ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގައި މީރުފެނެއް ނެތް، އޮތީ ކުނި އަޅާ ހަލާކުކޮށްފަ: ރައީސް

 • ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގައި މީރު ފެނެއް، މަސްމަހާ މެއްސެއް ނެތްކަމަށް

ޚަދީޖާ އާދަމް - 4 މަސް ކުރިން - 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2018



ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކި އިރު އެތާ އޮތީ މީރު ފެނެއް ނުވަތަ ދިރޭ މަހާ އެއްޗެހި ނޫން ކަމަށާއި އެތަން އެތަން އޮތީ ކުޅި އަޅާ ހަލާކުކޮށްފަ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ބޭއްވި އެމްއެންޔޫ ރިޔާސީ ބަހުސްގައި ދެންނެވި ތިމާވެށި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ. ސުވާލުގައި ދަންނަވާފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަކީ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓަކަށް ވާއިރު ރާއްޖޭގެ ފަޅުތަކާއި ކުޅިތަކާ ހިއްކައިގެން އިގްތިސޯދީ ފައިދާ ނެރެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ގުރުބާން ކުރުން ކަމުގައި ތިމާވެށީގެ މާހިރުން ވިދާޅުވާ ކަމަށާ ރައީސް ޔާމިނުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ އިގްތިސާދީ ތަރައްގީ ގެނައުމަށް އެބޫދޫ ފަޅާއި ކުޅުދުއްފުށީ ފަޅު ހިއްކާފަ ކަމަށެވެ. މިއީ އިއާދަ ނުކުރެވޭނެ ފަދަ ގެއްލުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއްކަމުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ކަމަށެވެ.

ސުވާލަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ރައީސް ކުރެއްވި ސުވާލަކީ އެކަމަށް ހަދާފައިވާ ސައިންޓިފިކު މަސައްކަތެއް ކޮބާތޯއާއި ލިބުނު ގެއްލުމެއް ކޮބާތޯ އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިން ހިއްސާފައިވަނީ ދެބައިކޮށްފަ އެއްބަޔަށް ވުރެވެސް ކުޑަ ތަންކޮޅެއްކަމަށާއި ހިއްކި ސަރަހަދުގައުވެސް އޮތީ ހުސްކުނި ކަމަށެވެ.

“އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިން އެއްބައި ހިއްކީ، ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިން ހިއްކީ ދެބައިކޮށްފަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް، އެ ހިއްކި ތަނުގައި އޮތީ ކޯޗެއްތޯ. މީރުފެންތޯ، ނޫނިއްޔާ ދިރޭ މަހާ އެއްޗެހިތޯ އެތާ އޮތީ، އެތާ އޮތީ ކުނިއަޅާ ހަލާކުކޮށްފަ އޮތީ” ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ކުޅި ހިއްކައިގެން އެމަނިކުފާނު ކޮށްދެއްވީ “ފޭވާރ”އެއް ކަމަށާއި އެތަނަށް ކުޅިއެޅުން ހުއްޓުވާ ރަށަށް ވެމްކޯ ތައާރަފްކޮށް ކުނި ނަގާނެ ނިޒާމްވެސް ވާނީ ތައާރަފް ކޮށްދީފަ ކަމަށެވެ. މިއާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ހިދުމަތެއް ތައާރަފު ކުރެވި އެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ވެގެން ދާނެކަމަށެވެ.

ތިމާވެށީގެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިއާއި ބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ރިޕޯޓެއް ނުދެކެން ކަަމަށާއި އެއިރު ކުނި އަޅަމުން ގެންގޮސްފަ އޮތްއިރު ހަލާކުނުވި ކުޅިއެއް ހިއްކާފަ އެތަނުގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމުން އިތުރަށް އެތަން ހަލާކުވާނެ ގޮތެއްގެ ތަފާސް ހިސާބެއް ވެސް ނުދެކޭކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅި ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު އިއުލާން ކުރި ހިސާބުން ތިމާވެށީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ރަށުގެ ފެންފަށަލަށް ލޮނުވެ އުދައެރުން ފަދަ ތިމާވެށީގެ ކާރިސާތަކުން ރަށް ސަލާމަތް ކޮށްދިިނުމަށް އެފަދަ ކުޅިތަކަކީ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރާ ތަންތަނަށް ވުމުން އެފަދަ ކާރިސާތަކުން ރަށަށް ލިބޭނެ ގެންލުންތަކުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށް 13 ޖަމާއަތެއް ގުޅިގެން އެތަށް ފަހަރެއްގެ މަތިންވަނީ ނޫސްބަޔާން ވެސް ނެރެފައެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅިއަކީ މޫސުމީ ދޫނި އެކި ދުވަސްވަރު ޒިޔާރަތް ކުރި ކުޅިއެެވެ. މީގެ އިތުރުން ޗެލާޕިއާ، ބޭންގު، ޖަޕާނު މަސްފަދަ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްމަހާމެހީގެ ގޯއްޗެއްވެސް މެއެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް



 1. ސައީދުބެ 4 މަސް ކުރިން
  ޔާނު އެއާޕޯޓުވެސް ރަގަޅައްހަދާ މަގުހަދާއުސޫލުން ރަންވޭނުހަދާ އެއީ ބޯޓުޖައްސަން ހަދާތަނެއް ދެންނަމަކައް ކަމެއްކޮްއްލީމަ ވަރައްދެރް
 2. Puh 4 މަސް ކުރިން
  Thiya ehchehi ulhenikoh dhw ethanah kuni alhaa hadi koh halaaku kohfa othy, noos bayaanehga neiy scientifically libeyne gellumeh dhiraasaa kurevifa eh, gellun vaaney fen fashala ey, ekahala kos govidhaane konme meehakahvx,
 3. anga 4 މަސް ކުރިން
  belief ahves engeny anag thalhan, kameh nuvey. nuvanyaa jamiyya uvaalaafa thibey. aharennahves saaf kuran govidhaane, nukureveyny saaf. airport vahakak keema maa thimaaveshi vegen ulhuny, kurin kyvvetha ethan himaayaiy nukuree
  1. އެހެންތަ؟ 4 މަސް ކުރިން
   އެތަން '''ސާފުކުރަން އަހަރެމެންނަށް ވެސް ގޮވާލެވިދާނެ'' އޭ ބުނި އިރު ތިބޭފުޅާ އެތަން ސާފުކުރަން ގޮވާލިންތޯ އެއްފަހަރުވެސް؟ ސާފުކުރަން އުޅުނިންތޯ؟ ކުރިން ބަޔަކު ނުކިޔާ ކުޅީގަ ތަނެއް އަޅާވާހަކައެއް. ތަނެއް އަޅާ ވާހަކަ ކީމަ ދޯ އެތާ އެކަން ނުކުރާށޭ ބުނަންއެނގޭނީ. ކުނިއަޅާވަރުން ބަޔަކު ކުނި އަޅަންޔާ ސާފުކުރަންހުރިމީހާއަށް ވެސް އަބަދަކު އެތަން ސާފުކުރާކަށް ނޫޅެވޭނެ. އެކަމުގަ އޮންނަންވާނެ ފަރުދީ ޒިންމާ ވެސް. ކުޑަ އެން.ޖީ.އޯ އެއް ވީމަ އެމީހުންނަށް ވެސް ކަންކަން ކުރެވޭނީ ވަކި މިންވަރަކަށް. އުފުލޭނީ އަޑު.ސާފު ކުރެވޭނީ ވީވަރަކުން . ހެދޭނީ ޕްލޭން އެއް. ދެވޭނީ މައުލޫމާތު. އެތަން ހިމާޔައްކުރުމުގެ ބާރު އޮތް ބަޔަކު ހިމާޔަތް ނުކުރިއްޔާ އެ އެން.ޖީ.އޯ ކިހެނެތްތޯ އެތަން ހިމާޔަތް ކުރަނީ؟ ސާފުކުރިއަސް އާބާދީގެ ބޮޑުބައި އެތަނައް ކުނި އަޅަންޔާ ވާނެތޯ އެކަން؟ ތިމާވެށި ވެގެން އުޅެނީ މިއަދަކު ނޫން. އުމުރުން ހަގު ކުދިން ވީމަ ބޮޑެތިމީހުން ބޭނުމެއްނުވޭ އެމީހުންގެ ބަސް އަހާކަށް. ''ކޮއްކޮމެން އަދި ޅަވާނެ'' ދޯ؟
 4. Kuni 4 މަސް ކުރިން
  Asluves eyru ethaanga bonbi alhaafa ekanyyeh noon hury kuni ves alhaa faidhah balaalan nukerey than than huri ekan ves ekhfa hunnnany ethanah bonbi alhaameehun
 5. Mahsala 4 މަސް ކުރިން
  Faseyhain male dheveyne... Airport alhaa .. heyonuvaane.. male Mee v faseyhain thanekey kuhyah ulhen.... Kohkomen lhavaane