އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ކުޅުދުއްފުށިން ގޯތި ދޫކުރަނީ

  • ގޯތި ދޫކުރަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނެތި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 4 މަސް ކުރިން - 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2018ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށްވެފައިވަނިކޮށް ކުޅުދުއްފުށިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ނިންމާ، ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ހައުންސިންގ މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓާ ކުޅުދުއްފުށިން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ނިންމާ، ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކުޅުދުއްފުށިން 80 ގޯތި ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވެ އެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު ކުޅުދުއްފުށީގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އޮފީހުންނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރުން އަދި ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަ ޖެހޭ ޝަރުތުތަކާއި ކެޓަގަރީ އަދި ޕޮއިންޓް ދޭނެ އުސޫލުވެސް އެއިއުލާނުގައިވެ އެވެ.

ބިންމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ކުޅުދުއްފުށިން ބަންޑާރަގޯތި ދޫނުކުރާތާ ގިނަ އަހަރުތަކެއްވަނީ ވެފަ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. ސައީދު 4 މަސް ކުރިން
    ފެނަކަތަ ތިކަހަލަ ކަންތައްކުރަނީ މީގެމިއެގެނީ ޔާމީނުގެ ހުރި ހުދު މުހުތާރުކަން ! އެއާފޯޓު އިރުމަތީގަ އޮތް ބިމުގެ ބޮޑުސަރަހައްދު ވަރުސަރަހައްދެއް އެއާފޯޓު ހުޅަގުންވެސް ހުހައް ބާވަންޖެހުމުން ކުޅުދުއްފުށީ ބިންފުރިއްޖެ
  2. 80 4 މަސް ކުރިން
    80 hmmm eh kohchyh
  3. ހާމިދު 4 މަސް ކުރިން
    ރައްޔިތުންނޭ ހޭއަރާ މިއީ ހަމަ ކެން ޕެއިން 2013 ގައި ވީވަޢުދު ތައްކޮބާ މަސްވެރިންނަށް 10000 ހާސް ދަނޑުވެރިންނަށް 8000 ހާސް 94000 ހާސް ވަޒީފާ ރިސޯޓް ހިއްސާ ކޮންމެ އާއިލާ އަކަށް ޑޮކްޓަރެއް ކުޅުދުއްފުށި ބަނދަނރު ހެދުން ކުޅުދުއްފުށި ހިއްކިބިން ތަރައްގީކުރުން ، ކުޅުދުއްފުށި އެއާރޕޯޓްވެސް ނުނިމޭ ހދ.ހަނިމާދޫ އެއާރޕޯޓް ޓަވަރު ބޭނުން ކޮށްގެން ކުޅުދުއްފުށި އެއާރޕޯޓަށް ބޯޓް ޖެއްސުމަކީ ދަށުދަރަޖާގެ ކަމެއް ކުޅުދުއްފުށީ އެއާރޕޯޓްގައިވެސް ޓަވަރުހެދެންވާނެ މިދެން ކަމަކަށް ކަމެއްކުރަނީ ކުޅުދުއްފުށިން ގޯތި ދޫކުރަން ފޯމް ދޫކުރާނީ ވޯޓްލާން 3 ދުވަހަށްވީމަކާ ނޫން މޫމިނެއް ގަޔަށް އެއްހަރަކުން ދެފަހަރަކު ކައްޓެއް ނުޖެހޭނެ ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ،،،،