ޕީޕީއެމް ސައިޒް ދައްކާ ޖަލްސާއަށް ހދ ދިޔަ މީހުންނަށް ދިނީ އެންމެ 500ރ !

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 4 މަސް ކުރިން - 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2018


ބާދުޝާހް ބޯޓް މިއަދު މާލޭ ފަޅަށް ވަންނަނީ--ފޮޓޯ: ވަގުތު އިމޭޖަސް

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް(ޕީޕީއެމް)ގެ ސައިޒް ދައްކާލުމަށް މިރޭ ބާއްވާ ޖަލްސާއަށް ހދ އަތޮޅުން ގެންދިޔަ ކޮންމެ މީހަކަށް 500 ރުފިޔާދީގެންނެވެ. އެކަމަކު އައްޑޫއިން އެޖަލްސާއަށް ގެންދިޔަ މީހުންނަށް 1000ރ ދީގެން ކަމަށް އައްޑޫގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ އެވެ.

ހދ އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށަކުން މީހުން ގޮވައިގެން ބާދުޝާހް ބޯޓް ރޭ ކުޅުދުއްފުށިން ނައްޓާލީ 12 ޖެހިއިރު އެވެ. އެ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ބައެއް މީހުން ކޭއޯއާ ވާހަކަދައްކަމުން ބުނީ މާލޭގައި ތިބުމުގެ ހަރަދަށް އެމީހުންނަށް ދީފައިވަނީ 500ރ ކަމަށެވެ.

ޕީޕީއެމްހެ ސައިޒް ދައްކާ ޖަލްސާއަށް ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން މީހުން ގެންދިޔައީ ފްލައިޓްގަ އެވެ. ފްލައިޓް ޗާޓަރުންކޮށްގެންވެސް މީހުން ގެންދިޔަ އެވެ. އެމީހުންނަށް މާލޭގައި ތިބުމުގެ ހަރަދަށް 1000ރ ދީފައިވާކަމަށް އެސަރަހައްދުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީގެ ޕީޕީއެމްގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ފަރާތެއް ބުނީ ހދ ޖަލްސާއަށް ދިޔަ މީހަކަށް ދޭން ހަމަޖައްސާފައިއޮތީ 500ރ ކަމަށެވެ. އެއީ އެމީހުން މާލޭގައި ތިބުމުގެ ބައެއް ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސަން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދެކުނުން ޖަލްސާއަށް ދިޔަ މީހުންނަށް 1000ރ ދިނީކޮށް އުސޫލަކުން ކަމެއް ނޭނގޭކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. ހާމިދު 4 މަސް ކުރިން
  ތިމޮޑެލް ނުހިނގާނެ
 2. ސައީދު 4 މަސް ކުރިން
  ގަމާރުންނޭ ހޭއަރާބަލަ 500 ދިނަސް 1000 ދިނަސް ރައްތުންގެފައިސާ ބޮލަކައް ތިވަރުގެ ބޮޑުއަދުކުން 30000 މީހުނައް ހަރަދު ނުކުރެވޭނެ ފީޕީއެމައް ލިބޭ ލާރިޔަކުން
 3. Ma 4 މަސް ކުރިން
  500 dineema ahremen jalshaa ah nudhaanan male dhiyae
 4. Haash 4 މަސް ކުރިން
  Thivarun ves dhuvaathi