ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ކިތަންމެ ފަށުވިކޮށް ލިޔެވިފައިވީ ނަމަވެސް ކައުންސިލުތަކަށް ލިބެން ޖެހޭ ބާރުތަކެއް ނުލިބޭ

ޚަދީޖާ އާދަމް - 4 މަސް ކުރިން - 23 އޮކްޓޯބަރ 2018


ކައުންސިލަރު ވަސީމް ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ--

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު ކިތަންމެ ފަށުވިކޮށް ލިޔެވިފައިވީ ނަމަވެސް ކައުންސިލުތައް ހިންގަމުން އަންނަނީ ކައުންސިލުތަކަށް ލިބެން ޖެހޭ ބާރު ލިބިގެން ނޫންކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ވަސީމް މިހެން ވިދާޅުވީ ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން އެރަށުގައި އިމާރާތްކުރި ދެ ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިއްޔެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުނެވެ.

ކައުންސިލުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަސީމް ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު، ޤާނޫނުގައި ކިތަންމެ ފަށުވިކޮށް ލިޔެވިފައިވީ ނަމަވެސް ކައުންސިލުތަކަށް ލިބެން ޖެހޭ ބާރު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްތައް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިފައިވަނީ ވަރަށްބޮޑު ދަތިތަކާ ގޮންޖެހުންތަކަކާއެކު ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުުރުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދައުރުގައި ނިންމަވާފައިވަނީ އެހެން މުވައްސަސާތަކުން ހިންގުމަށް ލާޒިމުކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ފަންޑުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ރަށުކައުންސިލްތައް ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް އެހީތެރިވުން ކަމުގައިވެސް ވަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލަށް ލިބޭ ކުޑަކުޑަ އަމްދަނީއެއްކަމަށާއި، ރައްޔިތުން އެދޭކަންކަން ކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލްތައް ވަނީ ނުކުޅެދިފައިކަން މުޙައްމަދު ވަސީމް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. ތެދު 4 މަސް ކުރިން
    ވަސީމު ހަމަ ބެސްޓް