އޭޑީކޭ ނޮދަން ޑިސްޓިބިއުޝަން ސެންޓަރުގެ ވަޒީފާތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޚަދީޖާ އާދަމް - 8 މަސް ކުރިން - 8 މެއި 2018އޭޑީކޭ ނޯތު ޑިސްޓިބިއުޝަން ސެންޓަރުން ހުޅުވާލި 3 ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

މި ވަޒީފާތަކުގެ މުއްދަތު 15 މޭ 2018 ގެ މެންދުރު 12 އަށް އިތުރުކޮށްފައިވާއިރު އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ތިން މަގާމަކީ ކޭޝިޔަރަކާއި ޑްރައިވަރ އަދި ޑެލިވަރީ ކްރޫއަށެވެ.

ޑެލިވަރީ އޮފިސަރ ގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ފަރާތްތަކުން އޯލެވެލް ހަދާފައިވުމާއެކު ދިވެހި އަދި އިގިރޭސިން ވާހަކަ ދައްކަން އެގެން ވާނެ އެވެ. އަދި މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި ތިބި މީހުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެ ކަމަށާއި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް (ސީ1، ސީ2 ނުވަތަ މަތިން) އޮންނަން ވާނެ ކަމަށް އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކޭޝިޔަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން އޯލެވަލް ހަދާފައިވުމާއެކު ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސިން ވާހަކަދައްކަން އެންގެންވާނެ އެވެ. އަދި ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްކަމުގައިވާންވާނެ އެވެ.

ޑްރައިވަރު އޯލެވެލް ހަދާފައިވުމާއެކު ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސިން ވާހަކަ އެންގެންވާނެ އެެވެ. އަދި އަދި މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި ތިބި މީހުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެ ކަމަށާއި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް (ސީ1، ސީ2 ނުވަތަ މަތިން) އޮންނަން ވާނެ ކަމަށް އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި ވަޒީފާތަކަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އައިޑީ ކާޑްގެ ކޮޕީ އާއި ސީވީ އަދި ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ އޭޑީކޭ ނޮދަން ޑިސްޓިބިއުޝަން ސެންޓަރަށް ހުށަހެޅޭނެ އެވެ. ނުވަތަ [email protected] މި އީމެއިލްއަށް މެއިލްވެސް ކުރެވޭނެ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. Hussain 8 މަސް ކުރިން
    Thee ehgothakah ves kamudhaa thaneh noon. Musaara ehaa luda vaane, kithanme dhuvahaku ulhunas musaara bodeh nuvaane. Kenden ehaa undhagu vaane, kendenyaa 3 mas dhuvahuge musaara e thanah dheyn jeheyne. Thi thanaj vure musaara boduvaane aadhaige fihaara eh ga ves.
  2. އިދުރީސް 8 މަސް ކުރިން
    އޭޑީކޭގެ މުސާރަތަށް ވަރަށް ކުޑަ ވާނެ. ތިޔަތާ މީހުން ހަރުނުލަނީވެސް އެހެންވެ. މަ ރައްޓެއްސަކު ނުވަންނާނެ ތިތާކަށް.