ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް އެންއައިއައި އާ ހަވާލުކޮށްފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 19 ޖޫން 2017ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެންއައިއައި) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒީމް އިބްރާހީމެވެ. އެންއައިއައިގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ، އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ ފައިޒަލް ހާން އެވެ. ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު ކުޅުދުއްފުށިގައި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުން އެކި ދާއިރާތަކުން ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންނާއި ސުޕަސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ ހިދުމަތް ލިބިގެންދާނެކަމަށާއި ޑައިގްނޯސްޓިކް ހިދުމަތްކުގެ ތެރޭގައި ލެބޯޓަރީގެ ހިދުމަތާއި ސީޓީ ސްކޭން އާއި އެމްއާރްއައި ސްކޭނިންގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަކީ އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ލިބޭ ޖެނެޓިކް ޑިސްއޯޑާސްގެ ދާއިރާއިން ސެންޓާ އޮފް އެކްސެލެންސްއަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ތެލެސީމިއާ މައްސަލަތަކާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހިމެނެ އެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ 16 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލް 150 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެ އެވެ. މިހާރު އެއީ 50 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލަކެވެ. މި ހުރިހާ ހަރަދެއް ކުރުމަށް ވެސް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެމްއައިއައިއިންނެވެ.

އުތުރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލްކަމަށްވާ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.އެންއައިއައި އަކީ އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު ނިމްސް ހޮސްޕިޓަލްވެސް ހިންގާ ކުންފުންޏެވެ.

. 1. 2018 1 އަހަރު ކުރިން
  Mitha NIMS akee. Dhoka yageen
 2. ދޮންބޭބެ 1 އަހަރު ކުރިން
  ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާ. ތިކަން ނުވެގެން އުޅެނިކޮށް ދެން އިވޭނީ ޖީއެމްއާރު ހެން ޔާމީނު ސަރުކާރުން ތި މީހުން ބޭރު ކުރާ އަޑު. ކުޅުދުއްފުށި ކުރި އެރުމަކީ ޔާމީނު ޖެހިލުންވާ ކަމެއް
 3. Soah 1 އަހަރު ކުރިން
  Yameen jehilunvaa varun kulhudhuhfusheega magu hadhaa boafenaa narudhamaa nizaam gaaimkoh bandharu hadhaa airport hadhan thahyaaruvanee e ee yameen brynun kuran
 4. އަޙްމަދު ޝ 1 އަހަރު ކުރިން
  ސާބަހޭ ސާބަހޭ ޔާމީންއަށް