ޕީޕީއެމް ހޮޅުއަށީގައި ރުޤްޔާ ޖެހުން ހުއްޓާލައިފި !

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 4 މަސް ކުރިން - 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2018


ޕީޕީއެމް ހޮޅުއަށި. އިއްޔެއިން ފެށިގެން މިތަނުން ރުޤްޔާ ޖެހުން ވަނީ ހުއްޓާލާފަ--

ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ޕީޕީއެމްގެ ހޮޅުއަށީގައި ލައުޑް ބޭނުންކޮށްގެން ރުޤްޔާ ޖަހަން ފަށާފައިވަނީ މިމަހުން ފެށިގެންނެވެ. އަޑުގަދަކޮށް ރުޤްޔާ ޖަހަމުންދާތީ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫވެގެން އެމައްސަލަ ވަނީ ކައުންސިލްގައި އާއި ފުލުހުންނަށްވެސް ޝަކުވާކޮށްފަ އެވެ.

އަޑުގަދަކޮށް ރުޤްޔާ ޖަހާތީ ސިހުރުގެ އަސަރުކޮށްފައި ތިބި ގިނަ ބަޔަކަށް ނަފްސާނީ ގޮތުން އަސަރުކޮށްގެން ކައުންސިލަށް ރިޕޯޓްކޮށްގެން އެކަން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންނަށްވެސް ވަނީ އެދިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުން އެކަން ހުއްޓުވާފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެތަނުން ރުޤްޔާ ޖެހުން ހުއްޓާލާފައިވަނީ އިއްޔެއިން ފެށިގެން ނެވެ. އާންމުކޮށް އެތަނުން ރުޤްޔާ ޖަހަމުންދަނީ ހެނދުނު އާއި ހަވީރު އެވެ. ނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް ރުޤްޔާ ޖެހުން ހުއްޓާލީ ކީއްވެކަމެއް ސާފެއް ނުވި އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޕީޕީއެމްގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ފަރާތެއް ކުރިން ކޭއޯއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ބުނީ ޕީޕީއެމް ހޮޅުއައްޓެއްވިޔަސް އެތަނުގައި ރުޤްޔާ ޖަހަނީ އެފަރާތުން އަންގައިގެން ނޫން ކަމަށާއި އެތަނުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް އަމިއްލައަށް ފެނިގެން ކަމަށެވެ. އެކަން ކުރުމަށް މާލެއަކުންވެސް އަދި ޕީޕީއެމްއަކުންވެސް އަންގާފައިނުވާނެކަމަށް އޭނާ ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޕީޕީއެމް ހޮޅުއަށީގައި އަޑުގަދަކޮށް ރުޤްޔާ ޖަހާތީ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫވަނީ !

މިކަމުގައި ޕީޕީއެމް ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ އެހެން މީހަކު މިނޫހަށް ކުރިން ދެއްވި އިންޓަވިއުގެ ބުނެފައިވަނީ އެތަނުގައި ރުޤްޔާ ޖަހަނީ އެމީހުންނަށް އަމިއްލައަށް ފެނިގެން ކަމަށާއި އެކަން ކުރަމުންދަނީ ސިހުރުގެ އަޑުތައް ގިނަވެފައިވާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނުގައި އެކަން ކުރާތީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނޫން އެހެން ބަޔަކު އެކަމުގައި ޝަކުވާކޮށްފައިނުވާކަމަށް އޭނާ އޭރު ބުނެފައިވެ އެވެ.

ރުޤްޔާ ޖެހުމަކީ ރަށުގެ އަމާންކަމަށް އޮތް ނުރައްކަލެއްކަމަށްވަންޏާމުން އެކަމާ އުޅޭނީ ކަމާ ގުޅުން ހުރި މުވައްސަސާތަކުން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކުން އެކަން ހުއްޓާލުމަށް އެދިއްޖެނަމަ އެކަން ނުކުރާނެކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. Aharen 4 މަސް ކުރިން
  Rayyithunnah dhuhthuraa koggen molhehnuvaanekan dhannanvee
 2. Puh 4 މަސް ކުރިން
  . Mi dhn habarehtha. Liyane ehcheh nethiyya nuliyaany. Rugja aky quran. Mdp beynun vany islam dheen nahthaalah. Quran baarah jahaagn undhaguveyey bunan kereynee haada jaahil veema eyy
 3. Choh 4 މަސް ކުރިން
  . Mi dhn habarehtha. Liyane ehcheh nethiyya nuliyaany. Rugja aky quran. Mdp beynun vany islam dheen nahthaalah. Quran baarah jahaagn undhaguveyey bunan kereynee haada jaahil veema eyy
 4. Chakoi 4 މަސް ކުރިން
  Raakanimas kevnee Pakaas
 5. ހުމައިދާ 4 މަސް ކުރިން
  ވެރިކަން ނުލިބޭ ގޮތަށް ތިކަން ތިކުރީ ހާދަމަކަރު ބަޔެކޭދޯ އެ ހޮޅުއަށީގަ އެތިބެނީ
 6. ކާސިމް މަސްހަންދަމަންހުރެފައި 4 މަސް ކުރިން
  ނުހައްގުން އަނިޔާކުރުން،،މީހުންޖަލަށްލައިގެން ،ކޯޓްތަކަށް އަތްބާނާގެން ގަދަބާރުދައްކައިގެން ރާކަނިމަސްކެވިއްޖޭނުން ވެރިކަމުގެ ވަސްޖެހޭފަށައްވެސް ދެން ޔާމިނަކަށް ނާދެވޭނެ ގޭގެ ފާރުގައި ކިތަންމެ ބޮޑުކޮން 2018 ޔާމިނު ޖެހިޔަސް ތި މޮޑެލް ނުހިނގާނެ ހެ ހެ ހެ ހެ މި ހޫމް ރައީސް ޔާމިނަކަށް ތާއިދެއްނެތޯ މިއޮތީ އޮތްހާމީހުން ޕަކާސް ޕަކާސް ޕަކާސް