ރާއްޖޭގައި އެހެން އެއާޕޯޓެއްގެ މަސައްކަތް ފަށާނީ ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ފަށާފަ: ޒަމީރު

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 2 މެއި 2017


ރޭގައި ކުޅުދުއްފުށިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން--

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަނެފައި ނޫނިއްޔާ ރާއްޖޭގެ އެހެން އެއްވެސް އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތެއް ސަރުކާރުން ނުފަށާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް މުސާ ޒަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޕީޕީއެމް އިން ލޯކައުންސިލްގެ ގޮނޑިތަކަށް ކުރިމަތިލާ ކެނޑިޑޭޓުންނާއެކު ކުޅުދުއްފުށީގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ވިދާޅުވީ “ރާއްޖޭގައި އެހެން އެއާޕޯޓް އެޅުމުގެ ވިސްނުމެއް ސަރުކާރަކު ނެތޭ ކުޅުދުއްފުށީގެ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ފަށާގަނެފަ ނޫނިއްޔަކާއެއް” ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުން އެންމެ ފަހުން ސޮއިކުރެވިގެންދިޔަ 5 އެއާޕޯޓްގެ ތެރެއިން ރައީސް ޔާމީންގެ އެންމެ އިސްކަން ދެއްވަނީ ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ށ ފުނަދޫ އެއާޕޯޓަށް ކަމަށް ޒަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ އީއައިއޭ ހެދުމަށް އައި ކޮންސަލްޓަންޓް، ކޮންސަލްޓަންސީ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުން މޯބަލައިޒް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެންވަރމަންޓް މިނިސްޓްރީ ދޭނެކަމަށާއި އެކަން އަވަސްކޮށް ދިނުމަށް މިހާރުވަނީ އެދިފައިކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. ފުނަދޫގެ އީއައިއޭ ރިޕޯޓް މިހާރު ނިމި މޯބަލައިޒޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ފަށާފައިވާކަމަށް ޒަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

“މޯބަލައިޒްކުރާ ޓީމް އަންނަ ހަފްތާތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އަންނާނެކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަގީންކަން ދެނީ އެހެން އެއާޕޯޓެއްގެ މަސައްކަތް ފަށާނީ ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ފަށާގަނެފަ” ޓުރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާއިރު އެ އެއާޕޯޓަކީ ފީޒިބަލް ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި، އެހެންކަމުން ޓޫރިޒަމްގެ ސިނާޔަތް ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ކައިރި ސަރަހައްދުތަކުގައި ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ޒަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

” މިސާލަކަށް ކުޅުދުއްފުއްޓާ އެންމެ ކައިރިން ރަށެއް ކަނޑައަޅާ އިންޓަރގުރޭޓެޑް ޓުރިޒަމް ތަރައްގީކުރުމަށް. އެކަމަކު އަދި ވަކި ރަށެއް އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައެއް ނާޅަން. މިސާލަކަށް ހދ ކޭލަކުނުވެސް ހެދިދާނެ އިންޓަރގުރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީކުރުމަށް. އައްޑޫގައި ފަށާގަތް ކަހަލަ އިންޓަރގުރޭޓެޑް ޕްރޮޖެކްޓެއް މިކޮޅުގައިވެސް ފަށާގަތްނަށް އަޅުގަނޑު ވާނީ އެމްޓީޑީސީއާއެކު ވެސް މަޝްވަރާކޮށްފަ ” މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. Vote viki gamaaru 1 އަހަރު ކުރިން
  Guborhadhanee
 2. aslu miha 1 އަހަރު ކުރިން
  Konme votaka dhimaa kohfa amo hoadhan mi rashah nayas heyo... ppm mihun vote haraan kurey..mm
 3. Yaamin 1 އަހަރު ކުރިން
  Sharukaaruga thibi meehunnah engay kulhudhudffusheega gamaaru meehun thibay kan hurihaa meehunneh noon ehan vethaa ameeneemaguga thaaru koleh alaaleema vote yaaminah dhinee adhi minoonass gamaaru meehun ebathibi hama konnmefaharaku vote kaariveema bayaku aas dhogu hadheema gabool kuraathee mihan mibunanee heyvari vay kameh viyas nuviyass pp meehunah noonakay bunay
 4. އަޙްމަދު 1 އަހަރު ކުރިން
  އަ:ުގަނޑުމެންނަށް ވާހަކަ އަޑު އިވިއްޖެ އަޅުގަނޑުމެން ދިނީމު ވޯޓް އެކަމަކު ބަދަލުގާ އެއްޗެއް ނުލިބުން ، އެހެންވާނީ ވެސް މިރަށުގައި ތިބި ދެމެންބަރުން ނަކީ ނެތް ބައެއް ދެން ތިދެބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ޝުކުރިއްޔާ / ޤޕ އަދި ކއޓ ،،، ދެން ބޭނުންވާ ކަންތައްކޮއްދެވޭނީ އަމަލަށް ބަލާފައި ' ރަށުން މަޖިލިހަށް އަރުވާނެ 2 ކުއްޖެއް ހޯދައި އެދެކުދިން އަރުވަންވީ
 5. Yaamin 1 އަހަރު ކުރިން
  Ahmed 1 baraabaru rashu meehaku huriyya hoadhan faseyha vaane. nikan balaa kaaeheege agu inthihaayah karantu inthihaayah beys sto ga abadhuves 1 noone 2 bass madhuvaane nulibayne hingun tharikameh visnun thari kameh neh hospital ga ehaa fanvaru dhah ethare hasheege dr kah hunnanee aamubalee ge aadaage dr meehe hakeem visnaalaa haalathu maale fiyavaa enme gina meehun dhakka hospital mi. mithan thanuga varinnah thibee kulhudhuffushi meehun . Misharukaarun kameh koh daanee ves buneleema dw
 6. ދޮން މޮހޮނު 1 އަހަރު ކުރިން
  މިރަށުގަ ހަމައެކަނި ޓޫރިޒަމްއިން ނަފާ ހޯދެން އޮތް ލޮކޭސަން އަވަދި އަރުވާލަން އެެއުޅެނީ
 7. ސަރުމީލާ 1 އަހަރު ކުރިން
  މިރަރުގަ އެޔާޕޯޓެއް އަޅަންތާއީދު ކުރާނީ ވަރައްދުރު ނުވިސްނޭ ރައްތުޔިންކަމުގަ ދެކެން! އަދި މިރަށުގަ އެޔާޕޯޓެއް އަޅަނީ ރައްޔިތުންނައް އެންމެބޮޑު ފައިދާހުރިގޮތައް ނުވިސްނަ ސިޔާސީ ބޭނުމައް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ތަޅާބުރުވާ ސަރުކާރެއްކަމުގަ ދެކެން! ޑޮމަސްޓިކު އެރޕޯޓަކުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ލިބޭނީ ވިއްސަކައް މީހުނައް! އެކަމަކު އެއްވަރުގެ ބޮޑުބިމެއްގަ މީހުން އާބާދު ކުރިޔަސް އެޔައްވުރެ އިގުތިސޯދީ ފައިދާލިބޭނެ! އަދި ތިސަރަހައްދުގަ ޓުއަރިޒަމްތަރައްގީ ކުރިޔަސް 20 ކޮޓަރީގެ އެންމެ ހޮޓަލަކުންވެސް ތިއައްވުރެ ގިނަމީހުނައް ވަޒީފާލިބޭނެ! އަނެއްކޮޅުން ރަށުދިގައް ބޯމަތިން މަތިން ދާބޯޓު އުދުމަކީ ތިރިއުޅުމުގެ ކޮލިޓީ ދާނެކަމެއް! ރަންގަޅު ނިޔަތެއްގައި އެއާަޕޯޓު އަޅަންޔާ އިރުމަތި ފަރާތުގަ މޫދައް ތަބުޖަހާފަ ހޭޅިފަށައް ވާގޮތައް ރައްވޭހަދާ!
 8. Edging towards ecocide? Mangrove destruction in Kulhudhuffushi – Maldives Times 1 އަހަރު ކުރިން
  […] 2 2017 – No other airport will be built until Kulhudhuffushi airport is completed, says Tourism Minister Moosa […]