ސްޕްރީމް ކޯޓްގެ ހުކުމާއެކު ވައްޑެ: 12 ބޮކިން އެއް ބޮކި ދިއްލިއްޖެ !

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 4 މަސް ކުރިން - 8 އޮކްޓޯބަރ 2018


ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ފަހު، އޭނާގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންނާ އެކު ވައްޑެ ކޯޓުން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ.--ފޮޓޯ: މިހާރު

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބުރާހިމް ވަހީދު (ލޯޔަރު ވައްޑެއް) ގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާ، ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ނެރުނު މިހުކުމާއެކު ވައްޑެއް ވަނީ އުފާފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ” 12 ބޮކިން އެއް ބޮކި ދިއްލިއްޖެ” ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި އެވެ.

ވަހީދު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވުނު އަޑުއެހުމަށްފަހު އޭނާގެ ގޮނޑި ނުގެެއްލޭ ކަމަށް ހުކުމް ކުރުމުން އެކަމުގެ އުފަލުގައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.ވައްޑެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭކަމަށް ނިންމި ނިމުމާއެކު ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އޭނާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަމުންނެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 12 މެންބަރެއްގެ ގޮނޑިއާ މެދު ސުވާލު އުފެދިފައި އޮންނަތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވުމަށްފަހު އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު މެންބަރެއްގެ ގޮނޑިއާ މެދު މިއަދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަނީ ތާވަލް ކޮށްފަ އެވެ.

ވައްޑެއްގެ އިތުރުން ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ތާވަލުކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންނަކީ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ސައުދާއި ދިއްދޫ މެމްބަރު ލަތީފް އަދި މަޑަވެލީ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. ދަލޭކަ 4 މަސް ކުރިން
    ނުފޫޒުގެ ވަކިތައް މަޑުމަޑުން ނެއްޓެމުން ތިދަނީ އަހަރެއް ވެގެންދާއިރު ކޯޓްތަކުގެ މައްސަލަ ނުނިމިވާކަމީ ދެރަވަރުކަމެއް!!!!