ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ދަނީ ހަލުވި ދުވެލީގަ: މިނިސްޓަރ ޒަމީރު

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 7 މަސް ކުރިން - 2 ޖޫން 2018ސަރުކާރުން އުންމީދުކުރި ހަލުވި ދުވެލީގައި ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމަށްޓަކާ މިހާރު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އިއްޔެ މިނިސްޓަރ ޒަމީރު ވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ހަދައި ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން، މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލައްވާފައި އެވެ.

އެއާޕޯޓް ސަރަހައްދުގެ މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު ދައުލަތުގެ މީޑީއާ ޕީއެސްއެމްއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ވިދާޅުވީ އެމަޝްރޫއު ކުރިއަށްދަނީ ސަރުކާރުން އުންމީދުކުރި ހަލުވި ދުވެލީގައި ކަމަށެވެ.

އެއާޕޯޓް އަޅަނީ ކުޅި އާއި އެސަރަހައްދުގެ މޫދުން ބައެއް ހިއްކައިގެންނެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ކުޅިން ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑު ބަޔަކު ޗަކަ ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށާއި މިހާރު އެމްޓީސީސީ ކުރަމުން އަންނަނީ އެމަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އަދި އެއާޕޯޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އަވަހަށް ފެށުމަށްޓަކާ އެމްޓީސީސީ ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެގޮތުން އެމަސައްކަތްތައް ބޭނުންވާ ވެހިކަލްތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ޒަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 1200 މީޓަރު ދިގު އަދި 30 މީޓަރު ފުޅާ ރަންވޭއަކާއި، ޓެކްސީވޭ، އެއާކްރާފްޓްތައް ޕާކުކުރުމަށް ހަދާ އޭޕްރަން ހެދުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީވެސް އެމްޓީސީސީ އާ އެވެ.

ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދެ އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް ގާއިމްކުރުމަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެކެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. ސައީދު އަހުމަދު 7 މަސް ކުރިން
    ހާދަ ހަލުއްވޭ 8 މަސްވީ ކުދަތަންކޮޅެއްހިއްކާތާ ދެހަފުތާއިން ބޮޑުބިމެއް ހިއްކާފަ އެރަށުގައެބްއޮތް މިމީހުންއެތަންކޮޅުހިއްކިންފެށީ ނޮވެމްބަރުގަ އަދި ދެބަިކުޅައެއްބައިވެސް ނުހިއްކޭ މިއަހަރުދާނީ ތިގޮތުގަ