދިނީ. ދެން ތިބުނާ އަދުލުވެރި ބަދަލަކީ ދެފަރާތަށްވެސް އަދުލުވެރިވުން. ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ބުނާހާ އަގެއް ދޭކަށް ނުޖެހޭ . ކޮންމެ އިންތިޙާބަކާ ކުރިމަތިލާއިރު އާތިފްމެން މީހުން ބޯކަނީ ކީއްކުރަން . ހޮޅިދަނޑި ޖަހާ ކުދިންނަށް ދޭން ތިޕާޓީން ހަވާލުކުރި ފައިސާ ކޮޅު އެކުދިންނަށް ނުދީ ހަމަ އެކަނި ކަޅުކޮފީކޮޅެއް ދީފަ އެތިބެނީ.
 2. Kuhti 4 މަސް ކުރިން
  Thiya mdp veri kamugaives kan kuranee hama adhuluveri kamaai ekugaeh noon muvahzafun nah ves hadhanee hama beynun gotheh . Verikan libuneema bai alhaanee hama kaleymen ge meehun nah ekani
 3. Aathif 4 މަސް ކުރިން
  MDP Veri kamehga gaumah gahdhaaruvi meehun minivan kuran thikiyany. Kerafaa aailaa ahky gaumuge dhivehi dharinge ley ohuruvaigen verikamah ahnan vegen uhlhu bayeh. Mihaaru ves ehmeehun vaanee ehmeehunah. Kulhudhuffushi halaaku kuranee atoll council and rashu council. Meehageegai. Aathifu menves govaanee koss. Nuvanyaa geyga ohvebala aathifu
  1. Kuk 4 މަސް ކުރިން
   Kulhudhuffushi ga 2013 ga airpot neylune cauncilarunnaa hedi. Councilarun kurinvas ebaaeulun dinnama airport onnaanee mihaaru alaa ninmaafa. Aatif men titaa tbegen nuvaane rasha evas kame. Cauncilarun visnanee hama ekani emeehunge faidaa a. Sarukaaraa guligen rasha kurierun hoodan uleynama miverikamugaa enme bodu kurierume aeehee kulhudhuffush a.
 4. Takuru 4 މަސް ކުރިން
  Airportaky 2013 in 2018 ah vee vaudheh Dhen thibunany adhuluveri badhaleh dheyname dheyn jeheynama ahenveema dhin athikolhuves athulaany kanneyge
 5. މަ 4 މަސް ކުރިން
  ދީފައޮތީ އަދުލުވެރި ބަދަލެއް ނޫނޯ؟؟؟؟ އެކަމަކެ މި މީހުންގެ ސަރުކާރެއްގައި ބަދަލު ފައިސާ އިތުރު ކުރަންޖެހޭތޯ ބަލާފައި، ކުރަން ޖެހެންޔާ ކުރާނަމޯ......................... މީހެއްގެ /.............. އޭތަ ތި ކިޔަނީ؟؟؟؟ މިހާރުވެސް އަދުލުވެރިނޫންކަން އެގެންޔާ އްނެއްކާ އަލުން ބަލަން ޖެހޭތަ ނޫނީ ބަލާފަވެސް އަދި ދޭން ނުޖެހިވެސް ހުރެދާނެބާ؟؟؟؟
 6. luloo 4 މަސް ކުރިން
  Athif menaky fail vefa thibi baeh konhaa vaahakaeh dhahkaakah airport elhun las v ves kalemenge nufoozun isthiufaa dheefa geah dhey
 7. Keekey dhn bunaany 4 މަސް ކުރިން
  Eh fahar bunaane badhal nudhy vannane thaneh nudhy rf nudhy gein neruny ye..mihaar thi kiyany dhin ethi kolhumadhey...konmewel
 8. A 4 މަސް ކުރިން
  Kaleymen keekey kiyaakah. 18goathin goahchakah vadhelintha.
 9. Badhalu 4 މަސް ކުރިން
  Kithame baivareh libunas hiyy nufureyne mirashu meehun