ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގެ ބާކީ ބައިގައި ނޭޗާރ ޕާކެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ ހިޔާލު މިނިސްޓަރަށް ދީފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 1 ހަފްތާ ކުރިން - 8 ފެބްރުއަރީ 2019


އަފާ، މިނިސްޓަރު ޑރ ހުސެއިނާ ބައްދަލުކޮށް ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގައި ނޭޗާރ ޕާކެއް ތަރައްގީކުރަން ހުށަހަޅަނީ--

ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅީގެ ބާކީ ބައި ހިމާޔާތްކޮށް އެތަނުގައި ނޭޗާރ ޕާކެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ ހިޔާލު އެންވަރަޔަމަންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ ހުސެއިން ރަޝީދަށް، ތިމާވެއްޓަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބިލީފްގެ ފައުންޑަރ އަފާ ހުސެއިން ދީފި އެވެ.

ހދ އަތޮޅަށް އެންވަރަޔަމަންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ ހުސެއިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މިއަދު މެންދުރުފަހު ވަނީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަޑައިގެން އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ކުޅި ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރާތްކޮށް އެސަރަހައްދު ބައްލަވާލައްވާފަ އެވެ. އެސަރަހައްދުގައި މިނިސްޓަރު އުޅުއްވަނިކޮށް ބިލީފްގެ ފައުންޑަރު އަދި ތިމާވެއްޓަށް މަސައްކަތްކުރާ އެކްޓިވިސްޓް އަފާ ވަނީ މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށް ކުޅީގެ ބާކީ ބައި ހިމާޔާތްކޮށް އެތަނުން ރައްޔިތުންނަށް މަންފާކުރާނެ ތަނަކަށް ހެދުމަށް އެދިފަ އެވެ.

މިނިސްޓަރު އަރިހުން އަފާ އެދިލައްވާފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފޯއްމުލަކު ސިޓީގެ ކުޅީގައި ތަރައްގީކޮށްފައި އޮންނަ ގޮތަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޅީގެ ބާކީ ބައިގައިވެސް ނޭޗާރ ޕާކެއް ތަރައްގީކުރަން އެދިފަ އެވެ. އަދި އެތަންތަނުގައި އެގޮތަށް ނޭޗާރ ޕާކް ތަރައްގީކޮށްފައިވާއިރު އެކަން ކުޅުދުއްފުށީގައި ނުކުރެވެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮންނާނެކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭކަމަށް މިނިސްްޓަރު އަރިހުގައި އޭނާ ދެންނެވި އެވެ.

އަފާ ބުނީ ހިމާޔާތްކުރުމަށް މަންފާ ނުލިބޭގޮތަށް އެތަން އޮންނަ ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންވަނީ އެތަނަކީ ރައްޔިތުންނަށް މަންފާކުރާނެ ތަނަކަށް ހެދުމަށް އެދިލައްވާފަ އެވެ. އައްޑޫ އާއި ފޯއްމުލަކުގެ ނޭޗާރ ޕާކުތަނުން އަންނަނީ ބޮޑު މަންފާއެއް ހޯދަމުންނެވެ. މިނިސްޓްރީގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ހދ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ޒިޔާރާތްކޮށް އެތަންތަނުގެ ކުނީގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވާފަ އެވެ.އަދި މިނިސްޓަރު ވަނީ މިއަދު ހދ ކޭލަކުނަށް ވަޑައިގެން އެރަށް ބައްލަވާލައްވާފަ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. Sangube 1 ހަފްތާ ކުރިން
  Thi afa a fennani kulhi ekanitha ....kunigondu nufeneytha massooruvaan ulhey kanbalehhen haadha heeveye.....
  1. Ahmed 1 ހަފްތާ ކުރިން
   .Haadha hajam nuvaa meeheh e ulheny kaley dhaan veenun kuni koshi tharageekuran
  2. Afaa ge fan eh 1 ހަފްތާ ކުރިން
   Bala emenje vaa evaruves eba kureynu. Kaleyah nuvey evaruves. Kaley kuda tha kunigondu vaahaka dhakkan
 2. Sangu dhahtha 1 ހަފްތާ ކުރިން
  Saabahey Afa thi kuraa hiyyvarah.. thee rashuge zuvaanunnah huri namoonaa dharieh
 3. Fhdd 1 ހަފްތާ ކުރިން
  ?Dhen keekay tha minister buny