ތަނެއްގެ ހަމަޖެހުން ބިނާވެގެންވަނީ އެތަނެއްގެ މުޖުތަމައުގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ނާއިބު ވިދާޅުވެއްޖެ

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 ހަފްތާ ކުރިން - 8 ފެބްރުއަރީ 2019ތަނެއްގެ ހަމަޖެހުން ބިނާވެގެންވަނީ އެތަނެއްގެ މުޖުތަމައުގެ މައްޗަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފައިޞަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ހުވަދު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދުއަށް ވަޑައިގެން އެރަށު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ޤައުމުގައި ހަމަޖެހުން ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި، މިއަދު ދިވެހި ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގައި އެންމެން ގުޅި، ހިއްސާވުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރައްޔިތުން އެދޭ ކަންކަން ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބައިވަންތަކަމާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ގޮވައިލެއްވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތައް ހާސިލު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ރާއްވަވާފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވައިލައްވަމުން، ރަޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްދެއްވުމުގައި ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މުހިންމު މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ.

މިގޮތުން ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، ތައުލީމީ ދާއިރާއިން ރާއްވަވާފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވައިލައްވަމުން، މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި ކަނޑައަޅާފައި ނުވާވަރުގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް މިއަހަރު ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި، ސްކޫލްތަކުގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ތައާރަފު ކުރެއްވުމާއި، ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި އެކިއެކި ދާއިރާއިން ފަހި ކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާ ފުރުސަތުތައް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ހޯނޑެއްދުއަށް ކުރެއްވި މި ޒިޔާރަތުގައި އެރަށުގެ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް އޮޅުންފިލުއްވިއެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް