އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ޚަދީޖާ އާދަމް - 2 އަހަރު ކުރިން - 23 ޖޫން 2016


ކުޅުދުއްފުށީ އަމީނީމަގު--

އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުއްށިން މިއަދު ހެނދުނު ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ކެނޑިއްޖެ އެވެ.

ކޭއޯއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ފެނަކައިގެ އޮފިޝަލެއް ވިދާޅުވީ ރަށުގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް މިހާރު ލިބޭނެ ކަމަށާއި ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑުނީ އިންޖީނަށް ދިމާވި .މައްސަލައަކުން ކަަމަށެވެ

.އަދި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް ކަރަންޓް ނެތް ސަރަހައްދުތަކަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ

ކަރަންޓް ގޮސްފައިވަނީ ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކށް 10:10 ހާއިރު އެވެ.

ކަރަންޓް ކެނޑޭ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ކަރަންޓް އައުމުގެ ކުރިން ބޭނުންކުރައްވާ އިލެކްޓޯނިކް އަދި އިލެކްޓްރިކަލް ހުރިހާ އެއްޗެހި ސްވިޗް ނިންވާލާފައި ބެހެއްޓުމަށް ފެނަކާ އެދެ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް