މެމްބަރު ނަޝީދުގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބޭ: ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 3 މަސް ކުރިން - 14 އޮކްޓޯބަރ 2018


ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން މެމްބަރު ނަޝީދު، ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބުދުލް ލަތީފް ސަލާމްކުރައްވަނީ--

ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޒް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އެހީތެރިކަން ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިދައުރުގައި ލިބެމުންދާކަމަށް އެކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބުދުލް ލަތީފް ހަސަން ކޭއޯއަށް ވިދާޅުވީ ރަށުގެ ތަރައްގީއަށާއި ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުގައި ކައުންސިލަރުންނާއި ވަރަށް ގާތުން މެމްބަރު ނަޝީދު މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

” ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކަންތައްތައް ހުރިގޮތުން ހުރިހާކަމެއް އެބޭފުޅާއަކަށް ހައްލުކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވޭ. އެހެންނަމަވެސް އެބޭފުޅާގެ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތެއްކޮށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރޭ.” ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކަންތައްތައް ސީދާ ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީތަކުގެ ތެރެއިން ނަޝީދު ކުރައްވައި މަސައްކަތުން ކޮންމެވެސް އަލިމަގެއް ފެނިގެންދާކަމަށެވެ. މިދައުރުގައި މަހަކު ދެ ފަހަރު، ނަޝީދު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށް ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ހުރި މަޝްރޫއުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް،  އެކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތައް ބަލައި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ހައްލު ހޯދުމަށް ނަޝީދު މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކައުންސިލާ ބަހައްޓާ ގާތްކަމާއި ވެދެއްވަމުންގެންދަވާ އެހީތެރިކަމަށްޓަކާ ނަޝީދަށް، ލަތީފްވަނީ ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ނަޝީދުގެ އެހީތެރިކަން ކައުންސިލާއި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

” ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގަ ފުދޭވަރަކަށް ބޮޑަށް ނަޝީދުގެ އެހީތެރިކަން ލިބުނު.” ލަތީފް

އަބުދުލް ލަތީފް ވިދާޅުވީގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ވިޔަސް ނަޝީދުއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުނީ ސިޔާސީގޮތުން ނަޝީދަކީ ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީގެ މެމްބަރަކަށްވުމުން ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވެލައްވައި ކައުންސިލަރު ލަތީފް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ދޮޅު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އަބުދުލްގަފޫރު މޫސާގެ ފަރާތުން ކައުންސިލަށް އެންމެ އެދެވޭގޮތުގައި އެހީތެރިވެދެއްވާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެއީ އެބޭފުޅާއަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ މެމްބަރަކަށްވުމުންކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

” ގަފޫރު ހުންނެވީ އިދިކޮޅު މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގަ އެހެންވީމަ ސަރުކާރުގެ ތެރެއަކުން މާބޮޑު ކަންތައްތަކެއް ނުވާނެތާ ދެއްތޯ؟ ނަޝީދަކީ ސަރުކާރުގެ މެމްބަރަކަށް ވާތި އެ ތަފާތު ހުރެދާނެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ގާތް ގުޅުމެއް ނަޝީދު ގެންގުޅުވިކަން އަޅުގަނޑު ހަމަވަރަށް އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަން.” ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބުދުލްލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

” ސިޔާސީގޮތުން ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ނަޝީދުގެ ހިޔާލު ތަފާތު ވިޔަސް ނަޝީދު ފެނިގެންގޮސްފައިވަނީ ވަރަށް ގާތްކޮށް. އެ ގާތްކަމެއް ގަފޫރުގެ ފަރާތުން މިދިޔަ ދޮޅު އަހަރުތެރޭގައި ފެނިގެންގޮސްފައެއް ނުވޭ.” ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ނިމި، އިބޫ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ހިސާބުން މެމްބަރު ގަފޫރު ގުޅުއްވައި ދެން ފެށޭ ސަރުކާރަކުން ކައުންސިލަށް ކަންކަން ފަހިކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަމަށްވެސް ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

” ދެން އަންނަ ސަރުކާރުގަ ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ގަފޫރު މެދުވެރިކޮށް، ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި.” ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. ވަހީދު 3 މަސް ކުރިން
  އަހަރެމެންނަށް ހެޔޮ ގަފޫރެއްވެސް ކުއްޓިއެއްވެސް ލަތީފެއްވެސް އާތިފެއްވެސް. ތިޔައިގެން އެކަކުވެސް އަހަރެމެން ބޭނުމެއް ނޫން. ވަރަށް ވެދުން
 2. ނަނ 3 މަސް ކުރިން
  kobaa vee ehy eh
 3. ޢާާލިމް 3 މަސް ކުރިން
  ތީގެން އެކަކުވެސް ބޭނުމެއްނޫންދެން، ބޭނުމީ ރަށު ދަރިއެއް
 4. އެޑަމޭން 3 މަސް ކުރިން
  ވޯޓްލާން 2 ދުވަހަށް ވީމަ ވެމްކޯމީހުން ގެނެސް ވޯޓްލާނިމުނީމަ ކޮބާއެމީހުން...ކުނިކޮށި ސާފުވީދޮއްތޮ......
 5. ސައީދުބެ 3 މަސް ކުރިން
  ފިހާރައެއްގަސޭޓަކައްއިންދަ ބަޔަކުނެރެ ހިރަފުސް ފޮޅާލާފަ ގޮޑިޔައްލީ ސޮރެްތި ދުވަހަކުވެސް ސިޔާސީކަމަކު އުޅުނުސޮރެއްނޫން ދެން މާފޮނިވެގެންނޫޅޭތި
 6. ތައިލެންޑް ލަތީފް 3 މަސް ކުރިން
  ލަތީފްމެން ކަހަލަ މީހުން ތިޔަމަގާމުތަކަށް އައިމައޭ މައްސަލައަކީ..ހަސަނަށް ބިން ދޫކުރިކަންތައް އަދި ބެލުން އޮތީ...މީހާގެ ސައިޒުއޮޅި ވާހަކަދައްކާ ރާގު ބަދަލުވެ މުޅިން ހަލާކުވީތިއޮއް. ކޮރަޕްޝަން ވާނީ ކޮރަޕްޝަނަށް ކޮންމެމީހަކު ކުރިޔަސް