ހާލުގައި ޖެހިފައި ހުއްޓާ ވޮލެޓް ވަގަށް ނެގި މީހާ ފަޅާ އެރީ މާފަހުން!

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 3 މަސް ކުރިން - 11 ނޮވެމްބަރ 2018ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ދަރިފުޅު އޮތީ ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގަ އެވެ. މާލެ ފޮނުވާލެވޭނެ ވަގުތަށް ތައްޔާރަށް ތިއްބާ ޖާގަ ލިބުނީ ހަނިމާދޫއިން އެ ދުވަހު ހެނދުނު ފުރަން އޮތް ފުލައިޓަކުންނެވެ. އައިޝަތު(އަސްލު ނަމެއް ނޫން) ފަތިސް ނަމާދުކޮށް އަވަސް އަރުލާވައިގެން ޓެކްސީއަކަށް ގުޅި އެވެ. ޓެކްސީ އައުމާއެކު ޓެކްސީއަށް އަރައި ހޮސްޕިޓަލަށް
ދިއުމަށް އެދި ދަތުރު ފައިސާ ވެސް އަވަހަށް ޑްރައިވަރަށް ދިނެވެ. ބޭނުމަކަށްވީ ވީ އެންމެ އަވަހެއް ކުރުމެވެ. އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވީ ފިރިހެން ދަރިފުޅުގައި ބޮލަށެވެ. ހާލަތު ސިރިއަސްއެވެ.

ދަރިފުޅާއެކު މާލެ ދިއުމަށް ވޮލެޓަށް 8000ރ ލައިގެން ޓެކްސީގައި އިން އިރުވެސް އޭނާ ދިޔައީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮތް އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ ހާލު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެދި ދުއާކުރަމުންނެވެ. ޓެކްސީ ގޮސް މަޑުކޮށްލީ ހޮސްޕިޓަލާ ވަރަށް ކައިރީގައި ހުރި ގެޔަކަށެވެ. އެއީ ފަރިރީތި ހާޑްވެއާ ކުރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ހުރި ގެއެކެވެ. އެ ގެއަކީ އޭނާގެ އަންހެން ދަރިއެއް ފިރިމީހާގެ ގެއެވެ. މަޑުކޮށްލުމާއެކު ޓެކްސީއިން ފައިބައިގެން ވަނީ އެ ގެއަށެވެ. ދެން ހޮސްޕިޓަލަށް އޭނާ ދިޔައީ ހިނގާފަ އެވެ. އިރުކޮޅެއް ފަހުން އެއްޗެއް ގަންނަވެގެން ވޮލެޓް ކޮބާތޯ ބަލާލި އެވެ. އެކަމަކު ނެތެވެ. ހޯދަން ފެށި އެވެ. އައިޝަތުގެ ވޮލެޓް ނެތްކަން އެނގުނު ހިސާބުން ހޯދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި އެވެ. ބޮޑަށް މުހިންމުވީ ކާޑުތަކެވެ. އައިޑީ ކާޑު ނެތި ދަތުރުނުކުރެވޭނެތީ އެވެ.

“އޭރުވެސް ނޭނގޭ ކޮންތާކު ކަމެއް ބޭއްވުނީއެއް. އެއްވެސް ކަމެއް ހަނދާނެ ނުވޭ. ގޭގަ ބާއްވާފަ ތޯ އާދެވުނީވެސް ބެލިން. ދެން ދަރިއަކު ބުނީ މަންމަ ޓެކްސީއަށް ރުފިޔާ ދިނީމޭ ނުންހޭ. އެހިސާބުން ހަނދާންވީ ޓެކްސީ މަތިން.”

ޓެކްސީއަށް ރުފިޔާ ދިނުމަށްފަހު ވޮލެޓް ބޭއްވުނީ އުނގުމަތީގަ އެވެ. ޓެކްސީގައި ވޮލެޓް އޮތްތޯ ސާފުކޮށް ޑްރައިވަރަށް ގުޅުމުން އޭނާ ވާހަކަ ދެއްކީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހި ހުރެ އެެވެ. އެހެންވުމުން ވޮލެޓް ނެގީ ޑްރައިވަރުކަމަށް ހީކޮށް އޭނާއަށް ތުހުމަތުކުރި އެވެ. އަދި އެތަނުގައި ތިބި އާއިލާގެ އެހެން މީހުން ވެސް އެކި ގޮތްގޮތަށް ޑްރައިވަރަށް ގުޅައި ކާޑުކޮޅުވިޔަސް ދިނުމަށް
އެދުނެވެ. ޑްރައިވަރުގެ ކަންތައް ކުރިގޮތުން ވޮލެޓް ނެގީ އޭނާ ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވުނެވެ. ވޮލެޓް ގެއްލުނީ ޓެކްސީއެއްގެ ތެރެއަށް ބެލެވި ފުލުހުންނަށް ވެސް އެކަން އެނގި އެވެ.

ދަރިފުޅު މާލެ ފޮނުވާލާތީ އާއިލާގެ ގިނަ ބަޔަކާއި ރަހުމަތްތެރިން ވެސް ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިއްބެ އެވެ. އެތަނުން އެކަކަކީ އައިޝަތުގެ ފިރިމީހާގެ ކުރީގެ އޮފީސް މީހެކެވެ. އާންމުކޮށް ކުޅުދުއްފުށީ މީހުން އެމީހާއަށް ކިޔާ އުޅެނީ ކޮންމެވެސް ރަށެއްގެ ނަން ކުރިއަށްލައި “ޅިޔަންބެ” އެވެ. ވޮލެޓް ހޯދުމަށް މަގުމަތި ބެލުމަށް ހިނގާށޭ ބުނެ ޅިޔަންބެ ނިކުތެވެ. ޅިޔަންބެ ފަހަތުން ނިކުތީ އަބޫބަކުރެވެ. އަބޫބަކުރަކީ އައިޝަތުގެ އާއިލީ މީހެކެވެ. ވޮލެޓް ހޯދުމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ނިކުމެ ސައިކަލަށް އެރުމަށްފަހު ޅިޔަންބެ ބޭނުންވީ ވޮލެޓް ހޯދަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޅިޔަންބެގެ ގެއަށްގޮސް ވޮލެޓް އޮތް ތަނެއް ބެލުމަށް ކަމަށް ބުނެ ފާލުބަލަންށެވެ. ބަކުރު ބޭރުގައި ބަހެއްޓުމަށްފަހު ގެއަށް ވަދެ ފަސްވަރަށް މިނިޓެއް ފަހުން ނިކުމެ ނައްޓާލީ އެވެ.

ސައިކަލު ދުއްވަން އިނީވެސް ޅިޔަންބެ އެވެ. ހިރަފުސް ދަނޑާ ހަމައަށް ގޮސް ޅިޔަންބެ ބުނީ މަގުގެ ކައިރީގައި ހުރި ވިނަތަކުގެ ތެރެވެސް ރަނގަޅަށް ބެލުމަށެވެ. އެތަނުން މާގިނައިރުތަކެއް ނުވެ ވޮލެޓް ފެނިއްޖެ އެވެ. ބަކުރު ގާތު ނަގަންދާށޭ ބުނުމުން އަތްލުމުގެ ބަދަލުގައި ދަނޑިކޮޅަކުން ވޮލެޓް ހުޅުވާލިއިރު އައިޝަތުގެ ފޮޓޯއެއް ފެނުމުން އެއީ އެ ވޮލެޓްކަން ޔަގީންވި އެވެ. ދެން ބަކުރު ވޮލެޓްގައި އަތްނުލީ ފިންގަ ޕްރިންޓް އަރާނެތީ އެވެ. އައިޝަތުގެ ވޮލެޓް ފެނުނު ވާހަކަ ބުނުމުން އޭނާ ބުނީ ހިފައިގެން ވިހާވެސް އަވަހަކަށް އައުމަށެވެ. ވަގުތު ނެތުމުންނެވެ. ހަނިމާދޫއަށް ގޮސް ފުރަތަމަ ވެސް މަސައްކަތް ކުރީ އޭޓީއެމްއަށް ވަދެ ރުފިޔާއެއް ނެގުމަށެވެ. އަތުގައި އެންމެ ރުފިޔާއެއް ވެސް ނެތުމުންނެވެ. ދެ ފަހަރަކު ޕާސްވޯޑް ޖެހުމުން ވެސް ފައިސާ ނެގޭގޮތް ނުވުމުން އެނގުނީ ކާޑު ބޭނުންކުރަން އުޅެ ނުބައި ޕާސްވޯޑް ޖެހުމުން ބުލޮކް ކޮށްލާފައިވާ ކަމެވެ. މާލޭއަށް ގޮސް ކާޑު ޔުނިޓަށް ގުޅައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި އެވެ.

އަދި މާލޭގައި ހުރި ދުވަސްތަކުގައި މައްސަލަ ކުރިއަށްދާވަރު ބެލުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ފުލުހަށްށާއި ބޭންކަށް ގުޅަމުންދިޔަ އެވެ. ހަގީގަތް ސާފުވީ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އެވެ. އެ މައްސަލާގައި ޅިޔަންބެ ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމުން އެއްބަސްވި އެވެ. އެއްބަސް ނުވެ ދެވެން ނެތީ އެވެ. އޭޓީއެމްތަކުން ކާޑު ޖަހައިގެން ފައިސާ ނަގަން ހުރި ފުޓޭޖްތައް ހުއްޓެވެ. ފުލުހަށް ދިޔުމަށްފަހު ޅިޔަންބެ އައިޝަތުއަށް ގުޅާ ގެއަށް އައެވެ. އަދި ވޮލެޓް ނެގީ ޅިޔަންބެ ކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތުކުރާތީ އައީ ގެއްލުނު 8000ރ ދޭން ކަމަށް ބުނެ އެ ފައިސާ އައިޝަތުގެ އަތަށް ދިނުމަށްފަހު މައްސަލަ ނަގާދިނުމަށް އެދުނެވެ.

ޅިޔަންބެއަށް ވޮލެޓް ފެނުނީ ފަރިރީތި ހާޑްވެއާ ކައިރީ ވެއްޓިފަ އޮތްވަ އެވެ. އެހެންވީއިރު ޓެކްސީ ފޭބުމުގެ ތެރޭގައި ވޮލެޓް ވެއްޓުނީ އެވެ. އެވަގުތުގެ ނާޒުކުކަމުން ވޮލެޓް އުނގުމަތިން ނަގަން ހަނދާން ނެތުމުން ފޭބުމުގެ ތެރޭގައި ހެނދުންމަތި ސޮއްސާލައިގެން ވޮލެޓް ވެއްޓުނީ އެވެ. ވޮލެޓް ފެނުމުންވެސް އެއީ އައިޝަތުގެ ވޮލެޓްކަން ޅިޔަންބެއަށް އެނގުނެވެ. ކާޑުތައް ހުރުމުންވެ. އެހާ އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި ޅިޔަންބެ އެކަން ކުރުމުންވެސް އެދުނު ގޮތަށް އައިޝަތު މައްސަލަ ދޫކޮށްލި އެވެ. އަދި ވޮލެޓް ނެގީ ޑްރައިވަރު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވުމުން އެކަމަށް ޑުރައިވަރުގެ ކިބައިން އައިޝަތު މާފަށް ވެސް އެދުނެވެ. އެގޮތަށް ބެލެވުނީ ޑުރައިވަރު އެދުވަހު ކަންތައްކުރި ގޮތުންކަމަށް ވެސް އައިޝަތު ބުންޏެވެ.

ނޯޓް: މިއީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ދާދި ފަހުން ހިނގައި ދިޔަ ހާދިސާ އެކެވެ. ނަމަވެސް މީގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބައެއް ނަންތަކަކީ އަސްލު ނަންތަކެއް ނޫންކަމުގައި ވިޔަސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެމީހުންނާ ނަންތަކާ ގުޅުން ހުންނާނެ އެވެ. ޅިޔަންބެއަކީ ކުޅުދުއްފުށީ އެމްޕީއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެކެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ރަޖިސްޓްރީގައި މިހާރު އޮންނަ މި މީހަކީ ހދ ގެ އެހެން ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. malaa 3 މަސް ކުރިން
  Ehen veemaa lhiyanbe ethanah edhiyaee wallet ehllaalaafa dhw
 2. އައިޝް 3 މަސް ކުރިން
  ވަރަށް އުފާވެއްޖެ، އެކި ގޮތްގޮތައް މިވާހަކަ އެކިމީހުން ކިޔަނިކޮށް މިނޫހުން މިހާ ތަފްސީލްކޮށް ގެނެސްދިނީތީ ވަރަށް ޝުކުރިއްޔާ. މިހުންނަނީ މިފަދަ ރަށުން ނަމުނާއި އަތޮޅު ނަމުން ނަންދީފަ ހުންނަ ނޫސްތަކުގެ ބޭނުމަކީ. އެ ހިސާބުގަނޑެއްގައި ހިނގިދ ކަންކަމާއި ދައްކާ ވާހަކައިގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް އެއްޗެހި ގެނެސްދިނުން. އަދި އެދެން މާލޭގައި މިރަށު ކުއްޖެއް ރޭޕް ކުރި އޭ ބުނާ ހާދިސާވެސް މިފަދަ ގޮތަކަށް ގެނެސް ދިނުމަށް. މިހާރު ނޫސް ނުވަތަ ވަގުތު ނޫހުގެ ލިޔުންތެރިއެއް ކަމަށް ވަނީ އެއީ.
  1. Balaaeh 3 މަސް ކުރިން
   Baeh meehun veema nan onnanee sihru kohfa. Eves nikakehcheh nama onaane namaa address adhi foto jahaafa. Mives noos veri kamo
 3. ޢާއްބަ 3 މަސް ކުރިން
  ވަކި ބައެއްގެ ވާހަކަ ލިޔާ ނޫހެއް މީ. ނިކަން ކެރެންޏާ ލިޔެބަލަ މިރަށުގައި ހަކުރު ވިއްކާ ވަރަށް މަސްހޫރު މީހެއްގެ މައްސަލަ މިރަށު ކޯޓުގައި ދަބަރަށް ވެފައި އޮތް ވާހަކަ.
  1. vedhun 3 މަސް ކުރިން
   hajam kohlaa
  2. ޭކޯޓް 3 މަސް ކުރިން
   ޣާޒީ ވަކި އަތަކަށް ޖެހިފައި. އެ މައްސަލަ ހުކުމް ވަކި ގޮތަކަށް ނެރެން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން. ރުފިޔާގައި ހިފިވާހަކަ ކިޔަންވާނެބާ
  3. ކުކުޅު 3 މަސް ކުރިން
   ތިބުނާ މީހެއް ހައްޔަރުކުރި ދުވަހު މިނޫހުގައި އޭނަގެ ނަމާއި ފޮޓޯވެސް ޖެހި. ނިކަން އެނގި ހުރެ ވާހަކަ ދައްކަބަލަ
  4. ގާސިމު 3 މަސް ކުރިން
   ލިޔާމީހާއަށް ލާރިދީފަ ވާހަކަ ޖަހަން ބުނިމީހާ ރުހޭގޮތައް ވާހަކަވެސް ލިޔެވޭނީ ދޯ! އެޔައް ފޮނުވާ ކޮމެންޓް ވެސް ފިލްޓަރު ކޮއްފަ ލާރި ދިން މީހާ ހިތާވާ ކޮމެންޓް ޖެހޭނީވެސް. މިވިޔަފާރި އެކޭ. ޖެހިގެން ހުންނަ މީހާވެސް ކަތިލައިގެން ކާލެވޭނެނަމަ އެކަންވެސް މިމީހުން ކުރީސް
 4. ކޮޅުފިލާ 3 މަސް ކުރިން
  މި ވާހަކަ އަކީ ވަކި މީހެއްގެ އަބުރު ކަތިލުމަށް ބަޔަކު ފަތުރައިގެން ދައްކާ ހަގީގަތާ ހިލާފުވާހަކައެއް. ބޭނުމަކީ މިމީހާއަކީ ބީރައްޓެއްސަކަށް ވެފަ ރަށުގައި އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ލިބޭއެއްޗަކަށް އަންބަކާ ދަރިަކު ބަލަމުން ދާތީ އަދި ވަޒީފާ އެއްގައި އުޅޭތީ ހަސަދަވެރިވާ ބަޔަކު އޭނަ ހުރި ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުވުން. މިހާތަނަށްވެސް ތިޔަރަށު މީހުންނަށް މީނަގެ ފުށުން ވިއްޔާ ވެފަ އޮންނާނީ އެހީތެރިކަމެއް. އޭނައަކީ ތިގޮތަށް ފެންނަ ވޮލެޓަކުން ރުފިޔާ ނަގާ ވައްކަން ކުރާނެ މީހެއްނަމަ ތިޔަ ރަށަކު އޭނައަށްވުރެ މުއްސަންޖަކު ލާހިކެއްނޫން ހުންނާކަށް. ބުނެ އުޅޭ އަޑު އަހަން އެކުވެރިކަމުން އެއްތަށިން ކައި ، ވައި ނުލެވެނިސް ހަތުރުންނަށް ވާވާހަކަ. އެމީހާ އަށް ތިރަށުން ލިބުނުހާ އެކުވެރިންވެސް މިއަދު ބަޔަކު ރީތި ބަހުރުވަޔަކުން ޖަރީކޮށް ލިޔެލި ފުލޯކު ވާހަކައަކުން ގެއްލި ހަތުރުންނަށް ވެއްޖެ ދޯ. ވަރައް ސަލާން ތިޔަ ރައްޔިތުންނަށް. އާ ސަރުކާރު ފެށެން އުޅޭ ކަމުގެ ކުލަވަރު ތީ. އަންނިގެ ކުރީ ސަރުކާރުގަ އޭނަގެ އަންހެނުންގެ ވަޒީފާއާ ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން ނުފޫޒު ގަދަ ބަޔަކު ބެހި ގެޔައް ފޮނުވާލީ.
  1. ދަރިފު 3 މަސް ކުރިން
   ދަރިފުޅާ އެއީ އެމީހާ ފުލުހުގަ އެއްބަސްވެފަ އޮއެއް ކަމެއް ތާކު މީހަކު ހުއްޓާ ލިޔެފަ އޮއެއް ލިއުމެއްނޫން މީކީ
  2. ކާސިމް 3 މަސް ކުރިން
   ލިޔާ މީހުން ދޯ ގޯސް މިވަނީ. މިކަން ކުރި މީހާއެއް ނޫން
  3. ކޮޅުފިލާ އަށް ވެދުން 3 މަސް ކުރިން
   ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. މި ނޫހަށް ޕޮލިސް އޮފީހުން ކަށަވަރު ކޮށްދީފަ އޮތީތަ އެއްބަސް ވިއޭ? މި ނޫހުގަ ހަވާލާދީ ލިޔެފަ އޮތީ ހަމައެކަނި ވޮލެޓްގެ ވެރިމީހާ ބުނި ބަހެއް ކޮމާކޯޅި ތެރޭގަ. އިތުރުން ދެން ލިޔެފަ ހުރި ވާހަކަތަކުގެ ތެދު ދޮގު ބަލަންޖެހޭ ތިވަރުގެ އިލްޒާމެއް މީހަކު ބޮލުގަ އަޅުވާ ފަލީހަތް ކުރާއިރު. ވާހަކަ ނިންމާފަ ނޯޓުގަ ލިޔެފަ އޮތް ބަސްކޮޅުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދޭހަވޭ ތިލިޔުމުގެ މަގްސަދު. ބަލަގަ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރާ، މާމަ ކާފަ އާ ހަމައިން ވަނަވަރުވެސް ޖެހިނަމަ ވީނު. ތިވާހަކަ ތިގޮތަށް ފެތުރިމީހުން އަދި އިތުރު ދެމީހެއްގެ ވާހަކަވެސް ދެއްކިއޭ ފޭސްބުކްގަ. ކޮބާ އެމީހުންގެ ވަނަވަރު? އެމީހުން ކުރާ މަސައްކަތާ އެމީހުންގެ ގޭގެ އެޑްރެސްވެސް. އެންމެ ކުޑަމިނުން ތިވާހަކައިގަ އެމީހުންވެސް އުޅެންވާނު. އާނ، އަދި ތި ހާދިސާ ހިނގި ތާރީހުތައްވެސް. ތިބުނާ އައިސަ މާލެއަށް ފުރި ދުވަހާ އައި ދުވަހާ، ޕޮލިހައް ޅިޔަންބެ ގެންދިޔަ ދުވަހާ، ޅިޔަންބެ ފައިސާ ހިފައިގެން އައިސަ އަށް ދޭން ދިޔަ ދުވަހާ... މި ތަފްސީލް ތައްވެސް ތިވަރު ހަބަރެއްގަ ޖަހަންވާނެ. އެހެންވީމަ އެބުނާހެން ތި ލިޔުން އަދި ސައްހައެއްނޫން.
 5. Huseynube 3 މަސް ކުރިން
  Non lhiyanbe eh ba.. Mi gotha meehun ge aburakaa nubehe veyne ingey .. Vazeefa ga ulhey thana . vanama .. Mi huriha ehche jehema sikundi eh huri mehakah vehjeya ingeyne e kaak . kan .
 6. Oopsie 3 މަސް ކުރިން
  Ma kurin ky vaahakaiga aishath ey kiya myhaage voletga card kolha, rf ves neiy.. Mivaahakaiga rf ekani nethy dhw
 7. އާ ޗާ 3 މަސް ކުރިން
  މި ދެން ނަން ނުޖެހިތަ މިއޮތީ. ތިއަށްވުރެ ރަނގަޅުވާނެ އައިޑީ ކާޑްގެ ފޮޓޯ އެއް ލިޔަސް. މީހާ ނޭނގޭ މީހުން ގިނަވާނެ އޭރުންވެސް. ތީ ހަބަރެއްނޫން. ހިޔާލީ ވާހަކައެއް.
 8. އަހަރެން 3 މަސް ކުރިން
  ހަމައެކަނި މާފަށް އެދިގެން ނިންމާ ލެވޭވަރަށް ވުރެ މައްސަލަ މާބޮޑު. އަހަރެންނަށް ފެނޭ ނުބައި މީހަކަށް ވަގަށް ގޮވީމާ އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރަން.
 9. ލިޔާމީހާއަށް ވެދުން 3 މަސް ކުރިން
  ކޮބާ ޖަހާލަން ނުކެރުނުތާ މަ އިއްޔެރޭ ކުރި ކޮމެންޓް. ތިވަރުގެ ފިނޑި އާދަމުގެ ދަރިންވެސް އުޅޭވިއްޔަ. ކޮޅުފިލާއަށް ވެދުން ޖަހާފަ މަލިޔުނު ކޮމެންޓް ނިކަން ޖަހާލަބަލަ. ހަގީގަތެއް ނެތްގޮތްގޮތައް މީސްމީހުންގެ ނުނުބައިވާހަކަ ދައްކާފަ ކަލޭމެން ހުދުކަފަކޮޅަކަށް ވެވުނީއޭތަ ތިހީކުރަނީ?
 10. Bakuru 3 މަސް ކުރިން
  Mashah heevanee thikameh thi thigothah vee kameh nama kamanuva meehunge facebook akah noonhen emme varuaran vaanyky. Thivarukameh kurinama mirashaku thibunaavaru aisa eh noolheyne thihen massala nagaa varuge. Ehen noonas bakuru ei aisage thimaage myha dhwtho? Dhen eyna ehnu thihen govamun dhuvan vaany? Kobaatha thikama polihunna bank idhaaraa thakun dhin javaabakee? Coma koalhiga nujaha eychehi beleveynee thoa thoa vaahaka ah thivaru kamehga.
 11. Raagee 3 މަސް ކުރިން
  .Faalu belumaky haraam kameh