ކުޅުދުއްފުށީގައި ދަމު ނަމާދުކުރާނީ ހުކުރު މިސްކިތާއި ޖަމާޢަތު މިސްކިތުގަ

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 7 މަސް ކުރިން - 29 މެއި 2018


ކުޅުދުއްފުށީ މިސްކިތެއް--

ރޯދަމަހުގެ ފަހު 10 ގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ޖަމާއަތުގައި ދަމު ނަމާދުކުރާ މިސްކިތްތައް ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އެގޮތުން ޖަމާއަތުގައި ދަމު ނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ހުކުރު މިސްކިތުގައި އާއި ޖަމާޢަތު މިސްކިތެވެ.

ރޯދަމަހުގެ ފަހު 10 ގައި ޖަމާއަތުގައި ކުރާ ދަމު ނަމާދު ކުރާއިރު އިއުތިކާފަށް އިނުމަކީވެސް ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް