ހދ އޭއީސީގެ ގުރޭޑް 5 އަދި 6 ދަރިވަރުން އިންޓަވަލްއަށް ގެއަށް ފޮނުވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 2 މަސް ކުރިން - 11 ޖަނަވަރީ 2019ހދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގުރޭޑް 5 އަދި 6 ގެ ދަރިވަރުން އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިންޓަވަލްއަށް ގެއަށް ފޮނުވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ހދ އޭއީސީގައި މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އެ ދެ ގުރޭޑްގެ ދަރިވަރުންގެ އިންޓަވަލް ހަދަނީ ސްކޫލުގަ އެވެ. އެގޮތުން 1-6 ގެ ދަރިވަރުން އިންޓަވަލްއަށް ގެއަށް ފޮނުވާފައެއް ނުވެ އެވެ.

ނަމަވެސް މިއަހަރު އެކަން ބަދަލުކޮށް އިއްޔެ ވަނީ އެކަން ބެލެނިވެރިންނާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުމާ ގުޅޭގޮތުން ބެލެނިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އިއްޔެ އެސްކޫލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރު އިންޓަވަލްއަށް ގެއަށް ފޮނުވާގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ގުރޭޑް 5 ކުން މަތި ކަމަށެވެ.

ގުރޭޑް 8 އާހަމަށް ކިޔަވައިދޭ މި ސްކޫލުގައި މީގެ ކުރިން އިންޓަވަލްއަށް ގެއަށް ފޮނުވަނީ ގުރޭޑް 7-8 އެކެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. malaa 2 މަސް ކުރިން
    Thiyaee varah muhimmu kameh Haassakoh anhen kudhin jeheyne geah fonuvan