ރެސިޕީ: ކޮފީ ޝޭކް

ޚަދީޖާ އާދަމް - 8 މަސް ކުރިން - 4 ޖޫން 2018ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ސްކޫޕް ޗޮކުލެޓް އައިސް ކްރީމް
½ 1 ސައިސަމުސާ ކޮފީ
1 ތަށި އައިސްފެން
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު
¼ ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހިކިކިރު

ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް:

ކޮފީ، އެސެންސް، ފެން، ހަކުރު، ހިކިކިރު އެއްކޮށް އަޅާފައި މިކްސްޗަރުން ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ދެން ތަށްޓަށް އަޅާފައި އައިސް ކްރީމް ސްކޫޕުން ލާފައި ސާރވް ކުރާށެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް