2018 ގެ ކެމްޕެއިންނަށް ރައީސް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ މަތިންދާ ބޯޓްގަ: ނިހާން

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 year ago - 3 މެއި 20172018 ގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންނަށް ރައީސް ޔާމީން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ މަތިންދާ ބޯޓްގަކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕީޖީގެ ގުރޫފްގެ ރައީސް އަހުމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިދިޔަ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނިހާން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވަރަށް ސާފު، ސާދާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްކޮށްދެއްވުމަށް ތައްޔާރުވެވަޑައިގެން، އަދި އެ ކެމްޕެއިންނަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގަންނަވާނީ މަތިންދާ ބޯޓްގަ ކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ. ނިހާން ވިދާޅުވީ އެ ދަތުރުފުޅުގައި އާދޭސް ދަންނަވައިގެންވިޔަސް އެމަނިކުފާނާއެކު މަތިންދާ ބޯޓްގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިނެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

2018″ ވަނަ އަހަރަށް ވަރަށް ސާފު، ވަރަށް ސާދާ ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތްކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެހުންނެވީ ދެވަނަ ދައުރަށް ތައްޔާރުވެވަޑައިން. ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެ ކެމްޕެއިންނަށް އެމަނިކުފާނު(ކުޅުދުއްފުއްޓަށް) މިރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ މަތިންދާ ބޯޓްގަ. އަދި އަޅުގަނޑު ދުނިޔޭގަ ހުރެއްޖެކަމަށްވާ ނަމަ ރޮއިހޭރި އާދާސްކޮށްގެން ނަމަވެސް އެ މަނިކުފާނާއެކުގައި އެބޯޓްގައި މިރަށްށަށް ޖެއްސޭތޯ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތްކުރާނަން” ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރ ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިހާން ވިދާޅުވީ 10 ހާހާ ގާތަށް ދާ އާބާދީއެއް އެއްރަށެއްގައި އޮތް މި މުހިއްމު ރަށްށާ ބެހޭ ގޮތުން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުން ވެފައިވާ ވައުދެއްގެ ވާހަކައަކީ ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު މެ އެބޭފުޅާގެ ސަމާލުކަން ދެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެކަން އެ ބޭފުޅާގެ ސޯޝަލް މީޑީއާ މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ޓްވީޓްތަކުންނާއި ފޭސްބުކްއަށްލާ ސްޓޭޓަސްތައް ބައްދަލާ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށެވެ

” މިކުޅުދުއްފުށީގެ އެއާޕޯޓްގެ ހަބަރެއް ވޭތޯ މިރަށުން ބޭރު މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެންމެ ގިނައިން އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ އެކަކަކީ އަޅުގަނޑު. ތިޔަ އިޒައްތެރި ރައްޔިތުން ގާތު ބުނެލަން ބޭނުންވޭ މިއީ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަމެއްވާ” ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ނިހާން ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ލަސްވި ލަސްވުމަކީ ހަގީގަތުގައިވެސް ލަސްވިކަން އެމަނިކުފާންވެސް ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމުގައި ތަފާތު ބައިވަރު ސަބަބުތައް އެބަހުރިކަމަށެވެ.

“ކުޅުދުއްފުށީގެ އެއާޕޯޓަށް ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މަތިންދާ ބޯޓްގައި ފުރަތަމަ ތިރިކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު ހުންނާނެ. އަޅުގަނޑު ވަރަށް އެދޭކަމެއް އެއީ ވާން” ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް ގާއިމްކުރުމަކީ ރައީސް ވެސް ކޮންމެހެން ކުރަން ބޭނުންވެ އަދި ނުކުރެވި އޮތްކަމެއް ކަމަށެވެ. އެކަން ނުވެ އޮތުމުގައި ބައިވަރު ސަބަބުތައް އެބަހުރި، އެވާހަކަތަކާއި އެ ފަސާނާ އަލުން ބަލުން އެ ސަފްހާތަކާއި އެޑައިރީތަކަށް ނުގޮސް ކުރިމަގުގައި މިތާ އަވަހަށް މިކަން ނިންމުމުގެ އަޒްމު ފިޔަވާ އިތުރު އެއްވެސް އަޒްމެއް މިހާރަކު އެއްވެސް މީހެއްގެ ނެތްކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. Vote viki gamaaru 1 year ago
  Aaan thikan ingay gamesmanship airport ah bortu jasaa mihaaruves ehen veemah thihen dw vaanee Gubor huriyaa boduvahru
 2. އަލީ 1 year ago
  އެބުނަނީ ސީ ޕްލޭން ވާހަކަ. އެޔައްވެސް ކިޔަނީ މަތިން ދުވާ ބޯޓު. ގުނބޯ ހެދިފަ ނުތިބޭތި. ކުދިންނޭ!
 3. Sanfa 1 year ago
  Hanimaadhoo ah ves mathindhaa boat jassa...ehenvyma mathindha boat ga aadhevidhaane dhw.... gunbo hehdheyny ves vakivarakah... thi veriyalah huri myhayah nukerunu k.ffuttah aranves... birun
 4. ގޭންގުސްޓާ 1 year ago
  މިރަރުގަ އެޔާޕޯޓެއް އަޅަންތާއީދު ކުރާނީ ވަރައްދުރު ނުވިސްނޭ ރައްތުޔިންކަމުގަ ދެކެން! އަދި މިރަށުގަ އެޔާޕޯޓެއް އަޅަނީ ރައްޔިތުންނައް އެންމެބޮޑު ފައިދާހުރިގޮތައް ނުވިސްނަ ސިޔާސީ ބޭނުމައް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ތަޅާބުރުވާ ސަރުކާރެއްކަމުގަ ދެކެން! ޑޮމަސްޓިކު އެރޕޯޓަކުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ލިބޭނީ ވިއްސަކައް މީހުނައް! އެކަމަކު އެއްވަރުގެ ބޮޑުބިމެއްގަ މީހުން އާބާދު ކުރިޔަސް އެޔައްވުރެ އިގުތިސޯދީ ފައިދާލިބޭނެ! އަދި ތިސަރަހައްދުގަ ޓުއަރިޒަމްތަރައްގީ ކުރިޔަސް 20 ކޮޓަރީގެ އެންމެ ހޮޓަލަކުންވެސް ތިއައްވުރެ ގިނަމީހުނައް ވަޒީފާލިބޭނެ! އަނެއްކޮޅުން ރަށުދިގައް ބޯމަތިން މަތިން ދާބޯޓު އުދުމަކީ ތިރިއުޅުމުގެ ކޮލިޓީ ދާނެކަމެއް! ރަންގަޅު ނިޔަތެއްގައި އެއާަޕޯޓު އަޅަންޔާ އިރުމަތި ފަރާތުގަ މޫދައް ތަބުޖަހާފަ ހޭޅިފަށައް ވާގޮތައް ރައްވޭހަދާ!
 5. Vote viki gamaaru 1 year ago
  Yaameen mirahsha nayas heyo adhi ahnan nuves keryne hadhaan hunaane maumoon duvas vahru vee kanthatha mibunee fahlu ge vaahaka airport ey nudhakaa vaahaka ey gubo hedhiyas boduvaru
 6. ވަރަށް ފޫހިވޭ 1 year ago
  ނިހާނު އާދޭސްކޮށްގެން ކުރާނަމޭ ބުނެފިއްޔާ ވަރަށް ބިރު ބޮޑު އިގޭ. އެހންނުވާނީ އަދީބު ބްރޯ ނާއިބުރަޢީސް ކަމަށް ގެންނަށްވެސް އާދޭސް ދަންނަވާނަމޭ ބުނިވިއްޔާ. މިހާރު މުޅި ދައުލަތް ކާލި އިރުވެސް .......
 7. Airport 1 year ago
  Lol ..hanimadhoo magun ves aadheveyne airplane ga .. Jahsaane airport ah dho .. Aharun vrs sikundi kuda eh nuvaanr ingey nihaanoo
 8. ޙުސައިން 1 year ago
  ސީ ޕްލޭނަކީވެސް މަތިން ދުއްވާ ބޯޓެއް. ހީވާގޮތުގައި 2018 އަށް ރައީސް ކެމްޕެއިންނަށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ސީ ޕްލޭން ގަ(.)
 9. ދުރު ނުވިސްނޭ މީީހަ 1 year ago
  ދެންތިބުނާ ވިހި ކޮޓަރީގެ ހޮޓާ އަޅަގަ މުހަންމަދާ
 10. އަޙްމަދު 1 year ago
  މިރަށަށް އެއްމެ މުހިންމީ އެއަރޕޯރޓް އެނޫން އެއްޗެއް ބޭނުމެއް ނޫން އެއަރޕޯރޓް އައުމުން ހުރިހާ އެއްޗެއް އަމިއްލައަށް އަންނާނެ ރައީސް އަޅުގަނޑު އަދި އަޅުގަނޑުގެ ރައްޓެހިން އާއިލާ މީހުން ވޯޓް ދިނީ އެއަރޕޯރޓްއަށް (ޝުކުރިއްޔާ) ވަސީލަތް ހުރިތަނަކުން އެއްޗެއް މުހިންމުވާނީ
 11. Coconuts or progress? President’s question for Kulhudhuffushi – Maldives Times 6 months ago
  […] off from Kulhudhuffushi Airport” before the end of August 2018. His supporters have previously claimed he will fly to Kulhudhuffushi for his re-election […]