އުތުރާއި މެދު ރާއްޖެ ތެރެއަށް ވިއްސާރަކުރާނެ

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް - 1 ހަފްތާ ކުރިން - 9 ފެބްރުއަރީ 2019ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑި އިރު އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ އެކި ހިސާބަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނޭ ކަމަށާއި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މެންދުރުފަހުން ވިއްސާރަ ކުރުމާ އެކު ގުގުރުން އެކަށީގެން ވާކަމަށް އެއިދާރާއިން ހާމަކުރެއެވެ.

ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް އިރުދެކުނާއި ދެކުނުން ގަޑިއަކު 7 މޭލާއި 15 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެއެވެ. އަދި މެދުތެރެ އާއި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް އިރުއުތުރާއި އިރުން ގަޑިއަކު 3 މޭލާއި 13 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރު މިނުގައި ވައި ޖެހޭނެކަމަށާއި ވިލާގަނޑުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 35 މޭލަށް ވައި ގަދަވުން އެކަށީގެން ވާކަށް އެއިދާރާއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ހުރިހާ ހިސާބެއްގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވެފައި ވިލާގަނޑުގައި އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަ ވާނެއެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް