ސްޓާރސް އެކަޑަމީގެ ލަންކާ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޅުދުއްފުށީގެ ދެ ކުއްޖަކަށް ދީފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 5 ދުވަސް ކުރިން - 12 ފެބްރުއަރީ 2019


ސްޓާރސް އެކަޑަމީގެ ލަންކާ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު ދެ ކުދިން--

ސްޓާރސް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ބާސްކެޓްގެ އިތުރު ތަމްރީންތަކަށް ސްރީލަންކާއަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާނެ ދެ ކުދިން ކުޅުދުއްފުށިން ހޮވައިފި އެވެ. ސްޓާރސް އެކަޑަމީއަކީ ބާސްކެޓް ބޯލް ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އެކަޑަމީ އެވެ.

ސްޓާރސް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ލަންކާއަށް ކުރާ ތަމްރީން ދަތުރުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގެ ދެ ކުދިންނަށް ފުރުސަތު ދީފައިމިވަނީ އެ އެކަޑަމީ އާއި ޑަބުލިއު ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބާސްކެޓް ބޯލް ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.

އެ ދެ ކުދިންނަކީ މިޝަން/ މަރިޔަމް އަޒްކާ އާއި ލައިނޫފަރުމާގެ/ ޝާމިޙް މުހައްމަދު އާދަމެވެ. މި ދެ ކުދިންނަކީ އެ ދުވަހު ބާސްކެޓް ޕްރޮގުރާމްގައި އެންމެ ރަނގަޅު ޕަފޯމަންސް ދެއްކި ކުދިންނެވެ.

ލަންކާގެ މި ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމްގައި މި ދެ ކުދިންގެ ހުރިހާ ހަރަދެއް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސްޓާރސް އަދި ޑަބުލިއު ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީ އެވެ. ސްޓާރސް އެކަޑަމީން އަންނަނީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާސްކެޓް ބޯލް ކުޅޭ ކުދިންނަށް އިތުރު ތަމްރީންތައް ދިނުމަށް އެކި ގައުމުތަކުގައި ޓްރިޕްތައް ބާއްވަމުންނެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް