ޕަޗީގެ ސިޔާސަތު ކައުންސިލާ ހިއްސާކޮށް މަޝްވަރާ ހޯދައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 2 މަސް ކުރިން - 8 ޖަނަވަރީ 2019


ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާ ޕަޗީ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ހޯދަނީ--

ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ މުހައްމަދު އަބުދުލްރަހުމާނު (ޕަޗީ) ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށް، ކައުންސިލްގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދައިފި އެވެ.

ކައުންސިލް އިދާރާގައި އިއްޔެ ކުރިއަށްދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި ޕަޗީ ވަނީ އޭނާގެ ސިޔާސަތު ކައުންސިލާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. އަދި ރަށުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާއި އެކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމަށް ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތައް އޮޅުން ފިލުވާފައިވެ އެވެ.

ޕަޗީ ހާމަކުރައްވާގޮތުގައި މިބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލުން ލިބުނު ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ އޭނާގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނާނެ އެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި ހުރިހާ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެލައްވާފަ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. އައްބޭބެ 2 މަސް ކުރިން
    ޕަޗީ މިރަށަށް މަދިރިބޭސް ޖެހޭނެގޮތެއް ހަމަނެތީތޯ؟ އިންތިހާއަށް ބޭރަށް ހިންހުމާއި ހޮޑުލުމާއި ހުމާއި ރޯގާ އެބަފެތުރޭ. ކީއްތަވާނީ ރައްޔިތުން އާދޭސް ނުކުރަނީސް ކަނޑައެޅޭ ސެޑިއުލެއްގެ ދަށުން ބޭސްޖެހޭނެގޮތް ހެދިއްޔާ. މާލޭގައި އެކަންކުރެވޭ އެބަ.