twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
11th July 2020

ރެސިޕީ: ކޮފީ ޝޭކް

Jun 4, 2018

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ސްކޫޕް ޗޮކުލެޓް އައިސް ކްރީމް

½ 1 ސައިސަމުސާ ކޮފީ

1 ތަށި އައިސްފެން

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު

¼ ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހިކިކިރު

ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް:

ކޮފީ، އެސެންސް، ފެން، ހަކުރު، ހިކިކިރު އެއްކޮށް އަޅާފައި މިކްސްޗަރުން ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ދެން ތަށްޓަށް އަޅާފައި އައިސް ކްރީމް ސްކޫޕުން ލާފައި ސާރވް ކުރާށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355