twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
13th June 2021

ބީއެމްއެލުން ދަނގެތީގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކޮތަޅު!

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
Aug 6, 2019

'އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު' ގެ ދަށުން އދ. ދަނގެތީގައި އެއްފަހަރު ބޭނުން ކޮށްފައި އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ރަށުގެެ ކޮންމެ ގެއަކަށް ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ކޮތަޅު ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. މިއީ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން އިފްތިތާހު ކުރެވިގެންދިޔަ ތިންވަނަ ޕްރޮޖެކްޓްއެވެ.

ދަނގެތީގައި މި ޕުރޮޖެކްޓް ރަސްމީކޮން އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަނީ އެރަށުގެ ކޮންމެ ގެއަކަށާއި، މުއައްސަސާތަކަށާއި، ގެސްޓްހައުސްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތިމާވެއްޓާ ރަށްޓެހި ކޮތަޅު ހަދިޔާ ކުރަންފަށާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޒީރޯ ވޭސްޓް އެމްވީ ގެ ފަރާތުން އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށް އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް ގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދަނގެތި ސްކޫލު ކުދިންނަށް މައުލޫމާތުދިނުމުގެ ހަރަކާތެއްވެސް މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަކީ ހިލޭ ސާބަހަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށާއި، ތައުލީމު، ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގެ އިތުރުން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކަށް މިއަހަރުގެ ކޮންމެ ކުއާޓަރ އެއްގައި ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ފަސް ޕްރޮޕޯސަލް ހޮވައި ކޮންމެ ޕްރޮޕޯސަލް އެއްގައި ހިމެނޭ ހަރަކާތް ހިންގުމަށްޓަކައި 50,000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިގެން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ މެނޭޖަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވިގޮތުގައި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާއި އަދި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދެން ދޭކަމުގައެވެ. އަދި އުއްމީދަކީ ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ހިންގޭ މި ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކީ ކުރިއަށްގޮސް މިރަށަކީ ތިމާވެށްޓާ ރަށްޓެހި އާދަކާދަ ދިރުވައި އާލާކުރާނެ، ނަމޫނާ ރަށަކަށް ވެގެން ދިޔުންކަމުގައެވެ.

މި ޕުރޮޕޯސަލް ކާމިޔާބުކުރި އިބްރާހިމް ފަރުޝާން ހާމަކުރިގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކާ އެއް ގޮތަށް ދަނގެތީގައިވެސް މި ބޭނުން ކުރަނީ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފަ އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިރަށަށް މި ލިބުނު ހާއްސަ ހަދިޔާ އާ އެކު އެދެނީ އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފަ އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ބަދަލުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށާއި، އެއް ގެއިން އަނެއް ގެއަށް ހަދިޔާ ބަދަލު ކުރުމުގައިވެސް މި ހަދިޔާ ކުރެވުނު ހާއްސަ ކޮތަޅުތައް ބޭނުންކުރުމަށެވެ. މިއަދު ބޭއްވުނު ސެޝަނުން ލިބުނު މައުލޫމާތާއެކު އުއްމީދަކީ މިރަށުގެ ސްކޫލް ކުދިންނަކީ ތިމާވެއްޓަށް އަހުލުވެރި، އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވުން ކަމަށެވެ.

މުޖުތަމައަށް އެހީތެރިވުމަށް ބޭންކުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތައުލީމާއި ކުޅިވަރާއި އަދި ތިމާވެށީގެ ހަރަކާތްތަކުގެ އިތުރުން ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއެކު ޖުމްލަ 110 ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވަނީ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355