ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ނިކަމެތި ދަރިވަރުންނަށް ކައުންސިލަރުން ހުސެއިންގެ އެހީއެއް !

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 14 ނޮވެމްބަރ 2017ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވާ ނިކަމެތި ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސްކޫލު ސާމާނު ހަދިޔާކުރުމަށް  އެ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން ހުސެއިން ހަސަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ ނޮޅިވަރަމް އާއި ނޮޅިވަރަންފަރެވެ. ކައުންސިލަރު ހުސެއިން ހަސަން ނިންމަވާފައިވަނީ އެ ދެ ރަށުގެ ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވާ ނިކަމެތި ދަރިވަރުންނަށް، އަންނަ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށެންވާއިރަށް އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސްކޫލް ސާމާނު ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.

އެގޮތުން ކޮންމެ ރަށަކަށް  10،000ރ ގެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފަ އެވެ. ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ސްކޫލު ދަބަސް، އިންޓަވަލް ފުޅި، އަދި އިންޓަވަލް ތަށި ހިމެނެ އެވެ.

މި ތަކެތި ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިން މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން 7908015 އަށް ގުޅުވައިގެން ނަންނޯޓް ކުރުމަށް އެދެ އެވެ.

ހުސެއިން ހަސަން ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވާ، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ކައުންސިލަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. ބަލާތި 1 އަހަރު ކުރިން
    ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ކުންފުނި ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ފްލެޓްސް ދޭނަމޭ އަދި އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ފްލެޓްސް ދޭނަމޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމަކީ މީއޭ ވެރިކަމަކީ މިފެންވަރުގެ ބިއުޓިފުލް ވެރިކަމެއް ނުފެންނާނެއޭ ދެން ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ގައި ވެސް. މިކަން ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ އެންމެން ވެސް. މިކަމޭ މިހާރު ހިނގަމުން މިދަނީ. މިކަން ކަން ބަލައިނުގަނެވޭ މީހުން ލަންކާ އަށް ކަނޑާލަންވީއޭ ބިކޮޒް މިހާރު ދެކެމުން މިދާ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އެއީ މަމެން ޕިންކީންގެ މިލްކިއްޔަތެކޭ. މިކަމާއި ދެކޮޅު ވާ ބަޔަކު ތިބި ނަމަ އެބަޔަކު ޖެހޭނެ ސައިޒުން ކެނޑި ތިރިވާން. މީގައި އޮވެގެން ނުވާނެ އިތުރު އެއްވެސް ޗޮއިސް އެއްވެސް އަދި އިތުރު އެއްވެސް އެކްސްކިއުޒެއް ވެސް. މިމަގުން މިކަން ހިނގަން ޖެހޭނެއެވެ. އެނިމުނީއޭ.
  2. Mona 1 އަހަރު ކުރިން
    Hussain vareh neh
  3. ހުސެނު 1 އަހަރު ކުރިން
    އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮތް ކައުނސިލަކަުން ހުސެން އައް ނައިބުރައީސްކަންނުދީ އަމިއްލަ މީހަކައް ނަިބުރައިސް ކަންދިނުމަކީ ހިތާމައެއް