ބެސްޓް ބަޑީގެ އެހީ މިފަހަރު މީދޫއަށް: ކުޑަކުދިން ޕާކެއް ހެދުމަށް ބޮޑު އެހީއެއް !

ޚަދީޖާ އާދަމް - 5 މަސް ކުރިން - 14 އޮކްޓޯބަރ 2018


މީދޫ ޕްރީ ސްކޫލްގައި ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަށް ބެސްޓް ބަޑީ އެހީވުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން --ފޮޓޯ: ބެސްޓް ބަޑީ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދައިރާގައި ރަށުޕިކަޕްގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ “ބެސްޓް ބަޑީ” ފިހާރައިން، ރ.މީދޫ ޕްރީސްކޫލްގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަށް އެހީތެރިވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ޕްރީސްކޫލް ގޯތި ތެރޭގައި ޤާއިމުކުރާ މި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަކީ ޕްރީސްކޫލުގައި ކިޔަވާ ދަަރިވަރުންގެ އުމުރާ ގުޅޭ ގޮތަށް ތަފާތު އެކި ޑިޒައިންތަކުގެ ޕްލޭ ހައުންސް އާއި، ސީޝޯ، އަދި އުނދޯލި ފަދަ ތަކެތި ހިމަނައިގެން ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރީތި ޕާކަކަށް ވެގެންދާނެކަމަށް ބެސްޓް ބަޑީގެ ވެރިޔާ އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން މީދޫ ޕްރީސްކޫލްގައި ތަރައްޤީކުރާ ޕާކަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ރަމްޒީކޮށް ބެސްޓް ބަޑީގެ ފަރާތުން މީދޫ ޕްރީ ސްކޫލާ މިހާރު ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސީޝޯ އާއި ސްލައިޑްފަދަ ތަކެތި ހިމެނެއެވެ.

ރ.މީދޫއަށް އުފަން އިބްރާހިމް ރަޝީދު މިއަދު ކޭއޯއަށް ވިދާޅުވީ ޕާކު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ޕްރީސްކޫލުގެ މެނޭޖުމަންޓާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްދާކަމަށާއި، ވަރަށް އަވަސް މުއްދަތެެއްގެ ތެރޭގައި އެތަކެތި ރާއްޖެ ގެނެވި އެތަނުގެ ބޭނުންކުރަން ދަރިވަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ.

މީދޫ ޕްރީ ސްކޫލްގައި ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަށް ބެސްޓް ބަޑީ އެހީވުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން –ފޮޓޯ: ބެސްޓް ބަޑީ

ބެސްޓް ބަޑީ ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއްދީގެން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެެއްގެ ގޮތުގައެެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުންނަ ހދ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި، އަފީފުއްދީން ސްކޫލާއި އަދި އަމީރު އަމީން ސްކޫލަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަދަ ބޮޑެތި އެހީތަކެއް ބެސްޓް ބަޑީއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. މަ 5 މަސް ކުރިން
    އިބްރާހީމް ރަށް މަތިން ހަނދާންވީ މަޖިލީސް އިންތިހާބު ކައިރިވާތީބާ؟؟؟؟
  2. Faathuma 5 މަސް ކުރިން
    Meedhooga thikamah huri enmme qaabil ekaku Ibrahim akee. Kiyavaigen huri thauleemee dhariyeh. Evves bodaa kameh kiburuverikameh nei dhari eh. Amilla msakkathun fudhigen ulhey viyafaari veriyeh. G.dh in Anna meehaku Majlis ah nerennaa aharemen rashuge meehaku nunukunnanvee keevve. Black 2019
  3. ހާމިދު 5 މަސް ކުރިން
    އިއްބެ ސާރ އަކީ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ދާއޮހުރުވައިގެން ވިޔަފާރީގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ މީދޫ ރައްޔިތުން ފަޚްވެރިވާ ދަރިއެއް. މީދޫގައި މީހުން ވިޔަފާރި ކުރާތާ ލައްކަ ޒަމާންވެއްޖެ. ލާރި ގެންުގުޅޭ މީހުންވެސް މީދޫގައި އެބަތިބި. އެހެން ނަމަވެސް އިއްބެ ސަރމެން ކަހަލަ ޚަރަދުކުރަން ކެރޭ ވިޔަފާރިވެރިއެއް މިހާރު މީދޫގައި ފެންނާކަށް ނެތް. މީގެ ދެތިން އަހަރު ކުރިން އިއްބެ ސަރއަކީ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ނޫން. އެހެންވީމާ ލިބޭ މުސާރައިން އާއިލާ އެއް ބަލަހައްޓާމަަ މީހަކަށް، ބަޔަކަށް ދޭނެ އެއްޗެއް އިއްބެ ސަރ އަތުގައި ނޯންނާނެކަން ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ. މީހަކު އެއްޗެއް ހެޔޮހިތުން އަނެކާއަށް ދިއްކޮށްލާ ކޮންމެ ފަހަރަކީ ސިޔާސީ މަންފާއެއް އޭގެން ހޯދަން ކުރާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވިސްނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އިއްބެ ސަރއަކީ ކިޔަވައިގެން ހުރި މޮޅު މީހެއް. ހުނަރުވެރިއެެއް. ހިންގުން ތެރިއެއް. ކާމިޔާބު ވިޔަފާރި ވެރިއެއް. އިއްބެ ސަރ މިދާއިރާގެ މަޖިލިސްއަށް ނުކުތުމަށް ގޮވާލަން. އަހަރެމެން ބޭނުމީ މީދޫ ދަރިއެއް. ދާއިރާއިން ބޭރުން އައިސް ފުއްމާލާ މީހެއް ބޭނުމެއް ނޫން.