ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ފެންގަނޑު ބޮޑުވެ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 23 އޯގަސްޓް 2016


އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ރަސްމީ ގޭޓާ ދިމާ މަގުގައި ފެންގަނޑު ހެދިފައި--

އިއްޔެ އާއި މިއަދު ބޯކޮށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވާރޭވެހި ފެންގަނޑު ބޮޑުވުމުން ހިންގާ ބިންގާވެ އުޅުމަށާއި އާއްމު ދަތުރުތަކަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން އެބަދެ އެވެ.

އާއްމުކޮށް ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރަކީ ކުޅުދުއްފުށީ މަގުތަކުގައި ފެންގަނޑު ބޮޑުވެ ޗަކަވާ މަގުތަކެކެވެ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަގައި ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފޫޓަށް ފެން ބޮޑުވެފައި އެބަހުއްޓެވެ. އަދި ފެންގަނޑު ނެތް އެންމެ މަގެއްވެސް ކުޅުދުއްފުއްޓަކު ނެތެވެ.

ފެންގަނޑު ބޮޑުވުމުން އެންމެ ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދަނީ ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންށެވެ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ 5 ސްކޫލަށް ދާން އޮންނަ މަގުތަކުގައި ފެންގަނޑު ބޮޑެތި ފެންގަނޑުތަކެއް ހުރިއިރު ފައުންޑޭޝަން ގުރޭޑުން ފެށިގެން ގުރޭޑް 10 ހަމައަށް ކިޔަވއިދޭ އަފީފުއްދީން ސްކޫލު ވަށާ ވަނީ ފެންގަނޑު ބޮޑުވެ އެސްކޫލަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ދަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލީ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ އިއްޔެވެސް ސްކޫލުތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި މަގުތަކުގައި ހެދިފައިހުރި ފެންގަނޑުތައް ހިއްކައިދިނުމަށް އެދި ކުޅުދުއްފުށީ ޕަބުލިކް ވޯކްސްގައި ދަންނަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

” މީގެ ކުރިން ކުޅުދުއްފުށީ ޕަބުލިކް ވޯކްސް އޮތީ ކައުންސިލުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެކަމަކު އެންގިވަޑައިގަންނާނެ މިހާރު ޕަބުލިކް ވޯކްސް އެހިންގަނީ ސީދާ މާލެއިން، ހައުންސިންގ މިނިސްޓްރީ. އެބޭފުޅުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނީ އެކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކޮށްފައި. އިއްޔެވެސް ވާނީ އަންގާފަ ” އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަލީ ވިދާޅުވީ އެމްއާރުޑީސީގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަދި އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންގެ އެހީއާ އެކު އަފީފުއްދީން ސްކޫލަށް ވަދެވޭ ވަރަށް ވެލިއެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މިބާވަތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މުސާރަދީ ކަނޑައަޅާފައި ތިބޭ ބަޔަކީ ޕަބްލިކް ވޯކްސް އެވެ. ހައުންސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ކުޅުދުއްފުށީ ޕަބުލިކް ވޯކްސް ބަދަލުކުރިފަހުން މަގުތަކުގެ ހެދޭ ފެންގަނޑުތައް ހިންދަން މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށް ގިނަ ރައްޔިތުންދަނީ ބުނަމުންނެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. ވާފިރު 1 އަހަރު ކުރިން
  ވާހިދު އަޅެ ޕަބްލިކް ވާރކްސް އަށް ގުޅާލިންތަ ؟ ބަހެއް ހޯދާލަން. އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރެވިދާނެ އިނގޭ.
 2. ހާމިދު 1 އަހަރު ކުރިން
  ތިޔަބުނާ ޕަބްލިކް ވާރކްސް އެއް ކައުންސިލުދަށުގައި އޮތްއިރު ގިނަވެހިކަލްތައް އޮތީ މަރާމާތުނުކުރެވި ގްރައުންޑްވެފައި. އެއިރުވެސް މަގެއްނުހެދޭ. މިހާރު ވެހިކަލްތައް މަރާމާތުކުރޭ އެކަމަކުވެސް އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް މަގުތަކެއް ނުބެލެހެއްޓޭ.
 3. ރެކޭ 1 އަހަރު ކުރިން
  ވާގޮތަކީ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާތަކުގައި ތިބޭ މީހުން މަސައްކަތުން ރެކުން. އަތޮޅު ކައުންސިލް، ރަށު ކައުންސިލް، ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް، ޕަބްލިކް ވޯކްސް މީއީ މިކަމުގައި އަރާހުރި އޮފީސްތައް. ކޮންމެ ސަރުކާރެއްއޮތަސް މިމީހުން ރަނގަޅުނުވެ ވާނެކަމެއްނެތް. އަދި ސްކޫލްތަކުގައިވެސް އުޅޭ މިފަދަ މީހުން.
 4. vaahidhu 1 އަހަރު ކުރިން
  rashukaunsil dhashun ministryahv badhaluvi ireh fahe engeybaa.h
 5. ވާފިރު 1 އަހަރު ކުރިން
  ބަލަ އެމްއާރޑީސީ މެދުވެރިކޮށް ކީއްވެތަ އަމީނީމަގުގައިހުރި ކާނުތައް ސާފު ނުކުރެވެނީ.
 6. ޒުލޭހަ 1 އަހަރު ކުރިން
  ގޯތިގޯތި ފުރާޅުން މަގަށް މިއޮށް ފައިބާހާ ފެނެކޯ.
 7. baa 1 އަހަރު ކުރިން
  Goathi goathi furaalhun faiba fen adhi e furaalhu thah ves hury sarukaru belumuge dhashuga. = Ali =
 8. Kaiydha 1 އަހަރު ކުރިން
  Misashuga nuvaane minoon vareh komme meehakhves musaara libuneema v evves zimmah nunagaane
 9. ފުރާޅުތައް 1 އަހަރު ކުރިން
  ފުރާޅުތައް އިސްލާހުކުރުމަށް އެދެން. :)
 10. ފުރާލުތައް 1 އަހަރު ކުރިން
  މަގަށް ފެންއެޅޭ ގޮތަށް ފުރާޅުން ނުބަހައްޓާތި. :ޑ