މުވައްޒަފުން ތިބެމެ ކުޅުދުއްފުށީ ރަސްމީ ބޯޅަދަނޑު ނުބެލެހެއްޓި ހަލާކުވަނީ

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 2 މަސް ކުރިން - 2 ޖަނަވަރީ 2019


ރަސްމީ ބޯޅަދަނޑުގައި ވިނަ ފަޅާ ދިގުވެފަ--

ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުންދާ ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގެ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އެތަނުގައި ވިނަ ފަޅާ ހަލާކުވާން ފަށައިފި އެވެ.

ސްޓޭޑިއަމް ބެލެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން މުވައްޒަފުން ލާފައި ތިބޭއިރު ދަނޑަށް ފެން ނުޖަހާތާވެސް ވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފަ އެވެ. އަދި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި އެތަން ނުބަލަހައްޓާކަންވެސް އެނގެ އެވެ.

ދަނޑު ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ހަލާކުވަނީ–

އެދަނޑު ރަނގަޅަށް ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ދަނޑުގެ ވިނަތައް ވަނީ ދިގުވެފަ އެވެ. އަދި ބޭކާރު ވިނަތައް ފަޅައި މުޅި ދަނޑަށް ފެތުރެން ފަށާފައިވާއިރު ދަނޑުގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ ތަނެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތަކެއް ސަތޭކަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރަމުންދާ މި ސްޓޭޑިއަމުގައި ޖުމްލަ 8 މުވައްޒަފުން އުޅެ އެވެ. އެއީ ހަތަރު މަސައްކަތު މީހުންނާއި ތިން ވޮޗަރުން އަދި އޮފީސް މުވައްޒަފެކެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބު އެއޮތް ބޮޑުތަން ނުބެލެހެއްޓި ގޮނޑުވެ، މުދަލަށްވެސް ދަނީ ބޮޑުތި ގެއްލުންތަކެއްވަމުންނެވެ.

ރަސްމީ ބޯޅަދަނޑުގައި ވިނަ ފަޅާ ދިގުވެފަ–

ބޯޅަދަނޑުގެ އިތުރުން ތަން ރަނގަޅަށް މެނޭޖްނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އެތަނުގައި އެބަހުއްޓެވެ. އަދި މުޅި ސްޓޭޑިއަމްގައި ވިނަ ގަސް ފަޅާ ފެތުރިފައިއިރު ޓުރެކް ސަރަހައްދުގައިވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިނަ ފަޅާފަ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. Mohamed 2 މަސް ކުރިން
    Sidi bari nuvatha imarathuge faarugai kula lee zaameh ves neyge. Varah bodah kula faiba, faaru buda fen feybumuge sababun faaru ves fen holhi ina dhimaalun halaakuves fenuge asaru faarah kohfa huri. Than saafukoh balahatalrh las kan faahaka kuran gina masakathu meehun laaigen konme dhuhuku ves saafu koh balahatan jehey.
  2. ސައީދުބެ 2 މަސް ކުރިން
    ޔާމީނުވެރިކަމުގަ ކުލަވެސްނުލިދޯ އާދަނު ކިޔާގޮލަޔަކުމުސާރަދީފަހުރޭ އަބަދު އިން ނަނީކޮފީގަ