އިންތިހާބުގައި ކުރިމަތިވި ނާކާމިޔާބީގައި އަދިވެސް ތެދުވާނެހާ ހިތްވަރުވެސް ނެތް: ރިޔާޒް

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް - 4 މަސް ކުރިން - 10 އޮކްޓޯބަރ 2018ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ފަހު ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުން ނުފެންނަނީ އިންތިހާބުގައި ކުރިމަތިވި ބޮޑު ނާކާމިޔާބީގެ ސަބަބުންވީ ބަލީގައިކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރިޔާޒު ރަޝީދު ޕީޕީއެމާ ފެއަށް ވަޑައިގަންނަވަން އުޅުއްވާކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރެމުންދަނިކޮށް އޮންލައިން ނިއުސް ސީއެންއެމުން ދެންނެވި ސުވާލައްގެ ޖަވާބުގައި ރިޔާޒު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުން މި ދުވަސްކޮޅު ނުފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވެ އުޅޭތީ ކަމަށެވެ.

ރިޔާޒު ވިދާޅުވީ އުޅުވަނީ އިންތިހާބުގައި ކުރިމަތިވި ނާކާމިޔާބީގެ ބޮޑުކަމުން ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމެއް ކުރިމަތިވެގެން ކަމަށެވެ. އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ފެނި ވީ މާޔޫސްގައި އަދިވެސް އުޅެނީ އެހިތާމާގައި ތެދުވާނެހާ ހިތްވަރު ވެސް ނުލިބިގެން ކަމަށެވެ.

ރިޔާޒު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ރެއަކު ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައި ބަޔަކު ނަށާ އަޑުގަދަކޮށް ހަޅޭލަވާ ހަދާ އިރު އެމީހުންނަށް ލިބިގެން އުޅެނީ ކޮން އުފަލެއް ކަން ވެސް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް